centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
WYDAWANIE DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH W ZWYCZAJNYM I NADZWYCZAJNYM (UCHYLENIA, ZMIANA, WZNOWIENIE POSTĘPOWANIA, STWIERDZENIE NIEWAŻNOŚCI) TRYBIE POSTĘPOWANIA - KPA W PRAKTYCE ORGANÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
Warszawa, 26.07.2017 Koordynator: Paulina Solińska

Cel oraz podstawowe założenia szkolenia:
Szkolenie ma na celu poszerzenie wiedzy jego uczestników z zakresu przepisów ustawy kodeks postępowania administracyjnego z uwzględnieniem zmian. Przy czym będzie ono nastawione na aspekty praktycznego wykorzystania tych przepisów wraz z zaprezentowaniem poglądów prezentowanych w orzecznictwie sądowo administracyjnym. Szczególny nacisk zostanie położony na pokazanie prawidłowych rozwiązań różnych sytuacji procesowych spotykanych w codziennej praktyce przez organy administracji. Podczas szkolenia zostaną uwzględnione zmiany kpa, które wejdą w życie od 1 czerwca 2017 r.

Podstawowe założenia:
Szkolenie ma na celu pogłębienie i uporządkowanie wiedzy z zakresu postępowania administracyjnego, a tym samym zapewnienie prawidłowości w działaniach podejmowanych na podstawie przepisów będących przedmiotem szkolenia, co w konsekwencji ma prowadzić do unikania błędów proceduralnych, które powodują eliminowanie podjętych aktów przez organ II instancji lub sąd administracyjny.

Szkolenie poprowadzi : Dr Joanna Wyporska-Frankiewicz, adiunkt w Zakładzie Sądownictwa administracyjnego WPiA UŁ, Radca prawny, etatowy członek orzekający Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Łodzi.

Ramowy program szkolenia:

 1. Postępowanie administracyjne od wydania decyzji ostatecznej do przekazania sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego, szczególny nacisk zostanie położony na:
  • Postępowanie administracyjnego - zagadnienia ogólne, ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
   • Zasadę zapewnienia stronom czynnego udziału w każdym stadium postępowania;
   • Problematykę wyłączenia pracownika oraz organu;
   • Problematykę stron postępowania administracyjnego;
   • Terminy załatwiania spraw w postępowaniu administracyjny z uwzględnieniem przerwania ich biegu;
   • Wszczęcie postępowania administracyjnego i obowiązki organu związane z wszczęciem postępowania z urzędu;
   • Konsekwencje najpoważniejszych uchybień formalnych - pozostawienie podania bez rozpoznania;
   • Udostępnianie akt sprawy - w toku postępowania i po jego zakończeniu oraz forma odmowy;
  • Wydawanie decyzji administracyjnej w praktyce - w pierwszej i drugiej instancji, ze zwróceniem uwagi na:
   • Pojęcie decyzji administracyjnej i jej rodzaje;
   • Elementy decyzji administracyjnej - analiza z uwagi na wagę uchybień w tym zakresie, ze szczególnym uwzględnieniem uzasadnienia (prawnego i faktycznego);
   • Rygor natychmiastowej wykonalności - możliwość nadania oraz skutki prawne;
   • Związanie wydaną decyzją;
   • Doręczenie decyzji i jego skutki oraz weryfikacja prawidłowości doręczenia;
   • Rektyfikacja decyzji - prostowanie błędów i omyłek oraz uzupełnienie decyzji;
   • Umorzenie postępowania administracyjnego;
  • Czynności procesowe organu podejmowane w pierwszej i drugiej instancji ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
   • Etapy postępowania przed organem pierwszej instancji;
   • Uruchomienie postępowania przed organem drugiej instancji - odwołanie, zażalenie a także wymogi formalne i najczęściej spotykane uchybienia w tym zakresie oraz ich skutki;
   • Etapy postępowania przed organem drugiej instancji, a w tym możliwe rozstrzygnięcia organu II instancji;
  • Nadzwyczajne tryby postępowania, w tej części szkolenia zostaną omówione podstawy i tryb wznowienia postępowania administracyjnego; podstawy i tryb stwierdzenia nieważności; a także dopuszczalność i tryb w jakim może dojść do zmiany i uchylenia decyzji ze zwróceniem szczególnej uwagi na:
   • Zasadę trwałości decyzji ostatecznych i jej znacznie w praktyce;
   • Uchylenie lub zmiana decyzji w trybie art. 154 i 155 kpa;
   • Wznowienie postępowania administracyjnego;
   • Stwierdzenie nieważności decyzji;
 2. Problematyka sądowej kontroli administracji - zagadnienia wybrane:
  • Istota sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli i jej znaczenie dla administracji - zarówno dla organu I jak i II instancji;
  • Czynności organu administracji związane z wniesieniem skargi do sądu administracyjnego za jego pośrednictwem - możliwość dokonania autokontroli, a także obowiązek przygotowania odpowiedzi na skargę i przesłania jej wraz z aktami sprawy do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
  • Podstawowe zasady procedowania przez sądem administracyjnym (pierwszej i drugiej instancji);
  • Uruchomienie postępowania przed NSA - wymogi związane ze sporządzeniem skargi kasacyjnej;
  • Przywoływanie w uzasadnieniach wydawanych przez organy administracji decyzji poglądów prawnych wrażanych w orzecznictwie sądowoadministracyjnym, a w tym problematyka uchwał Naczelnego Sądu Administracyjnego.
 3. Podsumowaniem szkolenia będą warsztaty podczas których wspólnie z uczestnikami zostaną poddane analizie czynności jakie powinien podjąć organ administracji począwszy od wszczęcia postępowania aż do jego zakończenia - na przykładzie wybranych sprawy z zakresu administracji publicznej. Przy czym podejmowane podczas warsztatów działania będą miały na celu wyeksponowanie najczęściej popełnianych błędów, które są przyczyną uchylania decyzji organu I instancji przez organ II instancji lub sąd administracyjny, ze szczególnym uwzględnieniem orzecznictwa sądowoadministracyjnego. Szczególny nacisk zostanie położony na:
  • Elementy decyzji administracyjnej, a w szczególności wyjaśnienie znaczenia poszczególnych składników decyzji administracyjnej oraz konsekwencje uchybień;
  • Analizę wybranych decyzji administracyjnych – wzór pozytywny (godny naśladowania) i negatywny (wykluczony w praktyce), a w szczególności najczęściej pojawiające się w praktyce zarzuty organu II instancji, które prowadzą do uchylenia decyzji organu I instancji i przekazania mu sprawy do ponownego rozpoznania, z uwzględnieniem możliwości organu II instancji wynikających z treści art. 138 kpa w świetle orzecznictwa sądowoadminsitracyjnego w zakresie naruszenia zasady dwuinstancyjności.
  • Istotę sprawowanej przez sądy administracyjne kontroli i jej znaczenie dla administracji, w tym przede wszystkim dla organu I instancji, a w szczególności: przedstawienie zasad procedowania przed sądem administracyjnym; wyjaśnienie problematyki związania oceną prawną wyrażoną w orzeczeniu sądowym (w szczególności dla organu, który ponownie rozpoznaje sprawę); a także wyjaśnienie znaczenia dla praktyki - w tym również organów administracji - uchwał podejmowanych przez Naczelny Sąd Administracyjny, w świetle art. 269 § 1 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.
  • Praktyczne wykorzystywanie w uzasadnieniach decyzji wydawanych przez organy administracji poglądów prezentowanych w doktrynie i orzecznictwie.

Czas trwania szkolenia: 10:00- 16:00

Program
Prelegenci
Patronat medialny
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78