szkolenie on-line

7
lipca
2022

JAK POPRAWNIE WDROŻYĆ OBOWIĄZKI INFORMACYJNE WYNIKAJĄCE Z ROZPORZĄDZENIA DELEGOWANEGO KOMISJI EUROPEJSKIEJ 2022/1931 Z DNIA 6 KWIETNIA 2022 R.?

koordynator: Iwona Nowosielska

PARP dofinansowuje szkolenia CPI W CPI SZKOLIMY ON-LINE więcej ...

Komisja Europejska właśnie wydała rozporządzenie, które można określić mianem wykonawczego dla ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych. Zawiera ono bardzo precyzyjne wytyczne odnośnie zakresu i sposobu prezentacji informacji na temat produktów finansowych, które są przedmiotowo powiązane z inwestycjami, służącymi realizacji idei Europejskiego Zielonego Ładu [European Green Deal] – czyli gospodarki, charakteryzującej się zrównoważonym rozwojem, prowadzącym do dobrobytu budowanego bez szkody dla otoczenia naturalnego, którym cieszyć się mają obecne i przyszłe pokolenia Europejczyków, zaangażowane w osiąganie zapisów Porozumienia Paryskiego z roku 2015 dotyczącego zmian klimatycznych.
Zaobserwowana praktyka „malowania rzeczywistości na zielono” [greenwashing] ma dzięki wprowadzonym regulacjom być powstrzymana, a inwestorzy powinni uzyskać możliwość weryfikacji prawdziwości stwierdzeń emitentów papierów wartościowych (z których składają się oferowane produkty finansowe) co do ich intencji realizowania działań biznesowych z uwzględnieniem ochrony zasobów naturalnych oraz praw pracowniczych i swobód obywatelskich.
Szkolenie składa się z części wprowadzającej oraz demonstracji wykonania OI na przykładowej inwestycji zrównoważonego rozwoju. (sustainable investment)

Adresatami szkolenia są:

 • pracownicy etatowi takich instytucji finansowych jak banki, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i emerytalne, biura maklerskie, którzy są zaangażowani bezpośrednio w proces sprzedaży produktów inwestycyjnych
 • pracownicy działów marketingu i komunikacji wymienionych instytucji
 • pracownicy wymienionych instytucji, którzy zajmują się projektowaniem produktów inwestycyjnych oferowanych na rynku
 • pracownicy KNF
 • pracownicy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie
 • przedstawiciele interesów inwestorskich

Szkolenie przeprowadzi: Andrzej Przybylski

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 16:00

I. Geneza i cele
Rozporządzenia delegowanego Komisji Europejskiej 2022/1931 z dnia 6 kwietnia 2022 r., uzupełniającego ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/2088, w sprawie technicznych standardów regulacyjnych, określających ich szczegółową treść i sposób prezentacji informacji w związku z „zasadą zaniechania wyrządzania znaczących szkód”, doprecyzowujące:

 1. zawartość, metodykę i sposób prezentacji informacji w powiązaniu ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju i negatywnymi oddziaływaniami na zrównoważony rozwój oraz
 2. zawartość i sposób prezentacji informacji na użytek promocji (wiedzy o)
  • charakterystyce środowiska przyrodniczego i społecznego
  • celach tzw. zrównoważonych inwestycji (opisywanych) w:
   • dokumentacji przed-umownej,
   • na stronach internetowych i
   • w okresowej sprawozdawczości
II. Dwie główne kategorie adresatów Rozporządzenia: usługodawcy finansowi i uczestnicy rynku finansowego.
III. Ramy czasowe wprowadzonych OI.
IV. Kluczowe definicje i języki sprawozdawcze Rozporządzenia.
V. Katalog i charakterystyka obowiązków informacyjnych [OI] mających swoje źródło w Rozporządzeniu.
 1. rozgraniczenie OI wg kryterium czasowego:
  • OI na etapie projektowania produktu finansowego
  • OI służące celom promocyjnym
  • OI wykonywane po komercjalizacji produktu finansowego
 2. OI explicite vs. implicite
 3. wymiar realny i wirtualny wykonywania OI
 4. Zdefiniowany zakres i format OI w aneksach I-V do Rozporządzenia:
  • wzorcowe tabele
  • formuły kalkulacyjne
  • zestawy pytań kontrolnych
VI. Przygotowanie się adresata Rozporządzenia do wykonywania OI
 1. Organizacja warsztatu pozyskiwania wymaganych danych wsadowych
 2. Pierwotne i wtórne źródła danych i ich wiarygodność
 3. Uwzględnianie danych „ubranych” w nazwane standardy
 4. Monitoring indeksów jako punktów odniesienia
 5. Konsekwencje deficytu danych
VII. Przykładowy proces wykonywania OI w odniesieniu do symulacji produktu finansowego - (wykorzystanie rynkowych danych wsadowych oraz wzorcowych instrumentów sprawozdawczych z Aneksów I-V))

Andrzej Przybylski

Absolwent programu Executive MBA na University of Minnesota, Twins City, USA oraz studiów magisterskich na Akademii Ekonomicznej w Katowicach. Od roku 2010 współpracował z MKiDN przy ocenie skutków ekonomiczno-społecznych projektów dokumentów rządowych. Współpracuje z samorządowymi instytucjami kultury przy aranżacji finansowania projektów ze źródeł pozabudżetowych. Od roku 2018 prowadzi zajęcia z zarządzania finansowego w instytucjach kultury w ramach podyplomowych studiów pn. Menedżer Kultury w SGH w Warszawie. Specjalizuje się w tworzeniu instrumentów analitycznych, służących kwantyfikacji kosztów i korzyści społecznych działalności kulturalnej. Współautor ekspertyz przygotowywanych na zlecenie administracji państwowej różnego szczebla.