szkolenie

10
kwietnia
2018

CZY TWÓJ BIZNES JEST GOTOWY NA SPLIT PAYMENT I INNE NACHODZĄCE ZMIANY W VAT?

16 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Przedsiębiorco, czy wiesz, że …
• od 1 lipca możesz nie dysponować w pełni środkami zapłaconymi przez kontrahenta, pomimo tego, że będą się one znajdować na Twoim rachunku bankowym?
• organy podatkowe zyskają uprawnienie pozwalające na blokadę Twojego rachunku bankowego?
• brak zachowania należytej staranności w stosunkach gospodarczych z nieuczciwymi przedsiębiorcami naraża Cię na dodatkowe, istotne finansowo sankcje ze strony organów podatkowych?

Wprowadzenie i cele szkolenia
Dynamika zmian w VAT pociągających za sobą nowe obowiązki dla przedsiębiorców jest w ostatnim okresie ogromna. Obowiązkowe składanie plików JPK przez wszystkie podmioty prowadzące działalność gospodarczą nie kończy tego procesu. Od 1 lipca 2018 roku wchodzi w życie mechanizm tzw. podzielonej płatności („split payment”), który może mieć fundamentalne znaczenie dla biznesu nie tylko z perspektywy raportowania podatkowego (jak JPK), ale płynności finansowej prowadzonego biznesu. Równie istotne w tym zakresie mogą się okazać przepisy o Systemie Teleinformatycznym Izby Rozliczeniowej, które dają organom podatkowym możliwość blokady konta przedsiębiorcy, czy też lista tzw. „dobrych praktyk” w zakresie należytej staranności, tworzona obecnie przez Ministerstwo Finansów, która będzie miała na celu pomoc w weryfikacji nieuczciwych kontrahentów, co przekładać się powinno na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa podatkowego.
O wszystkich nowych mechanizmach postaramy się opowiedzieć podczas naszego szkolenia tak, aby w przystępny sposób zaprezentować szanse i zagrożenia wynikające z nowych rozwiązań z perspektywy zarówno Skarbu Państwa, jak i przedsiębiorców.

Podstawowym celem szkolenia będzie zaznajomienie Państwa ze szczegółami wprowadzanych rozwiązań, a także prezentacja ich wpływu na Państwa biznes. Mamy nadzieję, że szkolenie pozwoli nie tylko zrozumieć istotę nowych regulacji, ale też przygotować prowadzony przez Państwa biznes na to, aby zderzenie z nimi nie okazało się bolesne, zwłaszcza z perspektywy finansowej. Chcielibyśmy również otwarcie podyskutować z Państwem na temat Państwa wątpliwości i odpowiedzieć na pytania, jakie mogą się pojawić w tym temacie.

Szkolenie kierowane jest do przedsiębiorców, niezależnie od skali prowadzonej działalności i wielkości firmy, a także osób pełniących funkcje zarządcze w przedsiębiorstwach, kadry menedżerskiej, jak również odpowiedzialnych za rozliczenia finansowo-podatkowe podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z nowymi rozwiązaniami mającymi na celu uszczelnienie systemu podatkowego w zakresie VAT wprowadzanymi przez administrację skarbową, które mogą istotnie wpłynąć nie tylko na pozycję prawno-podatkową, ale też płynność finansową przedsiębiorstw.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie wykładu – prezentacji multimedialnej, a także dyskusji grupowej na temat wpływu nowych regulacji na poszczególne rodzaje biznesu. Uczestnicy otrzymają materiały szkoleniowe przybliżające dyskutowane zagadnienia

Szkolenie prowadzą:
Maciej Dybaś, Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC
Aleksandra Plichta, Doradca Podatkowy, Starszy Konsultant w Zespole Podatków Pośrednich PwC

Czas trwania szkolenia: od godz. 10.00 do 16.00

Program:

 1. Split payment (mechanizm podzielonej płatności)
  • Istota mechanizmu (perspektywa krajowa i międzynarodowa)
  • Zasady wprowadzania mechanizmu w Polsce (obowiązki / możliwości podatników):
   • dobrowolność (?)
   • status nabywcy
   • rodzaj transakcji
   • waluta transakcji
  • Obowiązki instytucji finansowych:
   • założenie rachunku VAT
   • kwestie finansowe
   • zamknięcie rachunku VAT
  • Praktyczna praca z rachunkiem VAT:
   • komunikat przelewu
   • realizacji płatności
   • uznanie rachunku VAT
   • obciążenie rachunku VAT
   • zabezpieczenie innych środków z rachunku VAT
  • Korzyści ze stosowania split paymentu
   • odpowiedzialność solidarna, towary wrażliwe
   • sankcja VAT
   • podwyższona stawka odsetek za zwłokę
   • zwrot VAT
   • wcześniejsza spłata zobowiązania
   • należyta staranność
  • Ograniczenia dla dostawcy i nabywcy:
   • „blokada” środków
   • zwrot na rachunek bankowy podatnika
   • zdolność kredytowa
  • Zagadnienia budzące wątpliwości:
   • konta w kilku bankach
   • płatności zbiorcze
   • korekty in plus
   • kompensaty
   • faktoring
   • pośrednicy w płatnościach
   • cash pooling
   • payment on behalf of / collection on behalf of
   • umowne wyłączenie stosowania mechanizmu
  • Podsumowanie
 2. STIR (System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej)
  • Podstawowe założenia
  • Podmioty objęte STIR
  • Instytucje zaangażowane w STIR
   • udzielanie informacji
   • wskaźnik ryzyka
   • wykorzystanie informacji
  • Blokada rachunku
   • zasady dokonywania blokad
   • procedura zaskarżenia
 3. Należyta staranność – lista dobrych praktyk
  • VAT frauds – nadużycia w VAT – aktualna sytuacja
  • Lista dobrych praktyk
  • Sposoby zabezpieczenia własnej pozycji podatkowej
 4. Inne nowości w VAT
  • Inne planowane zmiany w VAT
  • Przegląd najciekawszych i najnowszych zagadnień z orzecznictwa sądów administracyjnych i praktyki organów podatkowych

Maciej Dybaś

Menedżer w Dziale Prawno-Podatkowym PwC w zespole Podatków Pośrednich, doradca podatkowy z 10-letnim doświadczeniem w dużych firmach konsultingowych. Od 2010 roku zajmuje się doradztwem w obszarze VAT w PwC. Przeprowadzał z sukcesem wiele projektów optymalizacyjnych dla podmiotów posiadających ograniczone prawo do odliczenia podatku naliczonego (banki, zakłady ubezpieczeń). Ponadto zaangażowany jest w projekty łączące doradztwo podatkowe i regulacyjne, a także komponent IT – w szczególności wdrożenie nowych systemów i rozwiązań dotyczących odliczania VAT.
Autor wielu publikacji i opracowań o tematyce podatkowej. Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego (prawo).

Aleksandra Plichta

Jest Doradcą Podatkowym, Starszym Konsultantem w Zespole Podatków Pośrednich PwC.
Posiada 8-letnie doświadczenie w zakresie doradztwa podatkowego – specjalizuje się w bieżącym doradztwie w obszarze VAT na rzecz polskich i zagranicznych podatników. Projektuje strategie i działania zapewniające bezpieczeństwo podatkowe przede wszystkim dla podmiotów z branży finansowej, ubezpieczeniowej oraz FMCG, w tym poprzez tworzenie nowych modeli biznesowych dla klientów działających na rynku międzynarodowym. Współpracuje z klientami podczas wdrażania systemów finansowo-księgowych czy dedykowanych narzędzi podatkowych, np. do generowania JPK, analizuje poprawność funkcjonowania systemów rozliczania VAT i fakturowania.
Autorka kilkudziesięciu artykułów i opracowań o tematyce podatkowej oraz jest absolwentką Uniwersytetu Łódzkiego (Strategie podatkowe).

Termin i Miejsce

Termin:
10 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 30 marca 2018 r.
 • 990 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 31 marca 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 3 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: