centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

seminarium
XXV seminarium w cyklu SKŁADOWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTÓW "FUNKCJONOWANIE ARCHIWÓW W ANALOGOWYM I CYFROWYM ŚWIECIE"
Warszawa, 24.05.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

PRELEGENCI

Prelegenci | Iwona Fischer

Iwona Fischer

Iwona Fischer

Historyk - archiwista z wieloletnim doświadczeniem i praktyką zawodową; absolwentka Wydziału Filozoficzno – Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kierunek historia. Ukończone studia podyplomowe z zakresu archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (Instytut Historii i Archiwistyki) oraz Podyplomowe Studium Muzeologiczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej). Specjalizuje się w tematyce opracowania różnych rodzajów materiałów archiwalnych oraz wartościowania dokumentacji. Pracownik Archiwum Narodowego w Krakowie, obecnie na stanowisku kierownika Oddziału IV - akt najnowszych wytworzonych po 1945 roku oraz akt jednostek gospodarczych z XIX i XX w., odpowiedzialnym za sprawy udostępniania, gromadzenia i opracowania dokumentacji oraz promocji zasobu. Członek Komisji Metodycznej, Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji i Zespołu Zakupów Materiałów Archiwalnych w Archiwum Narodowym w Krakowie. W kadencji 2011-2016 Przewodnicząca Centralnej Komisji Archiwalnej Oceny Dokumentacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych w Warszawie (m.in. opracowanie nowych wskazówek dot. porządkowania i wartościowania akt osobowych). Trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych I i II stopnia (od 2004 r.) w ramach działalności Archiwum Państwowego/Narodowego w Krakowie; od 2012 r. we współpracy z Fundacją Rozwoju Demokracji Lokalnej Małopolskim Instytutem Samorządu Terytorialnego i Administracji (MISTIA) w Krakowie, gdzie w 2013 r. została uhonorowana tytułem Wykładowca Roku. Szkoli z zakresu archiwistyki, metodyki archiwalnej i zarządzania dokumentacją - w skali lokalnej i ogólnopolskiej. Współpracowała z Okręgową Komisją Egzaminacyjną w Krakowie przy opracowywaniu egzaminów na technika – archiwistę. Szkoli według własnego autorskiego programu kursu kancelaryjno-archiwalnego II stopnia. Wykładowca akademicki – prowadzenie zajęć dydaktycznych z zakresu prawa archiwalnego oraz zarządzania archiwum zakładowym w ramach specjalizacji archiwalnej na kierunku historia, na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (lata 2006-2011); obecnie na studiach podyplomowych Dawna książka, zbiory specjalne i archiwalia (Uniwersytet Jagielloński, Wydział Komunikacji Społecznej, Instytut Bibliotekoznawstwa). Autorka artykułów i publikacji dot. metodyki archiwalnej m.in.: Przekazywanie akt do archiwów państwowych – praktyka, problemy, raport o stanie przekazywania; Konsekwencje wartościowania i selekcji dokumentacji masowej dla użytkowników archiwów; Problem wartościowania dokumentacji w świetle potrzeb użytkowników archiwów państwowych; Wielopostaciowa forma dokumentu – sposób postępowania z załącznikami do akt (załączniki elektroniczne, audio, wideo, biologiczne). Aktywny uczestnik konferencji i seminariów krajowych i międzynarodowych z zakresu historii, historii Krakowa, archiwistyki, metodyki archiwalnej. Autorka i kustosz kilku wystaw historycznych i archiwalnych. Miłośnik Krakowa, członek Towarzystwa Miłośników Historii i Zabytków Krakowa, autorka licznych artykułów dot. historii tego miasta.

Prelegenci |Monika Kowzoń-Świtalska

Monika Kowzoń-Świtalska

Absolwentka Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie; ukończone studia podyplomowe z archiwistyki na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Obecnie kierownik Oddziału w Mławie Archiwum Państwowego w Warszawie. Wcześniej specjalista w Departamencie Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych. Doświadczony archiwista specjalizujący się w problematyce zarządzania dokumentacją, porządkowania zasobów archiwalnych, wartościowania współczesnej dokumentacji, opracowania instrukcji kancelaryjnych, archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, kontroli archiwalnych. Aktywna uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych o problematyce archiwalnej. W latach 2009-2012 trzykrotny udział w pracach porządkowo-ewidencyjnych zasobu archiwalnego w Archiwum Muzeum Polskiego w Chicago. Doświadczony wykładowca i trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych oraz szkoleniach dla urzędników, archiwistów i innych pracowników podmiotów publicznych. Doświadczony archiwista państwowy specjalizujący się w problematyce zarządzania dokumentacją, porządkowania zasobów archiwalnych, wartościowania współczesnej dokumentacji, opracowania instrukcji kancelaryjnych, archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt, kontroli archiwalnych. Aktywna uczestniczka konferencji krajowych i zagranicznych o problematyce archiwalnej. Doświadczony wykładowca i trener na kursach kancelaryjno-archiwalnych oraz szkoleniach dla urzędników, archiwistów i innych pracowników podmiotów publicznych.

Prelegenci |Henryk Niestrój

Henryk Niestrój

Henryk Nistrój

Absolwent historii (1999) na Wydziale Historyczno-Pedagogicznym oraz administracji (2000) na Wydziale Ekonomicznym Uniwersytetu Opolskiego. Doktor nauk historycznych (Uniwersytet Opolski, 2006). W latach 2000-2002 studiował w Szkole Archiwalnej w Marburgu (Archivschule Marburg - Institut für Archivwissenschaft). W latach 1999-2000 był pracownikiem Działu Naukowo-Badawczego Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych w Opolu-Łambinowicach, a od października 2000 r. na stanowisku archiwisty w Archiwum Państwowego w Opolu (opracowanie materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r.). W AP Opole pełnił następnie funkcje kierownika Oddziału do spraw naukowych, popularyzacji i działań edukacyjnych oraz p.o. kierownika Oddziału opracowania materiałów archiwalnych powstałych do 1945 r. W latach 2010-2012 był członkiem Komisji Metodycznej AP Opole. W 2012 r. powołany na stanowisko zastępcy dyrektora Narodowego Archiwum Cyfrowego, gdzie od kwietnia do sierpnia 2016 r. pełnił także obowiązki dyrektora. W Narodowym Archiwum Cyfrowym odpowiedzialny był za tradycyjną część działalności archiwum (archiwum audiowizualne). W tym czasie był między innymi przewodniczącym Komisji Metodycznej NAC oraz od 2013 r. członkiem Centralnej Komisji Metodycznej. W grudniu 2016 r. z rąk Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego otrzymał nominację na stanowisko zastępcy Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych. Zaangażowany w prace związane z funkcjonowaniem prawa autorskiego w archiwach państwowych, prowadzi szkolenia z tego zakresu i jest współautorem podręcznika Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego, Warszawa 2016.

Prelegenci | Ewa Perłakowska

Ewa Perłakowska

Ewa Perłakowska

Ekspert z zakresu zarządzania dokumentacją (w tym elektroniczną), systemów klasy EZD, archiwistyki, prawa archiwalnego, funkcjonowania archiwów, systemów kancelaryjnych, informatyzacji administracji publicznej;
doświadczony trener i organizator szkoleń oraz kursów kancelaryjno-archiwalnych; wykładowca uniwersytecki;
długoletni pracownik sieci archiwów państwowych, w tym w latach 2009-2014 pierwszy dyrektor Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych;
historyk-archiwista; doktor nauk humanistycznych w zakresie historii Uniwersytetu Jagiellońskiego;
członek Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Informatycznego;
autorka licznych instrukcji kancelaryjnych, wykazów akt i instrukcji archiwalnych.
Szczegóły:
Stażystka Międzynarodowego Technicznego Stażu Archiwalnego w Paryżu (1999) oraz stażu „Teorie i praktyki archiwalne” w ramach programu Courants du Monde w Paryżu (2001).
Ukończyła studia podyplomowe z administracji publicznej na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2004).
W latach 1997-2014 zatrudniona w sieci archiwów państwowych, przy czym w latach 2003-2008 kierowała Oddziałem Nadzoru nad Narastającym Zasobem Archiwalnym Archiwum Państwowego w Krakowie, a w latach 2009-2014 była pierwszym dyrektorem Departamentu Kształtowania Narodowego Zasobu Archiwalnego w Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych.
Autorka publikacji i komunikatów w naukowych czasopismach archiwalnych i historycznych.
Współautorka książki „Dokumentacja elektroniczna w podmiotach publicznych” pod red. nauk. Grażyny Szpor (Wolters Kluwer, Warszawa 2013).
Od początku pracy zawodowej interesuje się problematyką zarządzania dokumentacją, w szczególności wartościowaniem archiwalnym dokumentacji oraz dokumentem elektronicznym, a także organizacją i funkcjonowaniem archiwów zakładowych, w tym archiwów elektronicznych. Współtwórczyni zasad dla systemu elektronicznego zarządzania dokumentacją (EZD) w ramach prac nad rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
Specjalizuje się zwłaszcza w opracowywaniu instrukcji kancelaryjnych i archiwalnych oraz jednolitych rzeczowych wykazów akt dla różnych podmiotów, w tym administracji.
Pomysłodawca, organizator i koordynator kwalifikacyjnych kursów kancelaryjno-archiwalnych i licznych szkoleń skierowanych do archiwistów oraz pracowników podmiotów publicznych.
Wykładowca Roku 2007 w konkursie organizowanym przez Małopolski Instytut Samorządu Terytorialnego i Administracji w Krakowie.
Wykładowca metodyki zarządzania dokumentacją na Uniwersytecie Warszawskim, a wcześniej prawa archiwalnego i zagadnień z zakresu funkcjonowania archiwum zakładowego na Uniwersytecie Jagiellońskim.
Uczestnik konferencji krajowych i zagranicznych.
Ekspert i doradca przy wdrażaniu systemów klasy EZD w podmiotach publicznych i ich optymalizacji.
Zaangażowana była w przygotowanie szeregu aktów prawnych regulujących postępowanie z dokumentacją, w szczególności w prace nad wdrożeniem nowej instrukcji kancelaryjnej z 2011 r. oraz w opracowanie projektu nowego prawa archiwalnego (2008-2009) i nowelizacji ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (2012-2014).
Była członkiem Rady Informatyzacji IV kadencji w latach 2011-2013 przy Ministrze Administracji i Cyfryzacji, Rady Naukowej w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, Rady do spraw informatyzacji i digitalizacji przy Naczelnym Dyrektorze Archiwów Państwowych, Rady do Spraw Narodowego Zasobu Bibliotecznego oraz Rady Programowej Projektu „Archiwa Przełomu”.

Prelegenci |Agnieszka Świątecka

Agnieszka Świątecka

Agnieszka Świątecka

Agnieszka Świątecka - archiwistka i metodyczka kształcenia na odległość. Pełni obowiązki kierowniczki Obserwatorium Archiwistyki Społecznej w Fundacji Ośrodka KARTA.

Prelegenci |Paweł Wlezień

Paweł Wlezień

Paweł Wlezień - z wykształcenia historyk i od blisko 20 lat archiwista zakładowy. Kilkanaście lat pracy na stanowisku kierownika archiwum zakładowego zaowocowało bogatym doświadczeniem, związanym nie tylko z pracą w archiwum czy kierowaniem tą specyficzną komórką organizacyjną, ale również z organizacją pracy kancelaryjnej we współczesnej administracji. Od kilku lat aktywnie uczestniczy i poznaje zagadnienia związane z elektronicznymi systemami zarządzania. Uczestniczy we wdrażaniu systemów EZD w administracji rządowej, szkoląc pracowników czy współpracując przy przygotowaniu normatywów wewnętrznych. Od wielu lat prowadzi szkolenia dotyczące zasad kancelaryjnych i archiwistyki.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78