centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
SPORZĄDZANIE RACHUNKU PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH W PRAKTYCE
Warszawa, 6.12.2017 Koordynator: Iwona Nowosielska

Uczestnicy szkolenia otrzymają arkusz Excel pomocny w sporządzaniu rachunku przepływów pieniężnych. Arkusz zawiera formuły wiążące Cash Flow z Bilansem i Rachunkiem Zysków i Strat, a także wykaz niezbędnych do uwzględnienia istotnych pozycji przepływów w zakresie działalności inwestycyjnej i finansowej. Szczegółowo zostanie omówiona pośrednia metoda sporządzania Cash-Flow. Metoda bezpośrednia zostanie omówiona ogólnie. Podczas szkolenia omówimy przykłady, które pomogą zrozumieć istotę i zasady funkcjonowania poszczególnych pozycji.

Adresaci szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą się nauczyć sporządzać, a także analizować rachunek przepływów pieniężnych. W szczególności szkolenie skierowane jest do księgowych sporządzających sprawozdanie finansowe.

Co omówimy:

 • Podstawa prawna sporządzania rachunku przepływów pieniężnych, a także uwarunkowania ogólne:
  • omówienie KSR 1 i MSR 7,
  • definicje, terminologia i identyfikacja środków pieniężnych i ich ekwiwalentów,
  • metoda bezpośrednia i pośrednia sporządzania Cash-Flow – różnice, uwarunkowania dotyczące wybranej metody.
 • Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych na potrzeby sporządzania Cash-Flow:
  • Metoda pośrednia sporządzania rachunku przepływów pieniężnych (przykład Excel) z uwzględnieniem techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych na potrzeby prawidłowo sporządzonego rachunku przepływów pieniężnych.
  • Omówienie poszczególnych pozycji cash-flow, wskazanie zasad uwzględniania pozycji w poszczególnych segmentach sprawozdania. Źródło danych w odniesieniu do techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych. Wskazanie różnic pomiędzy pozycjami bilansowymi a wykazywanymi w Cash-Flow.

Czas trwania szkolenia: 10:00-16:00

Szkolenie poprowadzi: Barbara Konopacka | Biegły rewident nr 12713

PROGRAM:

 1. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
  • Zysk (strata) netto.
  • Korekty razem:
   • Amortyzacja.
   • Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych.
   • Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy).
   • Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej.
   • Zmiana stanu rezerw.
   • Zmiana stanu zapasów.
   • Zmiana stanu należności.
   • Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów – sposób powiązania z bilansem.
   • Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych – powiązanie z bilansem.
   • Inne korekty – identyfikacja, źródła informacji.
  • Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II).
 2. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej:
  • Wpływy:
   • Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
   • Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
   • Z aktywów finansowych, w tym:
    • w jednostkach powiązanych,
    • w pozostałych jednostkach,
    • zbycie aktywów finansowych,
    • spłata udzielonych pożyczek długoterminowych,
    • odsetki,
    • inne wpływy z aktywów finansowych,
   • Inne wpływy inwestycyjne.
  • Wydatki:
   • Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych.
   • Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne.
   • Na aktywa finansowe, w tym:
    • w jednostkach powiązanych,
    • w pozostałych jednostkach:
     • nabycie aktywów finansowych,
     • udzielone pożyczki długoterminowe.
    • Inne wydatki inwestycyjne.
   • Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II).
 3. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
  • Wpływy:
   • Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału.
   • Kredyty i pożyczki.
   • Emisja dłużnych papierów wartościowych.
   • Inne wpływy finansowe.
  • Wydatki:
   • Nabycie udziałów (akcji) własnych.
   • Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli.
   • Inne niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku.
   • Spłaty kredytów i pożyczek.
   • Wykup dłużnych papierów wartościowych.
   • Z tytułu innych zobowiązań finansowych.
   • Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego.
   • Odsetki.
   • Inne wydatki finansowe.
  • Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II).
 4. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III).
 5. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym - zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych.
 6. Środki pieniężne na początek okresu.
 7. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym - o ograniczonej możliwości dysponowania.
 8. Rachunek przepływów pieniężnych (metoda bezpośrednia) – ogólne zasady sporządzania:
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, inwestycyjnej, finansowej.
  • Omówienie wpływów i wydatków, a także uwarunkowań dotyczących techniki prowadzenia ksiąg rachunkowych by prawidłowo sporządzić Cash-Flow.

Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78