centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R.
poziom średniozaawansowany
Warszawa, 7.09.2016 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie adresowane jest do osób odpowiedzialnych za przyznawanie pomocy materialnej dla studentów i doktorantów w szkołach wyższych i instytutach naukowych PAN, przede wszystkich kierowników działów spraw studenckich, sekcji ds. pomocy materialnej, przewodniczących komisji stypendialnych, kierowników studiów doktoranckich, dziekanatów itd. Problematyka, zgodnie z tematem, obejmuje bowiem zagadnienia związane z pomocą, o której mowa w art. 173 i 199 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym oraz stypendia doktoranckie i tzw. projakościowe. Prezentowane treści wsparte są przykładami z praktyki oraz orzecznictwem sądów administracyjnych.

O złożonym charakterze pomocy materialnej dla studentów i doktorantów świadczy liczba skarg do sądów administracyjnych. Przepisy są sformułowane w taki sposób, że ich wykładnia i zastosowanie nastręczają wielu trudności. Celem szkolenia jest więc omówienie tytułowego zagadnienia ze szczególnych uwzględnieniem najnowszego orzecznictwa sądowoadministracyjnego oraz zaprezentowanie wybranych problemów związanych z przyznawaniem pomocy materialnej. Podczas szkolenia zaprezentowane zostaną przykłady związane ze statusem studenta i doktoranta w kontekście prawa do pomocy materialnej, ale również: system organów stypendialnych, przesłanki przyznawania świadczeń oraz praktyczne aspekty postępowania administracyjnego w przedmiocie pomocy materialnej.
Na uwagę zasługuje praktyczny aspekt szkolenia (m.in. elementy decyzji stypendialnych), zaś jednodniowa formuła pozwala w sposób dogodny zaprezentować kwestie ważne przy procesie przyznawania pomocy materialnej.

Trener: Jacek Pakuła - Prawnik na Wydziale Prawa i Administracji UMK w Toruniu, pomysłodawca toruńskiej konferencji szkoleniowej pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów; członek komisji stypendialnych, a następnie przewodniczący Odwoławczej Komisji Stypendialnej Doktorantów. Autor opinii prawnych, artykułów prasowych (Dziennik Gazeta Prawna, Rzeczpospolita) i publikacji naukowo-szkoleniowych z zakresu pomocy materialnej, m.in. Pomoc materialna dla studentów. Podręczny komentarz. Przegląd orzecznictwa. Wzory pism (Toruń 2014) oraz współautor pracy pt. Pomoc materialna dla studentów i doktorantów. Świadczenia i postępowanie (Toruń 2016).

Czas trwania szkolenia: 10:00 – 16:00

PROGRAM

1. Zagadnienia wprowadzające

 1. podstawy prawne, w tym akty prawa wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem nieprawidłowości podczas ich wydawania,
 2. status studenta i doktoranta a prawo do pomocy materialnej,
 3. system organów przyznających stypendia i zapomogi.

2. Przesłanki i charakterystyka świadczeń – wybrane problemy:

 1. stypendium socjalne, ewentualnie zwiększone o tzw. dopłatę mieszkaniową,
 2. stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych,
 3. stypendium rektora dla najlepszych studentów,
 4. stypendium dla najlepszych doktorantów,
 5. stypendium doktoranckie i tzw. stypendium projakościowe,
 6. zapomoga
 7. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla studentów,
 8. stypendium ministra za wybitne osiągnięcia dla doktorantów.

3. Postępowanie w przedmiocie pomocy materialnej:

 1. wszczęcie postępowanie i jego przebieg,
 2. elementy decyzji i postanowień,
 3. postępowanie odwoławcze,
 4. tryby nadzwyczajne, w tym nadzór dziekana/rektora i dyrektora instytutu PAN.

4. Postępowanie sądowoadministracyjne:

 1. skarga do sądu administracyjnego,
 2. obowiązki uczelni/instytutu, w tym odpowiedź na skargę,
 3. rozstrzygnięcie sądu i jego skutki dla organów przyznających pomocy materialną.
Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78