seminarium

1
sierpnia
2018

78 AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "ZBIÓRKI PUBLICZNE ORGANIZOWANE PRZEZ INSTYTUCJE KULTURY I NGO ASPEKTY PRAWNE I PODATKOWE"

41 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

1 sierpnia 2018 r.
10:00 Wykład i konsultacje: Cywilnoprawny charakter zbiórek publicznych:
 • Prawny charakter zbiórek.
 • Zbiórki publiczne na tle innych zbiórek i instytucji darowizny.
 • Podmioty uprawnione do przeprowadzania zbiórek publicznych.
 • Zbiórki publiczne rękodajne i nierękodajne.
 • Zbiórki publiczne, a inne sposoby gromadzenia środków majątkowych na cele społecznie czy gospodarczo użyteczne.
Dr Mariusz Piotrowski
(radca prawny, Katedra Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomii, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Zbiórki publiczne krok po kroku.
Katarzyna Lipka-Szostak
(Stowarzyszenie Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP)
13:30 Case Study: Badanie dot. postaw społecznych wobec organizacji zbiórek pieniędzy.
Klaudia Anioł
(Prezes Zarządu, Fundacja Instytut Ochrony Praw Konsumentów)
14:00 Przerwa
14:20 Wykład i konsultacje: Opodatkowanie organizacji pozarządowych, ze szczególnym uwzględnieniem zasad podatkowych zbiórek publicznych
 • organizacja pozarządowa jako podatnik podatku dochodowego od osób prawnych,
 • najczęściej stosowane zwolnienia podatkowe dla organizacji pozarządowych,
 • zbiórki publiczne – przychód organizacji pozarządowych,
 • koszty realizacji zadań statutowych, a podatkowe koszty uzyskania przychodu,
 • zwolnienia z podatku dla dochodów uzyskiwanych ze zbiórek publicznych.
dr Agata Błaszczyk
(Kancelaria Prawa Podatkowego)
16:00 Zakończenie seminarium

Agata Błaszczyk

Praktyk w dziedzinie stosowania prawa podatkowego i kształtowania strategii podatkowej oraz reprezentowania stron przed organami administracji podatkowej i sądami administracyjnymi. Swoje ponad 15-letnie doświadczenie zdobyła pracując zarówno w Izbie Skarbowej, jak i kancelariach prawniczych. Taki przebieg kariery pozwolił jej doskonale poznać sytuację zarówno z perspektywy podatnika, jak i organu administracji skarbowej. Realizując się zawodowo, uzyskała tytuł doradcy podatkowego, a efektem naukowego podejścia do zagadnień podatkowych było uzyskanie tytułu doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa Uniwersytetu Śląskiego w Katedrze Prawa Finansowego.
Jest autorką wielu artykułów w fachowych czasopismach, szkoleń oraz książek takich jak „Podatki w organizacjach pozarządowych”, „Komentarz do ustawy o VAT”. Swoją wiedzą i doświadczeniem dzieli się również poprzez udział w szeregu konferencji w roli prelegenta. Obecnie prowadzi swoja praktykę zawodową, jako doradca podatkowy.

Mariusz Piotrowski

Doktor nauk prawnych, radca prawny, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na Kierunku Prawo, wykładowca w Katedrze Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (wykłady z prawa pracy, prawa cywilnego i prawoznawstwa), wykłady na studiach MBA. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego od roku 1990. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, prawa cywilnego, prawa gospodarczego i podatkowego. Członek Kolegium NIK.

Termin i Miejsce

Termin:
1 sierpnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 20 lipca 2018 r.
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 21 lipca 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 25 lipca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: