centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

szkolenie
USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU (USTAWA PPP) - POLSKA METODA IMPLEMENTACJI IV DYREKTYWY AML
Warszawa, 6.03.2018 r. Koordynator: Iwona Brokowska

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu ?

 • Dowiecie się Państwo jak wasza instytucja może być narażona na „pranie pieniędzy”
 • Jakie obowiązki ciążą na „instytucjach obowiązanych” i ich pracownikach, a także jaka jest osobista odpowiedzialność członków zarządów „instytucji obowiązanych”
 • Wymienią Państwo doświadczenia z innymi osobami z branży
 • Będą mogli Państwo uczestniczyć w dyskusji i zadawać pytania ekspertowi
 • Uzyskają Państwo w ciągu jednego, efektywnie wykorzystanego dnia, praktyczną wiedzę, bardzo przydatną w codziennej pracy zawodowej

Kto powinien wziąć udział w szkoleniu?

 • Kadra wyższego i średniego szczebla takich instytucji jak: banki, zakłady ubezpieczeń, biura rachunkowe, pośrednicy w obrocie nieruchomościami,  firmy factoringowe, pośrednicy finansowi, doradcy finansowi, agendy publiczne (podmioty współpracujące)
 • Pracownicy odpowiedzialni za prowadzenie rejestrów transakcji podejrzanych
 • Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie analizy ryzyka prania pieniędzy i stałego monitorowania stosunków gospodarczych z klientami
 • Osoby odpowiedzialne za ochronę „instytucji obowiązanych” przed fraudami
 • Członkowie zarządów w „instytucjach obowiązanych” ponoszący osobistą odpowiedzialność na podstawie dużej nowelizacji Ustawy

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16

Szkolenie prowadzą:
dr Piotr Bodył Szymala, radca prawny, wykładowca w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, Dyrektor Obsługi Prawnej Bankowości Inwestycyjnej w dużym banku, współpracownik działu prawnego w dzienniku Rzeczpospolita.
Jeremi Mazany, radca prawny

Program:

 1. Europejska regulacja AML i jej wpływ na nową ustawę PPP:
  • Dyrektywa 2015/849 z 20 maja 2015r. (IV Dyrektywa AML) jako mapa drogowa dla nowej polskiej ustawa PPP
  • Rozporządzenie UE nr 2015/847 z 20 maja 2015r. i jego powiązanie z nową ustawą PPP
 2. Przeciwdziałanie praniu pieniędzy (PPP) – wnioski dla nowej ustawy PPP wynikające ze sprawozdania GIIF za 2016r.
 3. Założenia nowej ustawy PPP
 4. Nowa ustawa PPP jako element uszczelnienia systemu finansowego
 5. Siatka pojęć, którymi posługuje się nowa ustawa PPP (zmiany w stosunku do poprzednich regulacji), ze szczególnym uwzględnieniem pojęcia:
  • Instytucji obowiązanej
  • Klienta/ Beneficjenta rzeczywistego/ Osoby zajmującej eksponowane stanowisko polityczne
  • Transakcja/ Przeprowadzania transakcji
  • Rachunku/ Blokady Rachunku
 6. Podmioty informacji finansowej:
  • Organy informacji finansowej
  • Generalny Inspektor
   • Pozycja ustrojowa, podstawowe kompetencje, podległość
   • „Komórka organizacyjna” wspierająca Generalnego Inspektora
  • Komitet Bezpieczeństwa Finansowego
 7. Fundament nowej ustawy PPP, czyli ocena ryzyka prania pieniędzy i finansowania terroryzmu
  • Różne poziomy oceny ryzyka
  • Korelacja ponad-krajowych i krajowych ocen ryzyka
  • Zadania instytucji obowiązanych związane z „oceną ryzyka”
  • Ocena ryzyka wewnątrz międzynarodowych grup kapitałowych
 8. Środki bezpieczeństwa finansowego (CDD)
  • Nowe podejście do CDD w pracach nad nową ustawą PPP
  • Identyfikacja i weryfikacja klienta – zadania instytucji obowiązanej
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego i należyta staranność w procesie jego weryfikacji
  • Ewaluacja stosunków gospodarczych z udziałem instytucji obowiązanej
  • Monitoring stosunków gospodarczych
  • Różne poziomy intensywności stosowania CDD (zwłaszcza wzmożone środki bezpieczeństwa finansowego)
  • Rola podmiotów trzecich w stosowaniu CDD
  • Moment powstania obowiązku zastosowania CDD
  • Dokumentowanie procesu stosowania CDD
  • Najczęstsze błędy związane ze stosowaniem CDD (dane ze sprawozdań GIIF)
 9. Nowy Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 10. Gromadzenie Informacji
  • Raportowanie transakcji ponad-progowych
  • Zawiadamianie o okolicznościach wskazujących na podejrzenie prania pieniędzy/ finansowania terroryzmu
  • Gromadzenie informacji z inicjatywy instytucji obowiązanej
  • Gromadzenie informacji z inicjatywy Generalnego Inspektora/ innych organów
  • Rola jednostek współpracujących w gromadzeniu informacji
 11. Blokowanie rachunków i wstrzymywanie transakcji
 12. Nowa ustawa PPP a system ochrony danych osobowych / informacji prawnie chronionej
  • Rozwiązania przyjęte w nowej ustawie PPP w zakresie przetwarzania danych osobowych
  • Tajemnica bankowa a gromadzenie informacji w ramach nowej ustawy PPP
  • Krajowy i międzynarodowy obieg informacji zgromadzonych przez Generalnego Inspektora
  • Orzecznictwo unijne w zakresie ujawniania informacji na potrzeby PPP
 13. Szczególne środki ograniczające
 14. Zmiany w zakresie kontrolowania instytucji obowiązanych w nowej ustawie PPP
  • Podmioty uprawnione do kontroli i ich kompetencje
  • Przebieg kontroli
  • Prawa podmiotu kontrolowanego
 15. Kary administracyjne i regulacja karna w nowej ustawie PPP
 16. Przepisy dostosowawcze i przejściowe w nowej ustawie PPP
 17. Podsumowanie, pytania i dyskusja
Program
Prelegenci
Informacje organizacyjne
Formularz zgłoszeniowy
Powiadom znajomego
  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78