centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PO ZMIANACH OD 2017 R.
Warszawa, 21.06.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie przeznaczone jest dla osób i podmiotów uczestniczących w procesach inwestycyjnych - zarówno inwestorów, jak i pracowników administracji, a także dla prawników, organizacji ekologicznych oraz tych wszystkich, którzy chcieliby pogłębić swoją wiedzę na temat instrumentów ochrony środowiska w procesie inwestycyjno-budowlanym.

Przedmiotem szkolenia będzie omówienie instytucji prawa ochrony środowiska jaką są oceny oddziaływania na środowisko rodzące wiele problemów praktycznych.

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. Barbara Iwańska, prof. UJ - doktor habilitowany nauk prawnych w dyscyplinie prawo- ze specjalnością prawo ochrony środowiska, prof. UJ w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zainteresowania naukowe: prawna problematyka ochrony środowiska ze szczególnym uwzględnieniem: problematyki prawnej informacji o środowisku i jego ochronie; gwarancji udziału społeczeństwa w realizacji celów ochrony środowiska; problematyki prawnej ocen oddziaływania na środowisko; gospodarowania zasobami środowiska - ze szczególnym uwzględnieniem ‘prawa ochrony przyrody’ oraz problematyki materialnoprawnych i formalnoprawnych podstaw i zasad odpowiedzialności za szkody środowiskowe. Autorka publikacji z zakresu publicznego prawa gospodarczego oraz (od 1996 ) prawa ochrony środowiska.

dr Mariusz Baran - doktor nauk prawnych, radca prawny, stypendysta Narodowego Centrum Nauki w Krakowie, adiunkt w Katedrze Prawa Ochrony Środowiska Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stopień doktora nauk prawnych uzyskał w 2013 r. na podstawie rozprawy pt. "Stosowanie z urzędu prawa unijnego przez sądy państw członkowskich". Laureat I nagrody w XLIX Ogólnopolskim Konkursie „Państwa i Prawa” na najlepszą pracę doktorską oraz laureat w X konkursie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na stypendia dla wybitnych młodych naukowców. Zainteresowania naukowe: prawo UE oraz prawo administracyjne, ze szczególnym uwzględnieniem praktycznych aspektów stosowania prawa UE przez krajowe sądy oraz organy administracji, a także problematyce prawnych aspektów procesów inwestycyjno-budowlanych, z uwzględnieniem problematyki prawa ochrony środowiska. Autor m.in. następujących publikacji: Wykonywanie decyzji Komisji Europejskiej nakazujących windykacje pomocy publicznej, (w:) S. Biernat, S. Dudzik „Doświadczenia prawne pierwszych lat członkostwa Polski w Unii Europejskiej”, Kraków 2010.; Nakaz windykacji bezprawnie przyznanej pomocy a zasada powagi rzeczy osądzonej (res iudicata) - glosa do wyroku ETS z dnia 18 lipca 2007 r. w sprawie Ministero dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato przeciwko Lucchini SpA, Europejski Przegląd Sądowy nr 3/2011; Zasada pewności prawa a zasada legalizmu unijnego – uwagi na gruncie ostatniego orzecznictwa, Europejski Przegląd Sądowy nr 5/2011;EU Courts’ Jurisdiction over and Review of Decisions Imposing Fines in EU Competition Law, Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies no 5/2012 (razem z Adamem Dońcem);Dopuszczalność ograniczeń kompetencji sądów krajowych niższych instancji w inicjowaniu procedury prejudycjalnej (formuła Rheinmühlen) – wnioski dla sądów polskich (w:) S. Dudzik, N. Półtorak "Prawo Unii Europesjkiej a prawo konstytucyjne państw członkowskich", Warszawa 2013, s. 274-301; a także monografii pt. „Stosowanie z urzędu prawa Unii Europejskiej przez sądy krajowe”, Warszawa 2014, ss. 540.

PROGRAM:
Blok: Instytucja ocen oddziaływania na środowisko w prawie unijnym:

 • Istota ocen oddziaływania na środowisko
 • Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko (ocena strategiczna, ocena indywidualna, ocena naturowa, ocena transgraniczna)
 • Przedmiot OOŚ (kwalifikacja przedsięwzięć) i SOOŚ
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ i OOŚ)
 • Opiniowanie, udział społeczeństwa
 • SOOŚ i OOŚ w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości UE
Blok: Implementacja instytucji ocen oddziaływania na środowisko w prawie polskim:
 • Istota ocen oddziaływania na środowisko
 • Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko (ocena strategiczna, ocena indywidualna, ocena naturowa, ocena transgraniczna)
 • Przedmiot OOŚ (kwalifikacja przedsięwzięć) i SOOŚ
 • Procedura ocen oddziaływania na środowisko (SOOŚ i OOŚ)
 • Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Opiniowanie, udział społeczeństwa
Blok: Praktyczne problemy w stosowaniu przepisów o ocenach oddziaływania na środowisko
 • Kwalifikacja przedsięwzięć
 • Karta informacyjna przedsięwzięcia
 • Raport oddziaływania na środowisko
 • Opiniowanie, udział społeczeństwa
 • Uprawnienie proceduralne organizacji ekologicznych

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78