warsztaty

27
listopada
2018

NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym

69 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Projekty informatyczne zalicza się do najbardziej ryzykownych, jeśli chodzi o ich realizację zgodnie z umową. Jest to wynikiem szeregu różnych czynników. Po pierwsze, instytucje prawa cywilnego i prawa autorskiego dotyczące zamawiania dzieł (utworów) nie do końca odpowiadają specyfice tworzenia, wdrażania i eksploatacji programów komputerowych. Szczególnie uwidacznia się to na etapie odbiorów jakościowych, rękojmi za wady, czy świadczeń gwarancyjnych. Po drugie, realizacja projektu IT wymaga ścisłego współdziałania Zamawiającego i Wykonawcy, a co za tym idzie precyzyjnego określenia w umowie szeregu zagadnień związanych z tego rodzaju projektem, a jak wykazuje praktyka, strony nie zawsze odpowiednio ustalają te kwestie w kontrakcie.

Szereg ryzyk związanych z realizacją projektów IT da się ograniczyć lub wyeliminować poprzez odpowiednie zapisy umowy, które zostaną przedstawione w ramach I części warsztatu. W pewnych jednak przypadkach, pomiędzy stronami dochodzi do eskalacji w związku z nienależytym wykonaniem zobowiązań. Wykonawcy i Zamawiający powinni wówczas zdecydować, czy nadal są zainteresowani dążeniem do realnego wykonania Umowy, czy też chcą jej rozwiązania. Przy określaniu strategii działania kluczowa jest znajomość poszczególnych roszczeń przysługujących Wykonawcom i Zamawiającym, jak i skutków prawnych związanych z ich kierowaniem do drugiej strony. Zostaną one szczegółowo przedstawione w trakcie II i III części warsztatu.

W pewnej części spraw, działania „eskalacyjne” prowadzą do sporu przed(sądowego). Warto w związku z tym rozważyć możliwość wypracowania ugody w drodze postępowania mediacyjnego. W ramach IV części warsztatu zostaną również przedstawione korzyści i ryzyka związane z wyborem drogi dochodzenia swoich praw w postępowaniu arbitrażowym lub przed sądem powszechnym. Omówione zostanie również najnowsze orzecznictwo w najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym

W sprawach spornych zakresu IT szczególnego znaczenia rola ekspertów - informatyków, to ich bowiem opinie przeważnie decydują o ocenie, czy świadczenia Wykonawcy i Zamawiającego zostały wykonane prawidłowo. Warto w związku z tym poznać rolę, jaką powinny pełnić osoby posiadające „wiadomości specjalne” z zakresu IT, jakimi kryteriami kierują się biegli przy ocenie, czy świadczenie Wykonawcy zostało prawidłowo wykonane i jak – zgodnie z przepisami prawa – powinien zostać prawidłowo określony przedmiot i zakres opinii biegłego w sprawach cywilnych o niewykonanie umowy IT. W tym kontekście istotne znaczenie mają również dowody elektroniczne, a także wiedza o zabezpieczeniu śladów dowodowych.

Szkolenie prowadzą:
Mec. Agnieszka Wachowska, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy
Mec. Xawery Konarski, Partner Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy

27 listopada 2018 r.
10:00 Wdrożenie i serwis IT – jak uniknąć rozbieżności pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym:
 • cel i przedmiot umowy – przykłady postanowień ograniczających ryzyko różnic pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
 • oświadczenia stron i ich znaczenie prawne w przypadku sporów IT,
 • ewidencjonowanie i dokumentowanie prac – znaczenie dowodowe,
 • struktura organizacyjna wdrożenia IT – przykłady dobrych praktyk,
 • Komitet Sterujący a zasady ustalania programów naprawczych
 • zarządzanie zmianą – kiedy koszty powinien ponieść Wykonawca, a kiedy Zamawiający
 • kontroler jakości jako zaufana osoba trzecia w przypadku wątpliwości odnośnie należytego wykonania świadczenia przez Wykonawcę
 • kryteria odbiorów ilościowych i jakościowych – czy tylko treść umowy decyduje o należytym wykonaniu zobowiązania IT
 • sukcesywne odbiory a odbiór końcowy wdrożenia IT
 • stosowanie mechanizmów wczesnego reagowania – kiedy i jak występować z wezwaniami dotyczącymi należytego wykonania umowy
 • wada w rozumieniu informatycznym i prawnym
 • rękojmia za wady fizyczne i prawne
 • gwarancja i serwis – przykłady wzajemnie uzupełniających się klauzul
 • serwis a „mały” i „duży” rozwój systemu IT – kiedy i na jakich zasadach ryczałt, a kiedy płatne modyfikacje.
11:30 Przerwa na kawę
11:45 Warianty postępowania zmierzające do realnego wykonania zobowiązania (umowy) – jakie Roszczenia:
 • niewykonanie lub nienależyte wykonanie „zasadniczych” i „ubocznych” zobowiązań z umowy IT
 • możliwe działania Wykonawcy nakierowane do skłonienia Zamawiającego do współdziałania
 • możliwe działania Zamawiającego zmierzające do należytego wykonywania umowy przez Wykonawcę
 • opóźnienia w realizacji umów IT – jako główny element nienależytego wykonywania umowy – problemy z liczeniem terminów
 • rola planów naprawczych, harmonogramów roboczych i innych narzędzi wspomagających realne wykonanie umowy
 • możliwość zmiany realizacji umowy bez jej formalnego aneksowania
 • zastępcze wykonanie umowy w praktyce kontraktów IT
 • kary umowne w kontraktach IT – najczęstsze problemy z ich naliczaniem oraz spory z tym związane
 • zmiana umowy i harmonogramu bazowego a możliwość dochodzenia kar umownych
 • roszczenia odszkodowawcze za nienależyte wykonanie umowy – realne szkody i utracone korzyści – co to w praktyce oznacza?
12:45 Lunch
13:15 Warianty postępowania zmierzające do rozwiązania umowy – kiedy i na jakich zasadach od umowy może odstąpić Wykonawca i Zamawiający:
 • kiedy wypowiedzenie a kiedy odstąpienie do umowy?
 • wezwanie do należytego wykonania umowy – czy zawsze konieczne przed odstąpieniem od umowy?
 • możliwe do podjęcia działania zmniejszające ryzyko sporu po odstąpieniu do umowy
 • odstąpienie umowne a odstąpienie ustawowe w umowach IT – praktyczne różnice - które kiedy oraz jak stosować?
 • odstąpienie i częściowe odstąpienie od umowy IT – skutki prawne dla Wykonawcy i Zamawiającego
 • odstąpienie od umowy a możliwość dochodzenia kar umownych – praktyka orzecznicza
 • możliwość zatrzymania systemu po odstąpieniu na potrzeby dowodowe
 • korzystanie z elementów systemów i kontynuacja wdrożenia z innym dostawcą po odstąpieniu częściowym od umowy – główne ryzyka
 • instytucja depozytu sądowego – znaczenie prawne złożenia do depozytu kopii spornego systemu IT
 • roszczenia z umów IT – terminy przedawnień roszczeń
 • roszczenia odszkodowawcze po odstąpieniu od umowy – czego i kiedy można dochodzić
14:15 Przerwa na kawę
14:30 Proceduralne sposoby rozwiązywania sporów dotyczących wdrożenia i serwisu IT
 • mediacja – kiedy i na jakich zasadach jest dopuszczalna, przykłady ugód zawieranych w sprawach IT
 • arbitraż czy postępowanie przed sądami powszechnymi – korzyści i zagrożenia wyboru jednego ze sposobów dochodzenia praw w sporach IT
 • pojęcie „wiadomości specjalnych” w odniesieniu do zagadnień związanych z IT
 • przedmiot i zakres opinii biegłego informatyka w sprawach cywilnych
 • znaczenie stosowanie standardów i dobrych praktyk dla konkluzji opinii biegłego informatyka w sprawach o niewykonanie umów
 • pojęcie dowodu elektronicznego i podstawowe zasady jego zabezpieczania
 • orzecznictwo sądów powszechnych i arbitrażowych dotyczące sporów IT – analiza rozstrzygnięć wydawanych najczęstszych sprawach „kolizyjnych” pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym
16:00 Zakończenie szkolenia

Xawery Konarski

Ekspert prawny z 20-letnim doświadczeniem w nowych technologiach. Starszy partner i współzałożyciel kancelarii Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy. Doradza polskim i międzynarodowym przedsiębiorstwom w zakresie prawa telekomunikacyjnego, IT, Internetu oraz ochrony informacji. Doradza również w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i teleinformatyczną, w tym z wykorzystaniem środków unijnych.
Zasiada w Radzie Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT). Jest doradcą prawnym Związku Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska oraz Polskiej Izby Ubezpieczeń (PIU). Jako ekspert brał udział w pracach legislacyjnych nad szeregiem ustaw z zakresu prawa nowych technologii. Jest arbitrem Sądu Polubownego ds. domen internetowych przy PIIT.
W kancelarii nadzoruje prace zespołów Technologie Media Telekomunikacja oraz Prawo zamówień publicznych.
Autor kilkudziesięciu pozycji naukowych z zakresu prawa nowych technologii i ochrony danych osobowych.
Wielokrotnie nominowany i rekomendowany w polskich i zagranicznych rankingach prawników specjalizujących się w TMT (min. Chambers Europe, Legal 500, Rzeczpospolita).

Agnieszka Wachowska

Radca prawny. W kancelarii uczestniczy w pracach praktyki TMT, kierując zespołem IT-Telco. Specjalizuje się w problematyce prawnej nowych technologii i prawa autorskiego, ze szczególnym uwzględnieniem branży IT, w tym również od strony podmiotów publicznych i zagadnień związanych z prawem zamówień publicznych w IT. Odpowiedzialna także za wsparcie prawne działalności operatorów telekomunikacyjnych oraz doradztwo z zakresu prawa telekomunikacyjnego. Występuje również jako pełnomocnik w sporach sądowych pomiędzy operatorami telekomunikacyjnym oraz w sporach przed SOKiK zaskarżających decyzje i postanowienia Prezesa UKE.
Brała udział w kilkudziesięciu projektach związanych z przygotowywaniem i negocjowaniem umów dotyczących IT, w tym wdrożeniowych, serwisowych, hostingowych, licencyjnych. Uczestniczyła w przeprowadzaniu wielu dużych i kompleksowych audytów umów dotyczących IT, w tym badających zakres uprawnień do oprogramowania.
Doradza klientom w projektach związanych z inwestycjami w innowacje oraz infrastrukturę IT i telekomunikacyjną z wykorzystaniem środków unijnych oraz związanych z pomocą publiczną, w tym w strategicznych projektach dotyczących budowy i operowania sieciami szerokopasmowymi. Prelegentka na konferencjach, seminariach i szkoleniach. Autorka licznych publikacji branżowych oraz naukowych z zakresu prawa autorskiego, prawa autorskiego i prawnej ochrony programów komputerowych, a także zamówień publicznych w IT.
Doktoranta w Katedrze Prawa Własności Intelektualnej WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego. Absolwent WPiA Uniwersytetu Jagiellońskiego, stypendystka na Universiteit van Tilburg (Holandia).
Klientom doradza w języku polskim i angielskim.

Termin i Miejsce

Termin:
27 listopada 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 870 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 16 listopada 2018 r.
 • 970 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 17 listopada 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 20 listopada 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: