szkolenie

28
marca
2018

JAK ZAPLANOWAĆ, NAPISAĆ I ZREALIZOWAĆ PROJEKT KREATYWNY DOFINANSOWANY ZE ŹRÓDEŁ ZEWNĘTRZNYCH

3 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia: Przygotowanie uczestników szkolenia do planowania i opracowywania dobrych projektów, w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej oraz środków krajowych i prywatnych, poprzez przećwiczenie poszczególnych etapów opracowywania wykonalnych i spójnych projektów.

Adresaci szkolenia: Pracownicy sektora kreatywnego i kultury, animatorzy kultury, kadra zarządzająca sektora kultury. Na warsztaty zapraszamy z konkretnym pomysłem na projekt kreatywny/kulturalny, który w trakcie warsztatu będzie mógł być dopracowany zgodnie z dobrą praktyką logiki projektowej.

Korzyści dla uczestników:

  • Poznanie zasad planowania spójnego i kompletnego projektu (według Metodyki Zarządzania Cyklem Projektu).
  • Przećwiczenie kolejnych etapów planowania i opracowywania projektu zgodnie z logiką projektową.
  • Poznanie zasad i technik prawidłowego opracowywania projektu na konkretny konkurs grantowy.
  • Poznanie zasad prawidłowego wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu
  • Poznanie sposobów poszukiwania i wyboru partnera/partnerów do projektów partnerskich.
  • Możliwość dopracowania konkretnego, własnego pomysłu na projektu kreatywny/kulturalny.

Szkolenie poprowadzi: Agnieszka Dadak

28 marca 2018 r.
10:00 Logika planowania projektu cz.1: Uzasadnienie potrzeby realizacji – określanie celów – określanie grup docelowych.
11:30 Przerwa
11:45 Logika planowania projektu cz.2: Planowanie działań/zadań. Planowanie harmonogramu projektu. Planowanie zespołu projektowego. Współpraca partnerska w ramach projektu. Metody skutecznego poszukiwania i wyboru partnerów do projektu.
13:15 Przerwa na obiad
13:45 Logika planowania projektu cz.3: Planowanie i konstruowanie budżetu projektu. Określanie rezultatów projektu. Określanie ryzyka i sposobów przeciwdziałania.
15:15 Przerwa
15:30 Analiza zasobów projektodawcy pod kątem wykonalności projektu (kadra, zasoby techniczne, organizacyjne; doświadczenie). Metody sprawdzenia kwalifikowalności organizacji/ instytucji do ubiegania się o dofinansowanie. Procedura i techniki wypełniania wniosku aplikacyjnego o dofinansowanie projektu.
17:00 Zakończenie szkolenia.
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Agnieszka Dadak

Menadżer projektów, trener – ponad 10 lat doświadczenia w realizacji projektów dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych; w tym wielo - partnerskich projektów międzynarodowych (m.in. w ramach PIW EQUAL, Leonardo da Vinci - Mobilność, Norweski Mechanizm Finansowy, Erasmus+, Program Nordyckiej Rady Ministrów, Europa dla Obywateli, Program FIO, Program ASOS) na rzecz instytucji kultury, organizacji pozarządowych i MŚP. W 2012 r. uzyskała certyfikat Project Management Professional, potwierdzający kompetencje w zarządzaniu wielo-partnerskimi międzynarodowymi projektami.
Magister psychologii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie (2002); ukończone studia podyplomowe na kierunku “Zarządzanie projektem europejskim” na Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach (2007); roczne studia w Szwecji, w Tollare Folkhögskola, w ramach stypendium Instytutu Szwedzkiego (2003-2004).
Trener warsztatów rekomendowany przez Stowarzyszenie Ruch Pomocy Psychologicznej “Integracja” (rekomendacja nr 31). Przeprowadziła ponad 400 godzin szkoleń z zakresu zarządzania partnerskimi projektami, w tym międzynarodowymi. Konsultantka sieci Eurodesk.

Termin i Miejsce

Termin:
28 marca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 21 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: