warsztaty

27
listopada
2019

PRAWNIE UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH - warsztaty RODO jak przeprowadzić test równowagi

10 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy „jak przeprowadzić test równowagi”, którego wynik rzutuje na dopuszczalność wykorzystania prawnie uzasadnione interesu administratora danych osobowych, jako podstawy prawnej przetwarzania danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit f) RODO). W trakcie szkolenia omówione zostaną pozostałe podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w kontekście wzajemnych zależności, ze szczególnym uwzględnieniem właśnie art. 6 ust. 1 lit f) RODO. Uczestnicy szkolenia dowiedzą się w jakich sytuacjach możliwe będzie oparcie się na tej podstawie prawnej oraz przeprowadzą test równowagi na udostępnionych formularzach.

Informacje o prowadzących:
Anna Matusiak-Wekiera jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Anna Matusiak-Wekiera była członkiem Komisji Ekspertów do spraw reformy prawa ochrony danych osobowych w UE powołanej przy GIODO w latach 2016-2018. Obecnie jest członkiem Komitetu ds. ochrony danych osobowych przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Mec. Anna Matusiak – Wekiera wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym oraz w sektorze publicznym, jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentką na konferencjach poświęconych RODO. Mec. Anna Matusiak-Wekiera jest również autorką publikacji prawniczych z zakresu ochrony danych osobowych, w tym w eksperckim kwartalniku „ABI EXPERT”. Posiada uprawnienia audytora wewnętrznego systemu zarządzania jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz audytora wiodącego systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.
Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest radcą prawnym. Pełniła funkcję ABI. Obecnie pełni funkcję IOD. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska jest wykładowcą zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych na uczelni wyższej oraz prelegentem podczas wydarzeń związanych z ochroną danych osobowych. Mec. Justyna Kondratowicz-Dudzińska wspierała procesy wdrożenia RODO w sektorze prywatnym (w tym w sektorze organizacji pozarządowych) oraz w sektorze publicznym. Jest członkiem SABI – Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych.

Program (10:00 - 16:00):
CZĘŚĆ I - UZASADNIONY INTERES JAKO PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych (krótkie omówienie), ze szczególnym uwzględnieniem prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią.
1. przedstawienie podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych,
2. przesłanka prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 f)
3. kto może być stroną trzecią?
Relacje uzasadniony interes – inne podstawy prawne
1. równoważność podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych. Czy rzeczywiście tak jest?
2. wyłączenie stosowania art. 6 ust. 1 f) RODO do przetwarzania danych osobowych przez organy publiczne. Kiedy organy mogą stosować te przesłanką oraz jakie jest uzasadnienie?
3. zgoda a uzasadniony interes? Kiedy stosować, którą podstawę prawną?

CZĘŚĆ II - TEST RÓWNOWAGI

Test równowagi - podstawowe informacje:
1. co to jest test równowagi?,
2. kiedy należy przeprowadzić test równowagi?,
3. jak przeprowadzić test równowagi?.


WARSZTATY
wykonywanie testu równowagi na podstawie przedstawionego casusu
14.15 – 15.15 klauzula informacyjna w przypadku oparcia się o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO.
1. zasady konstruowania klauzuli informacyjnej w oparciu o podstawę prawną z art. 6 ust. 1 lit f) RODO.
2. konieczność udostępnienia wyników testu równowagi. Czy nas to czeka?
3. odpowiedzi na pytania uczestników

Justyna Kondratowicz-Dudzińska

Jest radcą prawnym, wykonuje funkcję IOD, wcześniej Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
Od 2008 r. świadczy usługi prawne w zakresie prawa spółek handlowych oraz zrzeszeń, prawa pracy (z uwzględnieniem przepisów dotyczących działalności agencji pracy tymczasowej) prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony dóbr osobistych oraz w zakresie prawa ochrony danych osobowych. Jest doświadczonym audytorem prawnym.
Justyna Kondratowicz – Dudzińska jest członkiem Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa oraz wykładowcą na wyższej uczelni zagadnień prawnych związanych z ochroną danych osobowych.

Anna Matusiak-Wekiera

Jest radcą prawnym, w latach 2016 -2018 członek Ekspertów Komisji powołanej przy GIODO ds. reformy prawa ochrony danych osobowych w Unii Europejskiej. Audytor wiodący systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg. Normy ISO 27001.
Wykładowczyni zagadnień prawnych w zakresie ochrony danych osobowych na wyższych uczelniach oraz autorka publikacji prawniczych.
Anna Matusiak-Wekiera od kilku lat świadczy usługi prawne w zakresie ochrony danych osobowych na rzecz giełdowych spółek kapitałowych, oraz innych podmiotów przetwarzających dane osobowe, pełniąc w tych organizacjach rolę Administratora Bezpieczeństwa aktualnie IOD.

Termin i Miejsce

Termin:
27 listopada 2019
Miejsce:
Centrum Konferencyjne
Pory 78
02-757 Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 890 zł + 23% VAT RABAT 10% 801 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 18 listopada 2019 r.
  • 990 zł + 23% VAT RABAT 10% 891 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 19 listopada 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 20 listopada 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: