szkolenie

3
września
2019

KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO (KPA) PO ZMIANACH W 2019 ROKU

11 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Cele szkolenia:

 • uzyskanie niezbędnej podstawy teoretycznej oraz wiedzy praktycznej pomagających w prawidłowym i bezpiecznym stosowaniu w bieżącej pracy przepisów k.p.a.
 • przedstawienie sposobów radzenia sobie z przewidywanymi problemami praktycznymi, które będą powstawały w trakcie prowadzenia postępowań administracyjnych według znowelizowanych przepisów k.p.a.
 • omówienie stosowania k.p.a. w postępowaniach w tym zagadnień kontrowersyjnych dla praktyki i orzecznictwa, w szczególności:
  1. form wszczęcia postępowania administracyjnego,
  2. konstrukcji procesowej strony,
  3. wad podania,
  4. fikcji doręczeń,
  5. umorzenia postępowania,
  6. ustalania właściwości organów,
  7. obowiązywania decyzji administracyjnej w czasie i jej natychmiastowej wykonalności,
  8. wpływu stanowiska organu odwoławczego na kolejne
  9. rozstrzygnięcia w tej samej sprawie,
  10. weryfikacji decyzji ostatecznych i jej czasowych następstw,
  11. relacji KPA do ustaw sektorowych.

Grupa docelowa:
Pracownicy organów administracji rządowej i samorządowej, osoby decyzyjne, wszyscy zainteresowani tematyką KPA.

Szkolenie Prowadzi: Adam Parysz, dyplomowany archiwista, Inspektor Ochrony Danych

Program szkolenia:
I. KPA: elektronizacja postępowań

 1. Postępowanie elektroniczne;
 2. Pełnomocnictwo elektroniczne;
 3. Doręczenia elektroniczne;
 4. Kiedy stosujemy podpis kwalifikowany?;
 5. Czy możemy stosować Podpis potwierdzony Profilem Zaufanym?;
 6. Sporządzanie skanów dokumentów i nadawanie im mocy oryginału- na jakich zasadach?;
 7. Dokumenty sporządzane elektronicznie;
 8. Sporządzanie kopii pism otrzymanych w postaci elektronicznej;
 9. Wymiana dokumentów pomiędzy podmiotami realizującymi zadania publiczne.
II. Zasady ogólne postępowań
 1. Zasada praworządności, legalizmu;
 2. Zasada prawdy obiektywnej;
 3. Zasada udzielania informacji;
 4. Zasada wysłuchania stron, czynnego udziału;
 5. Zasada wyjaśniania, przekonywania;
 6. Zasada szybkości i ekonomiki postępowania;
 7. Zasada pisemności;
 8. Zasada polubownego załatwiania spraw;
 9. Zasada dwuinstancyjności;
 10. Zasada trwałości decyzji administracyjnych;
 11. „Nowe” zasady ogólne postępowania administracyjnego;
 12. Zasada przyjaznej interpretacja przepisów – „in dubio pro libertate” – art. 7a k.p.a.”;
 13. Zasady proporcjonalności (adekwatności), bezstronności i zasada równego traktowania – art. 8 k.p.a.;
 14. Zasada pewności prawa – uprawnionych oczekiwań – art. 8 § 2 k.p.a.;
 15. Zasada współdziałania organów dla dobra postępowania – art. 8a k.p.a.;
 16. Zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych – art. 13 k.p.a.;
 17. Nowe „elastyczne” ujęcie zasady dwuinstancyjności;
 18. Nowa definicja decyzji prawomocnej.
III. KPA- zasady prowadzenia postępowań. Postępowanie administracyjne na gruncie KPA
 1. Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego;
 2. Ogólne zasady postępowania administracyjnego i ich praktyczne znaczenie w prowadzonych sprawach;
 3. Uznanie administracyjne i przypadki jego zastosowania;
 4. Strona postępowania administracyjnego;
 5. Podmioty posiadające legitymację czynną w postępowaniu;
 6. Właściwość organów, wyłączenie pracownika i organu;
 7. Formy rozstrzygnięć w sprawie wyłączeń, tryb i właściwość podmiotów w tych sprawach;
 8. Pełnomocnictwo, terminy, doręczenia z uwzględnieniem najnowszych zmian – charakter czynności i ich znaczenie dla dalszego postępowania;
 9. Obliczanie terminów – problemy praktyczne na przykładach;
 10. Błędy w procedurze doręczeń i sposoby ich naprawienia;
 11. Przewlekłość postępowania a bezczynność organu administracji publicznej właściwego do załatwienia sprawy. Konsekwencje przewlekłego prowadzenia postępowania oraz bezczynności organu;
 12. Ponaglenie i procedura jego rozpoznania;
 13. Odpowiedzialność urzędników na podstawie art. 38 k.p.a.;
 14. Udostępnianie akt stronom postępowania;
 15. Postępowanie rozpoznawcze i orzecznicze przed organem I instancji;
 16. Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania;
 17. Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków;
 18. Braki istotne i nieistotne pism;
 19. Dowody i dokumentowanie czynności procesowych;
 20. Zawieszenie i umorzenie postępowania – problemy praktyczne;
 21. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie – możliwe rodzaje i ich skutki dla stron i organu;
 22. Decyzje administracyjne – rodzaje i charakter oraz skutki. Elementy konieczne decyzji;
 23. Nowa instytucja milczącego załatwienia sprawy – przesłanki, tryb postępowania i forma milczącego załatwienia sprawy – wprowadzenie rozdziału 8a;
 24. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje;
 25. Mediacja –instytucja w Kodeksie Rozdział 5a;
 26. Postępowanie uproszczone – kiedy i w jaki sposób jest prowadzone;
 27. Czynności organu I instancji, etap międzyinstancyjny, czynności organu II instancji;
 28. Rozstrzygnięcia organu I i II instancji w postępowaniu odwoławczym i ich charakter;
 29. Zrzeczenie się prawa do wniesienia odwołania i jego konsekwencje;
 30. Postępowanie organu odwoławczego po wniesieniu przez stronę odwołania;
 31. Decyzje organu odwoławczego;
 32. Zakres ingerencji organu II instancji w postępowanie organu I instancji;
 33. Skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego;
 34. Postępowania nadzwyczajne w kpa – wznowienie postępowania, stwierdzenie nieważności;
 35. Procedura wydawania zaświadczeń;
 36. Postępowanie skargowo-wnioskowe.
IV. Decyzja administracyjna
 1. Konstrukcja prawna i skutki prawne jej wydania;
 2. Forma decyzji;
 3. Elementy decyzji administracyjnej (osnowa i uzasadnienie);
 4. Konstrukcja osnowy (rozstrzygnięcia) decyzji;
 5. Konstrukcja uzasadnienia decyzji;
 6. Pouczenia w decyzji (w tym o wysokości opłaty albo wpisu od skargi do sądu);
 7. Rygor natychmiastowej wykonalności;
 8. Najczęstsze błędy i problemy praktyczne w konstruowaniu decyzji;
 9. Koszty postępowania.

Adam Parysz

Dyplomowany Archiwista, absolwent Instytutu Historii Uniwersytetu Śląskiego na kierunku Historia, specjalizacja Archiwistyka i Zarządzanie Dokumentacją Współczesną. Czynny Administrator Bezpieczeństwa Informacji w PNBU „BT” Teresa Buzińska oraz Inspektor Ochrony Danych w Gminie Lądek. Były Specjalista ds. Archiwizacji oraz Kierownik Projektów w ArchiDoc SA. Doświadczenie zawodowe w charakterze archiwisty oraz w kierowaniu projektami archiwizacji dokumentacji. Wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń (3 645h dydaktycznych spędzonych na sali szkoleniowej oraz 4046 przeszkolonych uczestników) z zakresu archiwizacji dokumentacji, systemów teleinformatycznych (w szczególności EPUAP2), prawa archiwalnego, administracyjnego, ochrony danych osobowych oraz zarządzania dokumentem i podpisem elektronicznym dla wielu instytucji państwowych, samorządowych i firm prywatnych. Udokumentowane przeprowadzenie ponad 230 szkoleń dla wielu instytucji państwowych, prywatnych i samorządowych m.in. Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Kancelaria Senatu RP, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów, Komenda Główna Policji,, Poczta Polska S.A., Koleje Mazowieckie, CBA, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Chrześcijańska Akademia Teologiczna w Warszawie, Polska Akademia Nauk, Akademia Górniczo-Hutnicza, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Rzeszowie i w Olsztynie, Urząd Miasta Rzeszowa, Wojewódzka Stacja Sanitarno –Epidemiologiczna w Poznaniu, Komenda Wojewódzka Policji w Krakowie, Szpital Zachodni im. Św. Jana Pawła II w Grodzisku Mazowieckim, Arcelormittal, ArchiDoc S.A, Sąd Okręgowy w Kielcach oraz Sąd Apelacyjny we Wrocławiu. W zakresie ochrony danych osobowych szkolił m. in. ING Bank Śląski, Powiatowy Urząd Pracy w Piotrkowie Trybunalskim, Fenice Poland, Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie i Podlaski Urząd Wojewódzki. Współpracuje m. in. z Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze, Ośrodek Kształcenia Samorządu Terytorialnego im. Waleriana Pańki FRDL, ADEPTS.C., Fundacja Rozwoju i Ochrony Komunikacji Elektronicznej FORCE, SUKCES C.R. Edyta Szczerkowska, Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Szkoleniowe w Łodzi.

Termin i Miejsce

Termin:
3 września 2019
Miejsce:
Centrum Konferencyjne
Pory 78
02-757 Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 23 sierpnia
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 24 sierpnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 27 sierpnia 2019 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: