centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
PRAWO AUTORSKIE A MEDIA INTERNETOWE
Warszawa, 5.10.2017 Koordynator: Iwona Brokowska

Informacje ogólne:
Szkolenie adresowane jest do podmiotów i/lub osób, które w ramach bieżącej działalności korzystają - przy użyciu szeroko rozumianych mediów internetowych (portale społecznościowe, platformy, serwisy, strony internetowe, komunikatory, fora dyskusyjne, narzędzia komunikacyjne rzeczników prasowych) - z zasobów dostępnych w sieci Internet. Celem szkolenia jest omówienie zasad i podstaw prawnych wykorzystania zasobów dostępnych on-line (teksty, artykuły, posty, zdjęcia, muzyka, grafika) dla działalności komercyjnej lub niekomercyjnej, tym w zakresie działalności wydawniczej, marketingowej, promocyjnej, szkoleniowej, rzeczników prasowych, a także w ramach wszelkich działań komunikacyjnych. Szkolenie obejmuje problematykę prawnoautorską m.in. licencji Creative Commons, portali i platform społecznościowych, portali z zasobami, linkowania, a także bezpośrednio z tym związane aspekty prawa do wizerunku i ochrony dóbr osobistych. Szkolenie pozwoli także na poznanie praktycznych zasad dotyczących ochrony własnych utworów i materiałów, jak też zasad odpowiedzialności i ryzyk w przypadku dokonania naruszeń z zakresu prawa autorskiego.

Szkolenie prowadzi: adwokat Piotr Łada

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program szkolenia:

Prawo autorskie - wprowadzenie: źródła prawa (ustawa prawo autorskie, konwencje międzynarodowe); zakres obowiązywania ustawy prawo autorskie a Internet (właściwość prawa, właściwość sądu, lokalizacja serwera, przeznaczenie strony, media społecznościowe, portale z zasobami); pojęcie autorskich praw majątkowych i osobistych; okres ochrony autorskich praw majątkowych (wygaśnięcie); zasady obliczania terminów wygaśnięcia praw majątkowych; nabycie autorskich praw majątkowych; umowy przenoszące autorskie prawa majątkowe i umowy licencyjne; pola eksploatacji, istota autorskich praw osobistych; podstawowe typy autorskich praw osobistych (m.in. autorstwo, integralność utworu, rzetelne wykorzystanie); zmiany w utworze a ochrona autorskich prawa osobistych (m.in. korekta, opracowanie); autorskie prawa osobiste a twórczość zależna.

Creative Commons oraz inne licencje: pojęcie wolnych oraz otwartych licencji; pojęcie licencji Creative Commons; rodzaj i zakres podstawowych licencji Creative Commons; podstawowe warunki licencji Creative Commons - uznanie autorstwa, użycie niekomercyjne, użycie „na tych samych warunkach”, użycie bez utworów zależnych; warstwy prawne licencji Creative Commons (pełna treść licencji, podsumowanie licencji, język i symbole licencji dla potrzeb wyszukiwarek lub serwisów); licencje Creative Commons a domena publiczna (wygaśnięcie autorskich praw majątkowych); problemy z praktycznym zastosowaniem licencji (m.in. tworzenie utworów zależnych i ich eksploatacja; rozróżnienie zastosowania komercyjnego od niekomercyjnego; obowiązek dalszego udostępnienie materiałów tworzonych przy użyciu lub na podstawie licencji); licencja Creative Commons a inne dobra chronione prawem (np. autorskie prawa osobiste, prawo do wizerunku, dobra osobiste); typ nośnika oraz forma eksploatacji a treść licencji (tradycyjne i elektroniczne media); termin obowiązywania licencji oraz skutki jej naruszenia; licencje w odniesieniu do oprogramowania (GNU i inne).

Platformy społecznościowe a prawo autorskie: wprowadzenie do problematyki praw autorskich na platformach i portalach społecznościowych (m.in. Facebook, Golden Line, Twitter); treść regulaminów portali i platform w kontekście praw autorskich; skutki prawne umieszczenia utworów lub innych materiałów na portalach i platformach; możliwość wykorzystania utworów, materiałów oraz informacji umieszczanych przez innych użytkowników na oficjalnych i nieoficjalnych profilach; prawne aspekty wykorzystania utworów, materiałów oraz informacji pochodzących ze źródeł zewnętrznych (m.in. artykuły, zdjęcia, teksty, muzyka) na portalach i platformach; linkowanie w ramach platform i portali; problematyka prawna ochrony postów i innych wypowiedzi użytkowników.

Portale z zasobami w świetle prawa autorskiego: portale z zasobami a uregulowania prawa autorskiego (Flickr, YouTube, Wikimedia Commons, Wikipedia, Vimeo i inne); możliwość wykorzystania zasobów w oparciu o domenę publiczną (wygaśnięcie praw autorskich), wolne licencje lub ogólne przepisy prawa autorskiego (prawo cytatu); identyfikacja ryzyk oraz zgodne z prawem wykorzystanie zasobów internetowych; kluczowe zasady korzystania z portali z zasobami.

Linkowanie: pojęcie linkowania; ramy prawne linkowania w kontekście prawa autorskiego; rodzaje linkowania (m.in. deep link, frame, odesłanie); zasady zgodnego z prawem linkowania i ryzyka prawne; oznaczanie linku.

Prawo autorskie w sieci Internet - twórczość powstała lub rozpowszechniana przy użyciu sieci Internet (m.in. programy graficzne, projekty stron www); ochrona utworów w sieci Internet (noty copyrightowe, ochrona techniczna utworów w sieci); strona „www”, jako prawnie chroniony utwór (układ, layout, kolorystka); skutek umieszczenia utworu w sieci Internet; Internet a dzieła słowne, muzyczne, graficzne, plastyczne, fotografie; odpowiedzialność administratorów oraz właścicieli stron internetowych (m.in. obowiązki informacyjne, treść i zakres regulaminu; zgłoszenia naruszenia praw innych użytkowników a działania administratora lub właściciel domeny internetowej); eksploatacji w sieci Internet a dozwolony użytek utworów chronionych (m.in. prawo cytatu, prawo przedruku, sprawozdania o aktualnych wydarzeniach).

Prawo do wizerunku oraz ochrona dóbr osobistych w mediach internetowych: pojęcie wizerunku, zakres ochrony, wymóg zgody, wykorzystanie wizerunku bez obowiązku uzyskania zgody (trzy wyjątki), roszczenia z tytułu naruszenia wizerunku, wizerunki w materiałach promocyjnych, pracowników, wizerunki na wydarzeniach (m.in. szkolenia, konferencje, imprezy masowe, imprezy publiczne), regulaminy wydarzeń a zgoda na utrwalanie i rozpowszechnianie wizerunku; pojęcie dóbr osobistych; przesłanki odpowiedzialności za naruszenie dóbr osobistych (przesłanka bezprawności, zwolnienie z odpowiedzialności); otwarty katalog dóbr osobistych; najważniejsze rodzaje dóbr osobistych; dobra osobiste osób fizycznych i jednostek organizacyjnych/osób prawnych; dobra osobiste w prawie własności intelektualnej.

Odpowiedzialność: rodzaje naruszeń, roszczenia, problematyka dowodowa, zakres i zasady odpowiedzialności, reakcja na roszczenie o naruszenie; problematyka odpowiedzialności w kontekście praw autorskich, prawa do wizerunku oraz dóbr osobistych.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78