seminarium

22
października
2019

VII seminarium OD PAPIERU DO EZD - ELEKTRONICZNE ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ W ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ Jak skutecznie wdrożyć system EZD w urzędzie

60 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Seminarium prowadzić będą członkowie zespołu roboczego, przygotowującego projekt rozporządzenia w części dotyczącej elektronicznej instrukcji kancelaryjnej, obecnie kierujący zespołem w PUW, zajmujący się rozwojem i wdrażaniem jednolitego systemu EZD PUW w administracji rządowej i samorządowej RP. Praktycy elektronicznego zarządzania dokumentacją w urzędach i wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w obszarze e-administracji.

Do udziału zapraszamy:

 • kadrę kierowniczą;
 • członków zespołów projektowych wdrażających systemy zarządzania dokumentacją;
 • koordynatorów czynności kancelaryjnych;
 • archiwistów i zarządców dokumentacją;
 • pracowników jednostek pracujących w systemach EZD.
22 października 2019 r.
10:00 Elektroniczne zarządzanie dokumentacją
 • Wprowadzenie do elektronicznego zarządzania dokumentacją;
 • Otoczenie prawne;
 • Elektroniczne zarządzanie dokumentacją, a system tradycyjny/ różnice i podobieństwa;
 • Podstawowy sposób dokumentowania spraw i zarządzanie wyjątkami;
 • Zarządzanie składami chronologicznymi i składami informatycznych nośników danych;
Prace przygotowawcze do wdrożenia systemu EZD w administracji publicznej
 • Rekomendowane etapy wdrożenia;
 • Inwentaryzacja JRWA pod kątem wskazania wyjątków;
 • Przygotowanie szczegółowych przepisów wewnętrznych;
 • Przygotowanie procedur wewnętrznych;
 • Przygotowanie projektu Instrukcji Kancelaryjnej
 • Weryfikacja prawidłowości wykonywania czynności kancelaryjnych w systemie EZD;
 • O czym należy pamiętać podczas wdrożenia, czyli dobre praktyki w dziedzinie wdrażania rozwiązań teleinformatycznych w administracji publicznej;
Magdalena Sawicka
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
12:30 Przerwa na lunch
13:00 Archiwizacja dokumentacji stanowiącej akta spraw dokumentowanych elektronicznie w systemie EZD
 • Jak zarchiwizować sprawę elektroniczną;
 • Jak zarchiwizować składy;
  1. weryfikacja kompletności dokumentów
  2. wygenerowanie protokołów i fizyczne przekazanie zasobu
 • Przejęcie przez archiwum zakładowe nadzoru nad dokumentacją w postaci elektronicznej
  1. weryfikacja kompletności metadanych i prawidłowości stosowanego nazewnictwa akt sprawy,
  2. weryfikacja "przejętej" dokumentacji przez archiwum zakładowe.
Dorota Szymańska
(Podlaski Urząd Wojewódzki w Białymstoku)
15:00 Pytania i odpowiedzi
15:30 Zakończenie seminarium

Magdalena Sawicka

Kierownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku.
W latach 2000- 2010 pracownik Wojewódzkiego Ośrodka Informatyki-Terenowego Banku Danych w Białymstoku.
W latach 2008-2010 pracownik Centrum Projektów Informatycznych MSWiA.
W roku 2010 Pełnomocnik Wojewody Podlaskiego ds. pilotażowego wdrożenia elektronicznego zarządzania dokumentami.

Dorota Szymańska

Pracownik oddziału Obsługi i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych oraz Szkoleń w Biurze Informatyki i Rozwoju Systemów Teleinformatycznych Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku. Od 10 lat pracownik administracji rządowej. Na co dzień opiniuje projekty dokumentacji wdrożeniowej, wprowadzanej w instytucjach administracji publicznej różnego szczebla. Udziela wsparcia w zakresie organizacyjnym i merytorycznym w pracach wdrożeniowych systemu EZD PUW.

Termin i Miejsce

Termin:
22 października 2019
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 640 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 11 października 2019 r.
 • 740 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 12 października 2019 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 15 października 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: