szkolenie

28
sierpnia
2019

PRACOWNICY ZARZĄDZAJĄCY INSTYTUCJAMI KULTURY – UWARUNKOWANIA PRAWNE Z UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN USTAWOWYCH

5 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Cel i korzyści ze szkolenia: kompleksowe przedstawienie uwarunkowań prawnych, dotyczących pracowników zarządzających instytucją kultury, w tym zwłaszcza dyrektorów, z uwzględnieniem zmian ustawowych (nowelizacji z grudnia 2018 r., dotyczącej konkursów na dyrektorów) oraz orzecznictwa sądowego w przedmiotowym zakresie, jak również odniesień systemowych, wynikających z innych przepisów niż przepisy ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, w szczególności ustawy o finansach publicznych oraz kodeksu pracy.

Szkolenie skierowane jest do:
- kadry zarządzającej instytucjami kultury (dyrektorzy instytucji, główni księgowi, pełnomocnicy),
- organizatorów instytucji kultury (jednostki samorządu terytorialnego: starostwa, urzędy gmin).

Szkolenie poprowadzi: Rafał Golat - radca prawny w Biurze Dyrektora Generalnego Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, autor publikacji prasowych i książkowych z zakresu prawa, w tym prawa autorskiego, cywilnego i podatkowego.

Program

 • Status dyrektora instytucji kultury.
 • Zasady powoływania i odwoływania dyrektora:
  1. Zakres trybu konkursowego.
  2. Odniesienia statutowe.
  3. Zmiany w zakresie organizacji konkursów:
   • aspekty informacyjne,
   • komisja konkursowa i jej członkowie,
   • pozostałe zmiany.
  4. Umowa z dyrektorem.
  5. Zakres opinii oraz uzgodnień.
  6. Ograniczenia dotyczące odwołania dyrektora.
 • Zastępcy dyrektora – znaczenie postanowień statutowych.
 • Główny księgowy instytucji – uwarunkowania wynikające z regulacji ogólnych (ustawa o finansach publicznych).
 • Pełnomocnicy instytucji kultury.
 • Odniesienia rejestrowe – ujawnianie informacji w rejestrze instytucji kultury.
 • Aspekty płacowe („przepisy kominowe”).
 • Przegląd orzecznictwa, dotyczącego pracowników zarządzających, w szczególności dyrektorów instytucji kultury.
 • Dyskusja podsumowująca.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Rafał Golat

Radca prawny, zatrudniony w Biurze Obsługi Prawnej Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Arbiter Sądu Polubownego do Spraw Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji. Autor publikacji prasowych i książkowych na tematy związane z prawem kultury, własności intelektualnej, cywilnym, gospodarczym i podatkowym.

Termin i Miejsce

Termin:
28 sierpnia 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 21 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: