szkolenie

16
października
2019

NADZÓR I KONTROLA W SPÓŁKACH KOMUNALNYCH

54 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Nadzór i kontrola nad spółkami komunalnymi jest zagadnieniem niewystarczająco uregulowanym w obowiązujących przepisach prawa. Jest także poważnym problemem zarządczym dla organów uchwałodawczych i wykonawczych samorządu, zważywszy na wartość mienia komunalnego ulokowanego w spółkach stanowiących własność gminy, powiatu czy województwa. Jeśli dodać do tego społeczną wagę zadań powierzanych spółkom- dostarczanie wody, odbiór ścieków, zagospodarowanie odpadów komunalnych, dostawę ciepła, transport publiczny a także mając na uwadze wielkość rekompensat finansowych przekazywanych spółkom z tego powodu, nie ulega wątpliwości, że zasady kontroli i nadzoru nad spółkami mają istotne znaczenie w praktyce działalności organów samorządu terytorialnego. A praktyka ta jest bardzo różna i dostarcza zarówno pozytywnych jak i negatywnych przykładów sprawowanego nadzoru i kontroli. Standardy nadzoru i kontroli, o ile są przygotowane, najczęściej wypracowywane są przez samorządy samodzielnie, na drodze własnych doświadczeń, często związanych z negatywnymi wynikami zewnętrznych postępowań kontrolnych. Siłą rzeczy, standardy te są bardziej odpowiedzią na stwierdzone nieprawidłowości aniżeli systemowym rozwiązaniem pozwalającym zminimalizować ryzyka nieprawidłowości w działalności komunalnej spółki.

Szkolenie ma na celu pokazanie najczęściej spotykanych nieprawidłowości w działalności spółek komunalnych a także przybliżenie uczestnikom:

 • pracownikom urzędów gmin, powiatów i województw, odpowiedzialnym za kontrolę nad spółką,
 • przedstawicielom rad nadzorczych zobowiązanym do nadzoru,
 • pracownikom spółek realizującym zadania kontroli wewnętrznej i odpowiedzialnym za obsługę organów spółki
przykładowych rozwiązań w zakresie nadzoru i kontroli mogących stanowić podstawę do zweryfikowania lub zbudowania własnych procedur zapewniających satysfakcjonujące i pozbawione nieprawidłowości funkcjonowanie spółek komunalnych zarówno z perspektywy spółki jak i jej właściciela.

Szkolenie przeprowadzi: Barbara Mrozowska-Nieradko, Sekretarz Miasta Łodzi

Program

 1. Rodzaje nieprawidłowości i nadużyć występujących w działalności spółek komunalnych:
  • Przesłanki powołania lub przystąpienia do spółki komunalnej.
  • Przykładowe nieprawidłowości w funkcjonowaniu spółek wynikające z naruszenia m.in. Prawa zamówień publicznych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumenta.
 2. Zewnętrzne organy kontroli - podstawa i zakres działań kontrolnych:
  • Uprawnienia kontrolne Wojewody.
  • Zakres kontroli RIO.
  • Praktyka kontrolna NIK.
 3. Nadzór i kontrola wspólnika:
  • Nadzór Rady Nadzorczej.
  • Modele Indywidualnej Kontroli Wspólnika.
  • Rola Radnego w procesie kontroli działalności spółki komunalnej.
 4. Wewnętrzne procedury w spółce jako narzędzie minimalizacji nieprawidłowości w jej funkcjonowaniu:
  • Regulaminy zamówień publicznych i wewnętrzne procedury antykorupcyjne.
  • Norma PN ISO 37001:2016.

Ramowy harmonogram:
09:00 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:45 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Barbara Mrozowska-Nieradko

Sekretarz Miasta Łodzi
Wykształcenie :
wyższe, mgr prawa Uniwersytetu Łódzkiego
absolwent podyplomowych studiów menedżerskich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości zarządczej i controllingu na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego
absolwent studiów doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego
uprawnienia członków rad nadzorczych spółek SP
Doświadczenie zawodowe:
samorządowiec od 1990 r.,
(Wiceburmistrz miasta- gminy Warta, zastępca prezydenta i Prezydent Miasta Sieradza, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, zastępca prezydenta i sekretarz Miasta Zduńska Wola)
Od 2010 r. do chwili obecnej Sekretarz Miasta Łodzi.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej Bionananopark sp. z o.o. w Łodzi od 2016 r.
Zainteresowania:
Aspekty organizacyjne zarządzania i nadzoru nad firmami komunalnymi

Termin i Miejsce

Termin:
16 października 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 4 października
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 5 października

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 9 października 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: