centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
ELEKTRONICZNA DOKUMENTACJA MEDYCZNA - ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA Z DNIA 9 LISTOPADA 2015 R., Z UWZGLĘDNIENIEM NOWELIZACJI Z DNIA 20 LIPCA 2017 R.
Warszawa, 7.12.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Celem szkolenia jest dostarczenie uczestnikom niezbędnej wiedzy związanej z nowym rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 2069). Obowiązuje ono od 23 grudnia 2015 r. wszystkie podmioty lecznicze, a także lekarzy, pielęgniarki i położne z własną praktyką. Ponadto ostatnia nowelizacja z dnia 20 lipca 2017 r. ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia przesuwa wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej na dzień 1 stycznia 2019 r. Omówione zostaną również przepisy aktualnie obowiązujące, gdyż już teraz nie ma wymogu stosowania podpisu kwalifikowanego. Można się zatem spodziewać, że elektroniczna dokumentacja medyczna będzie dużo częściej wykorzystywana, nawet w trakcie 2017 i 2018 roku. Program szkolenia uwzględnia nowelizację z dnia 23 marca 2017 r. ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. poz. 836), która na nowo uregulowała zagadnienia dotyczące dostępu do dokumentacji medycznej oraz ochrony zawartych w niej danych osobowych i informacji o stanie zdrowia. Dodatkowo ustawa o systemie informacji w ochronie zdrowia przewiduje wydanie rozporządzenia przez Ministra Zdrowia, w którym określi rodzaje elektronicznej dokumentacji medycznej, mając na uwadze konieczność zapewnienia realizacji prawa dostępu do dokumentacji medycznej oraz stopień przygotowania usługodawców do prowadzenia elektronicznej dokumentacji medycznej.

Korzyści dla uczestników:
Wiedza z zakresu dokumentacji medycznej pozwala na prawidłowe dokumentowanie przebiegu leczenia, co ma zasadnicze znaczenie przy rozliczaniu świadczeń oraz w obronie przez zarzutem popełnienia błędu medycznego. Zasady prowadzenia dokumentacji są także jednym z głównych elementów badania w procesie uzyskiwania akredytacji w ochronie zdrowia oraz innych certyfikatów. Trzeba też zapewnić, by Polityka bezpieczeństwa i Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych zostały rozszerzone o procedury zabezpieczania dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci elektronicznej.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających podmiotami leczniczymi (d. zakładami opieki zdrowotnej);
 • lekarzy;
 • pielęgniarek;
 • położnych;
 • pracowników działów statystyki medycznej;
 • sekretarek medycznych;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych i praktyk zawodowych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

Czas trwania szkolenia:10:00 - 16:00

Szkolenie prowadzi: adwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie

Program szkolenia:

 1. Rodzaje dokumentacji medycznej w podmiocie leczniczym i praktyce zawodowej:
  • zewnętrzna;
  • wewnętrzna;
  • indywidualna;
  • zbiorowa.
 2. Nowości elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM):
  • internetowe konto pacjenta (IKP);
  • e-recepta;
  • e-skierowanie;
  • e-zlecenie;
  • e-zwolnienie;
  • terminy wdrożenia;
  • brak dostępu do systemu P1 – faktyczny czy prawny?;
  • informacja dla pacjenta w formie SMS lub e-mail (wskazane w SIM).
 3. Projekt z dnia 17 maja 2017 r. rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów elektronicznej dokumentacji medycznej:
  • informacja o rozpoznaniu choroby, problemu zdrowotnego lub urazu, wynikach przeprowadzonych badań, przyczynie odmowy przyjęcia do szpitala, udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz ewentualnych zaleceniach – w przypadku odmowy przyjęcia pacjenta do szpitala;
  • informacja dla lekarza kierującego świadczeniobiorcę;
  • karta informacyjna z leczenia szpitalnego;
  • rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 4. Szczególne wymagania dotyczące dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej:
  • co sprawdzić przed nabyciem programu komputerowego?;
  • identyfikacja osoby dokonującej wpisu i rejestrowanych przez nią zmian;
  • wydruk w formach określonych w rozporządzeniu;
  • reguły skanowania dokumentacji papierowej do programu komputerowego;
  • zasady niszczenia dokumentacji papierowej – kiedy i jak?;
  • udostępnianie i eksport danych;
  • zabezpieczenie dokumentacji prowadzonej w postaci elektronicznej – patrz punkty 6 i 7.
 5. Zmiany wynikające z ustawy o działalności leczniczej i „pakietu kolejkowego”:
  • oznaczenie podmiotu – z czego się składa?;
  • pojęcie przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego;
  • 12 – cyfrowy numer księgi rejestrowej;
  • nowa treść pieczątek;
  • lista oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego w postaci elektronicznej;
  • jak dołączyć do prowadzonej listy oczekujących oryginał skierowania?;/span>
  • uprawnienie części pielęgniarek i położnych do wystawiania recept na niektóre leki.
 6. Ochrona danych osobowych:
  • dane osobowe;
  • zbiór danych;
  • przetwarzanie danych;
  • odbiorcy danych;
  • administrator danych;
  • system informatyczny;
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych;
  • organ ochrony danych osobowych.
 7. Dokumentacja przetwarzania danych osobowych:
  • Polityka bezpieczeństwa;
  • Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych;
  • jak wdrożyć przepis rozporządzenia, który wymaga „opracowania i stosowania procedur zabezpieczania dokumentacji i systemów ich przetwarzania, w tym procedur dostępu oraz przechowywania”?
 8. Konieczne elementy każdej dokumentacji medycznej oraz szczegółowe omówienie:
  • historii zdrowia i choroby;
  • historii choroby;
  • okołooperacyjnej karty kontrolnej;
  • karty noworodka;
  • karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej;
  • karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną;
  • karty wizyty patronażowej;
  • karty wywiadu środowiskowo – rodzinnego;
  • karty uodpornienia;
  • skierowania do szpitala lub innego podmiotu;
  • skierowania na badanie diagnostyczne, konsultację lub leczenie, finansowanego ze środków publicznych;
  • karty przebiegu ciąży;
  • książeczki zdrowia dziecka;
  • karty informacyjnej z leczenia szpitalnego;
  • informacji lekarza leczącego pacjenta w AOS dla kierującego lekarza POZ;
  • książeczki szczepień;
  • zaświadczenia;
  • orzeczenia;
  • opinii lekarskiej;
  • listy oczekujących na udzielenie świadczenia zdrowotnego finansowanego ze środków publicznych.
 9. Dokumentacja prowadzona przez lekarza, pielęgniarkę lub położną wystawiający recepty dla siebie (pro auctore) albo dla małżonka, zstępnych lub wstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro familiae).
 10. Dokumentacja medyczna w badaniach klinicznych.
 11. Dokumentacja medyczna w medycynie pracy.
 12. Warunki i okres przechowywania dokumentacji medycznej (nowość!).
 13. Udostępnianie dokumentacji medycznej (nowość!):
  • pacjentowi;
  • osobie trzeciej;
  • wykaz uprawnionych organów i podmiotów z ustawy;
  • pojęcie wyciągu, odpisu i kopii;
  • czy pacjent ma prawo do oryginałów dokumentacji? (nowość!);
  • czy można przesyłać dokumentację medyczną za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej?;
  • nowa wysokość opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej;
  • wykaz zawierający informacje dotyczące udostępnianej dokumentacji medycznej – obowiązkowy od 11 maja 2017 r. (nowość!).
 14. Zgoda na zabieg medyczny:
  • zgoda pacjenta;
  • zakres uprawnień opiekuna faktycznego;
  • prawa pacjenta małoletniego;
  • rola sądu opiekuńczego;
  • postępowanie wobec pacjenta nieprzytomnego;
  • prawo do informacji o stanie zdrowia.
 15. Case study.
 16. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78