szkolenie

29
marca
2018

SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

4 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

cel
Niniejsze szkolenie zostało przygotowane w celu przekazania wiedzy dotyczących spełniania wymaganiami RODO, w kontekście inicjowania działań, wdrażania, utrzymania i doskonalenia zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa danych osobowych oraz zarządzania bezpieczeństwem informacji.

Profil uczestnika szkolenia
Szkolenie dedykowane jest do osób nadzorujących proces ochrony danych osobowych w organizacjach takich jak m.in.: Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, jak również dla osób zarządzających systemami teleinformatycznymi i innymi zasobami (aktywami) przetwarzającymi dane osobowe w organizacji.


Forma prowadzenia zajęć
Szkolenie prowadzone jest formie warsztatów i wykładów. Zadaniem uczestnika będzie m.in.: zdefiniowanie kontekstu szacowania ryzyka, określenie kryteriów oceny ryzyka, zaprojektowanie oraz przeprowadzenie analizy i oceny ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych. Uczestnicy otrzymają przykładowe ankiety, macierze, wykazy i formularze związane z audytem i rozpoznaniem zbiorów danych osobowych, analizą i szacowaniem ryzyka.

Korzyści z szkolenia: Każdy uczestnik po zakończeniu szkolenia:

 • będzie w stanie przeprowadzić identyfikację zbiorów danych osobowych,
 • będzie potrafił określić i dobrać odpowiednie zabezpieczenia na podstawie szacowania ryzyka z wykorzystaniem standardu PN-ISO/IEC 27002:2014,
 • będzie w stanie przeprowadzić szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych dla:
  • zbiorów danych osobowych oraz systemów informatycznych, w których przetwarzane są dane osobowe,
  • aktywów przetwarzających dane osobowe.

29 marca 2018 r.
10:00 – 12:00 BLOK I
 • Przeprowadzenie identyfikacji przetwarzanych zbiorów danych osobowych
  1. przygotowanie list kontrolnych,
  2. agregacja danych w zebranych wywiadów,
  3. opracowanie zestawień oraz identyfikacja zbiorów wraz z określeniem zakresu przetwarzanych danych i podstawy prawnej,
  4. identyfikacja aplikacji informatycznych służących do przetwarzania danych osobowych.
  5. określenie zagrożeń, podatności i ryzyka w procesach przetwarzania danych.
 • Opracowanie i wdrożenie dokumentacji opisującej system ochrony danych osobowych.
  1. rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych,
  2. opisywanie środków technicznych i organizacyjnych.
Katarzyna Cieślak
(Administrator Bezpieczeństwa Informacji, FORSAFE Sp. z o.o.)
12:00 – 12:30 Przerwa na lunch
12:30 – 14:30 BLOK II
 • Wprowadzenie do tematyki zarządzania ryzykiem:
  1. Terminologia i definicje,
  2. Wymagania RODO dot. szacowania ryzykiem.
  3. Szacowanie ryzyka na podstawie wybranych standardów ISO (m.in.: 27005:2014, 31000:2012)
  4. Przeprowadzenie oceny skutków dla ochrony danych (PIA) z wykorzystaniem normy ISO/IEC 29134:2017
 • Szacowanie ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych:
  1. Inwentaryzacja i ocena aktywów (zasobów),
  2. Identyfikacja i ocena zagrożeń oraz podatności,
  3. Identyfikacja i ocena skutków (następstw),
  4. Ocena prawdopodobieństwa urzeczywistnienie się zagrożenia,
  5. Ocena i kryteria akceptacji ryzyka.
 • Postępowanie z ryzykiem nieakceptowalnym.
 • Monitorowanie, komunikowanie i przegląd ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych.
Piotr Kawczyński
(Audytor wiodący wg. ISO 27001, FORSAFE Sp. z o.o.)
14:30 – 14:45 Przerwa na kawę
14:45 – 16:30 BLOK III
 • Określenie i dobór adekwatnych środków technicznych i organizacyjnych zapewniający odpowiedni stopień bezpieczeństwa z uwzględnieniem polskich norm ISO m.in.: PN-ISO/IEC 27002:2014.
 • Testowanie, mierzenie i ocenianie skuteczności zastosowanych środków.
Piotr Kawczyński
(Audytor wiodący wg. ISO 27001, FORSAFE Sp. z o.o.)

Katarzyna Cieślak

Posiada wieloletnie doświadczenie w szeroko pojętym bezpieczeństwie informacji. Jest absolwentką Podyplomowego Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanego przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW. Dysponuje uprawnieniami audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001.
W FORSAFE jest odpowiedzialna za utrzymywanie relacji z kontrahentami a także za koordynację projektów polegających na wdrożeniu systemów ochrony danych osobowych. Pełni funkcję Administratora Bezpieczeństwa Informacji w kilkunastu podmiotach na terenie całej Polski. Prowadzi liczne szkolenia z tematyki ochrony danych osobowych i bezpieczeństwa informacji.
Prowadzi wykłady na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.

Piotr Kawczyński

Zajmuję się szeroko pojętym bezpieczeństwem informacji od 2004 roku. Posiadam uprawnienia audytora wiodącego oraz audytora wewnętrznego w zakresie Systemów Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji na zgodność z normą 27001. Posiadam upoważnienie dostępu do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”. Ukończyłem studia podyplomowe z zakresu Ochrony Danych Osobowych (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) oraz Cyberbezpieczeństwa (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni).
W FORSAFE jestem odpowiedzialny za nawiązywanie współpracy oraz obsługę klientów, zarządzanie działalnością Spółki, a także za nadzór nad wdrożeniami systemów ochrony danych osobowych, jak również proces przygotowania i certyfikacji systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji.
Pełnię funkcję zewnętrznego Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Biorę udział w licznych wydarzeniach branżowych związanych z tematyką bezpieczeństwa informacji jako prelegent.
W latach 2013 – 2016 byłem wykładowcą na Podyplomowym Studium Ochrony Danych Osobowych, organizowanym przez Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego pod patronatem Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych oraz ABW.
Jestem pasjonatem rozwiązań informatycznych dostarczanych w modelu chmurowym oraz zagadnieniami związanymi z cyberbezpieczeństwem. Wolne chwile spędzam uprawiając jazdę na rowerze szosowym oraz podróżując i fotografując.

Termin i Miejsce

Termin:
29 marca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 22 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: