centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
INSTRUMENTY OCHRONY ŚRODOWISKA W SEKTORZE ENERGETYCZNYM
Warszawa, 4.10.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i podmiotów związanych z ochroną środowiska w energetyce, w szczególności z systemami wsparcia odnawialnych źródeł energii oraz systemem handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych – zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników administracji, a także dla prawników, oraz tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat prawnych unormowań w zakresie funkcjonowania mechanizmów związanych z ochroną środowiska w energetyce.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie prawnych regulacji dotyczących ochrony środowiska w energetyce. Szkolenie ma na celu kompleksowe przedstawienie tej problematyki, ze szczególnym uwzględnieniem jej praktycznych aspektów.

Szkolenie poprowadzi: Dr Ilona Przybojewska Doktor nauk prawnych w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego, radca prawny. Stopień doktora nauk prawnych otrzymała w 2015 r. na podstawie rozprawy pt. "Znaczenie transeuropejskich sieci energetycznych dla zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego". Laureatka w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszą Pracę Magisterską z Dziedziny Prawa Europejskiego LUMINARZ, organizowanym przez Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA za pracę obronioną w roku akademickim 2010/2011 pt. „Cap-and-trade: na pograniczu prawa energetycznego i prawa ochrony środowiska Unii Europejskiej”. Absolwentka Szkoły Prawa Amerykańskiego UJ, Szkoły Prawa Francuskiego UJ oraz programu MASTER en droit privé organizowanego przez Université d’Orléans. Zainteresowania badawcze obejmują prawo ochrony środowiska, prawo energetyczne, prawo Unii Europejskiej. Uczestniczka wielu konferencji naukowych i autorka m.in. następujących publikacji: Miejsce celu środowiskowego w polityce energetycznej Unii Europejskiej [w:] Ćwik D., Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. (red.), Energetyka w odsłonach, Poznań 2016, Fundacja na rzecz Czystej Energii, s. 69-85. Solidarność klimatyczna a solidarność energetyczna [w:] Bojar-Fijałkowski T. (red.), Sprawiedliwość ekologiczna w prawie i praktyce, Gdańsk 2016, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, s. 283-297. Próba definicji bezpieczeństwa energetycznego [w:] Kwiatkiewicz P., Szczerbowski R. et.al. (red.), Bezpieczeństwo energetyczne – rynki surowców i energii. Energetyka w czasach politycznej niestabilności, Poznań 2015, Wydawnictwo Fundacji na rzecz Czystej Energii, s. 221-236. Zewnętrzny wymiar polityki energetycznej Unii Europejskiej a  polska prezydencja [w:] Fiszer J. (red.), Prezydencja Polski w Radzie Unii Europejskiej, Warszawa 2012, ISP PAN, s. 413-430. Poszukiwanie i wydobywanie gazu niekonwencjonalnego w Polsce, Europejski Przegląd Sądowy, nr 7/2012, Wolters Kluwer, s. 22-30.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA (10:00 – 16:00)

 1. Blok: Ochrona środowiska w energetyce w prawie unijnym i polskim:
  • Zagrożenia dla środowiska związane z działalnością sektora energetycznego.
  • Ochrona środowiska w energetyce w kontekście polityki energetycznej i polityki w dziedzinie środowiska Unii Europejskiej.
  • Ochrona środowiska w energetyce a pakiet klimatyczno-energetyczny.
  • Przykłady instrumentów ochrony środowiska w energetyce – wychwytywanie i geologiczne składowanie dwutlenku węgla.
  • Regulacje prawa polskiego związane z ochroną środowiska w energetyce.
 2. Blok: Promowanie odnawialnych źródeł energii w unijnym i krajowym porządku prawnym:
  • Podstawowe cele dyrektywy w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.
  • Zadania państw członkowskich Unii Europejskiej wynikające z dyrektywy.
  • Gwarancje pochodzenia energii ze źródeł odnawialnych.
  • Preferencyjny dostęp do sieci energii ze źródeł odnawialnych.
  • Systemy wsparcia OZE – definicje, kategorie i przykłady zastosowania w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.
  • Zmiana systemu wsparcia w Polsce.
  • Prawa i obowiązki przedsiębiorców.
  • Obowiązki organów administracji.
  • Bariery rozwoju odnawialnych źródeł energii.
  • Problemy interpretacyjne napotykane przy stosowaniu regulacji.
  • Odnawialne źródła energii w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich.
 3. Blok: System handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych w unijnym i krajowym porządku prawnym:
  • Zasadnicze założenia Europejskiego Systemu Handlu Emisjami.
  • Problematyka zezwoleń na emisję gazów cieplarnianych.
  • Rezygnacja z krajowych planów rozdziału uprawnień na rzecz określania jednolitego limitu dla całej Unii Europejskiej.
  • Alokacja uprawnień do emisji gazów cieplarnianych – aukcje jako zasadniczy sposób rozdziału uprawnień.
  • Przejściowe zasady dotyczące zharmonizowanego przydziału bezpłatnych uprawnień.
  • Zagrożenia związane z systemem i rozwiązania nakierowane na przeciwdziałanie im.
  • Administracyjnoprawne ramy systemu handlu emisjami w Polsce.
  • Prawa i obowiązki przedsiębiorców.
  • Obowiązki organów administracji.
  • Problemy interpretacyjne napotykane przy stosowaniu regulacji.
  • System handlu emisjami w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i sądów polskich.
  • Trendy w zakresie reform systemu handlu emisjami.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78