warsztaty

21
czerwca
2018

PRZYGOTOWANIE PLANU WDROŻENIA RODO I AUDYT ZGODNOŚCI

koordynator: Iwona Nowosielska

Warsztaty skierowane są do osób mających za zadanie przygotowanie swojej organizacji do spełnienia wymogów europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), jak również przeprowadzenie audytu zgodności z obowiązującymi przepisami. Aby skutecznie wywiązać się z nałożonego obowiązku audytor, prócz wiedzy fachowej dotyczącej zasad zgodnego z prawem przetwarzania danych osobowych, musi posiadać niezbędne kompetencje do prowadzenia oceny, dokumentowania i sporządzania raportów. Wszystko po to, aby zapewnić zgodność i skuteczność wewnętrznych uregulowań oraz realizowanych procesów z przepisami o ochronie danych osobowych. W trakcie warsztatów uczestnik pozna techniki i zasady prowadzenia audytów systemu ochrony danych osobowych (zgodnie z normą ISO 19011).

Do kogo skierowane są warsztaty:

 • administratorzy bezpieczeństwa informacji (ABI), a niebawem inspektorzy ochrony danych (IOD),
 • zastępcy ABI/IOD
 • audytorzy wewnętrzni,
 • administratorzy systemów informatycznych (ASI)
 • osoby sprawujące nadzór nad systemem ochrony danych osobowych.

Dzięki warsztatom nauczysz się:

 • planować proces wdrożenia RODO w swojej organizacji,
 • planować proces audytu systemu ochrony danych osobowych,
 • przeprowadzać audyt systemu ochrony danych osobowych,
 • opracowywać raport z audytu systemu ochrony danych osobowych,)
 • formułować rekomendacje działań korekcyjnych i korygujących.

Szkolenie poprowadzi: Konrad Gałaj-Emiliańczyk
Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg. normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca licznych konferencji i seminariów w zakresie ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw pokrewnych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostępu do informacji publicznej. Samodzielnie przeprowadził ponad 100 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach.

21 czerwca 2018 r.
09:30 Rozpoczęcie zajęć:
 • Planowanie procesu wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rola audytu w procesie wdrożenia RODO/GDPR.
 • Rodzaje audytów na gruncie RODO/GDPR.
12:00 Przerwa na lunch
12:30 Kontynuacja zajęć:
 • Wyjaśnienie najważniejszych pojęć związanych z audytowaniem.
 • Zasady audytowania.
14:40 Przerwa na kawę
15:00 Kontynuacja zajęć:
 • Zarządzanie programem audytów.
 • Przeprowadzanie audytu.
16:30 Zakończenie warsztatów.

Konrad Gałaj-Emiljańczyk

Prawnik, administrator bezpieczeństwa informacji, audytor wiodący systemu zarządzania ciągłością działania wg. normy PN-EN ISO 22301. Wykładowca licznych konferencji i seminariów w zakresie ochrony danych osobowych, praw autorskich i praw pokrewnych, świadczenia usług drogą elektroniczną oraz dostępu do informacji publicznej.
Samodzielnie przeprowadził ponad 100 otwartych szkoleń i warsztatów dla administratorów bezpieczeństwa informacji. Zawodowo zajmuje się m.in. kontrolą i audytem w zakresie bezpieczeństwa informacji, tworzeniem wewnętrznych procedur i dokumentacji, oraz sporządzaniem opinii prawnych. Odpowiedzialny za bezpieczeństwo informacji w kilkunastu podmiotach.

Termin i Miejsce

Termin:
21 czerwca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 750 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 14 czerwca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: