szkolenie

5
kwietnia
2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH PO REFORMIE - PRZYGOTOWANIE DO RODO DLA POCZĄTKUJĄCYCH I ŚREDNIOZAAWANSOWANYCH

11 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Szkolenie ma na celu omówienie rodo, prezentację podobieństw i różnic względem dotychczasowego stanu prawnego, wskazanie podstaw ochrony danych, omówienie rozwiązań organizacyjnych wymuszanych przez rodo. Adresowane jest do osób, przed którymi stoi wyzwanie zorganizowania systemu ochrony danych osobowych bez wcześniejszego przygotowania z tego zakresu albo które są zainteresowane rozeznaniem w zakresie nowych rozwiązań, obowiązków i nowych zasad odpowiedzialności w ochronie danych osobowych.

Szkolenie prowadzi: dr Marlena Sakowska - Baryła

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

 • Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej.
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO.
 • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia.
 • Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych.
 • Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury.
 • Organizacja systemu ochrony danych - nowe rozwiązania na gruncie RODO.
 • Inspektor ochrony danych. Czy ABI automatycznie stanie się IOD? Jak z perspektywy ABI przygotować się do stosowania RODO?
 • Wyznaczenie IOD, status, zadania.
 • Organ nadzorczy – kompetencje, współpraca.
 • Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje.

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.

Termin i Miejsce

Termin:
5 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 650 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 23 marca 2018 r.
 • 750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 24 marca 2018 r

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 29 marca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: