seminarium

10
kwietnia
2018

26 seminarium NOWOCZESNE MUZEA I INSTYTUCJE KULTURY "INSTYTUCJE KULTURY DLA DZIECI ORAZ MŁODZIEŻY - ROLA EDUKATORÓW - MUZEA, GALERIE, TEATRY, SKANSENY"

koordynator: Iwona Nowosielska

Muzea to nie tylko instytucje kultury, ale także jednostki pełniące funkcje dydaktyczne, o ogromnym znaczeniu dla rozwoju społecznego. Cele dydaktyczne powinny zajmować eksponowaną pozycję przy opracowywaniu i realizacji strategii komunikacyjnej instytucji kultury.
Aby móc to z powodzeniem realizować należy zrozumieć stosowne mechanizmy oraz uwarunkowania wychowania przez pozyskiwanie wiedzy i możliwości poznawania artefaktów kultury.
Tym celom służy program seminarium, do udziału w którym zapraszamy nie tylko edukatorów muzealnych ale także tych pracowników instytucji kultury, którzy odpowiadają i realizuje cele edukacji społecznej

10 kwietnia 2018 r.
10:00 Wykład: Funkcje edukacyjne muzeów:
 • Dlaczego muzea prowadzą działalność edukacyjną. W tej części wystąpienia będę chciał zarysować podstawę prawną dla prowadzenia działalności edukacyjnej muzeów oraz wynikające z niej obowiązki organizacyjne tych instytucji.
 • Podejście edukacyjne w programach muzealnych. W tej części wypowiedzi będę chciał przedstawić podstawowe możliwości i formy podejścia do formowania programu edukacyjnego oraz pytania na jakie należy sobie odpowiedzieć przed przystąpieniem do pracy. Podstawowe pojęcia i problemy: wychowanie/kształcenie; Język muzeum (systematyczny, odkrywczy, uporządkowany, konstruktywistyczny), podejście do procesu nauczania (kogniwistyczne, afektywne, społeczne, rozwijające umiejętności, spersonalizowane).
 • Muzeum jako instytucja edukacyjna. W tej części wypowiedzi będę chciał wskazać możliwą odpowiedź na pytanie jaka instytucją jest współczesne muzeum: świątynią, magazynem, czy płaszczyzną spotkania. Jako tło posłużą mi dane pochodzące z „Raportu o Stanie Edukacji Muzealnej w Polsce” przygotowanego przez Forum Edukatorów Muzealnych (2012).
 • Metody i odbiorcy. W kończącej części wystąpienia będę chciał zarysować możliwe metody pracy edukacyjnej jakie mogą podejmować muzea chcące realizować nowoczesną w swojej formie i treści działalność edukacyjną. Naszkicują także po krótce sylwetki i oczekiwania odbiorców tych programów.
Piotr Górajec
(Zastępca Dyrektora, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie)
11:00 Case study: Miejsce edukacji w strategii komunikacji instytucji kultury:
 • praca nad strategia to decyzja przez duże D,
 • zamówić czy opracować strategię,
 • ogłosić czy wdrożyć strategię,
 • edukacja czyli punkt wyjścia do pytań i wywiadów z odbiorcami,
 • edukacja jako narzędzie do komunikacji,
 • edukacja a praca ze statystykami,
 • interdyscyplinarny zespół warsztatowy,
 • zamierzone i nieplanowane efekty strategii.
 • strategia to moda czy konieczność.
Marianna Otmianowska
(Dyrektor, Narodowego Archiwum Cyfrowego)
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Wykład: Wychowanie przez sztukę - jak dopasować ofertę instytucji kultury dla potrzeb młodocianych odbiorców?
We współczesnym świecie ciężko jest nadążyć za postępującymi zmianami. Czy w dobie Snapchata i Facebooka dziedzictwo może stanowić ciekawą alternatywę? Jak zainteresować dziedzictwem młodych ludzi? Starając się odpowiedzieć na to pytanie zaprezentuję studia przypadków, które udowadniają, że wzbudzenie tego zainteresowania jest możliwe. Jednocześnie postaram się nakreślić jakie cechy powinna zawierać atrakcyjna oferta skierowana do młodzieży.
Helena Postawka-Lech,
(Międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie)
13:30 Wykład: Selfie z muzeum. Na czym polega nowa moda wśród młodych i jak reagują na nią światowe muzea.
Aleksandra Janus
14:30 Przerwa na kawę
14:50 Case study: Edukacja w małych muzeach.
 • Problemy małych muzeów związane ze zmieniającymi potrzebami odwiedzających.
 • Warsztaty tematyczne dla dzieci i młodzieży jako forma promocji.
 • Muzeum dzieciom- imprezy plenerowe mające na celu zachęcenie do zapoznawania z historią i regionalizmem (współpraca z lokalnymi jednostkami kultury).
 • Prezentacje multimedialne jako inna możliwość prowadzenia lekcji muzealnych.
Jolanta Ostaszewska
(Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie)
15:30 Case study: Warsztaty dla osób z niepełnosprawnościami.
 • Pozyskiwaniem środków na zajęcia.
 • Tworzeniu scenariuszy warsztatów.
 • Przygotowaniu materiałów.
 • Szkoleniu zespołu edukatorów.
 • Prowadzeniu zajęć.
Michał Rukat
(Dział Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku)
16:15 Zakończenie seminarium.
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Piotr Górajec

Absolwent archeologii Uniwersytetu Warszawskiego; od 2004 pracuje w Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: 2009 – 2012 kierownik Działu Edukacji Muzealnej, w latach 2012- 2015 kierownik Działu Rozwoju. Obecnie pełni funkcję Zastępcy Dyrektora Muzeum; Współtwórca Forum Edukatorów Muzealnych, obecnie Prezes nowo związanego Stowarzyszenia Forum Edukatorów Muzealnych; autor publikacji z dziedziny Edukacji Muzealnej, współautor projektu Raport o Stanie Edukacji Muzealnej w Polsce oraz programu Akademia Zarządzania Muzeum.

Jolanta Ostaszewska

Absolwentka Akademii Humanistycznej im. A. Gieysztora, gdzie na Wydziale Nauk Politycznych obroniła tytuł magistra pracą „Promocja i reklama małych muzeów Mazowsza Północnego”. Ukończyła Podyplomowe Studium Muzealnicze przy Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pracuje od 24 lat w Muzeum Szlachty Mazowieckiej w Ciechanowie, gdzie obecnie jest adiunktem. Jest odpowiedzialna za opiekę nad zwiedzającymi, jako przewodnik prowadzi lekcje muzealne poświęcone m.in. biografii Aleksandra Świętochowskiego. Uczestniczyła w tworzeniu wystaw: „Las i jego mieszańcy”, „Lalki – zapomniane zabawki z dzieciństwa”, „Za ladą starego subiekta”. Jest zaangażowana również w działalność promocyjną i edukatorską, będąc pomysłodawcą i uczestnikiem wielu interesujących wydarzeń muzealnych, takich jak: zajęcia karnawałowe w Gołotczyźnie, mikołajki czy festyn dla dzieci z Placówki Opiekuńczo-Wychowawczo - Socjalizacyjnej w Gołotczyźnie. Uczestnik „Forum Edukatorów Muzealnych Poza rok 2020” w Wilanowie, jako prelegent referatu „Edukacja w małych muzeach, poza wielkimi aglomeracjami”.

Marianna Otmianowska

Marianna Otmianowska od 16 sierpnia 2016 r. Dyrektor Narodowego Archiwum Cyfrowego. Absolwentka Instytutu Historii Sztuki i Studium Pedagogizacji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Studium Doktoranckiego IS PAN. Zajmuje się upowszechnianiem wiedzy o dziedzictwie kulturowym, edukacją muzealną oraz wykorzystaniem i wdrażaniem nowych technologii w sektorze kultury. Wcześniej kierowała Działem Edukacji Muzeum Narodowego w Warszawie. Wtedy frekwencja w działaniach edukacyjnych muzeum wzrosła z 40.000 uczestników w 2012 r. do 130.000 w 2015 r. Do swoich pasji zalicza żeglarstwo i jazdę konną.

Helena Postawka-Lech

Historyczka sztuki, doktorantka w Instytucie Historii Sztuki UJ, gdzie przygotowuje rozprawę doktorska poświęconą architekturze na granicach II RP. W polu jej zainteresowań badawczych leżą architektura modernistyczna, zarówno przedwojenna jak i powojenna, muzealnictwo oraz edukacja muzealna. Redaktorka prowadząca dwóch pierwszych tomów serii „Modernizmy. Architektura nowoczesności w II Rzeczypospolitej”. W 2014 roku otrzymała stypendium Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w dziedzinie opieki nad zabytkami, na projekt badawczy poświęcony architekturze międzywojennej na Wołyniu. Od 2013 roku prowadzi zajęcia z muzealnictwa oraz wykłady monograficzne w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpracuje regularnie z różnymi instytucjami kultury, m.in. z Małopolskim Instytutem Kultury w Krakowie, dla którego przygotowywała szlak architektury międzywojennej w Krynicy (w ramach Małopolskich Dni Dziedzictwa Kulturowego 2011) oraz prezentację „Małopolska modernistyczna” w ramach projektu Wirtualne Muzea Małopolski. Od 2009 roku pracuje w Międzynarodowym Centrum Kultury w Krakowie jako kurator wystaw i programów towarzyszących.

Michał Rukat

Pracownik Działu Edukacji Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku, edukator. Współtworzy ofertę edukacyjną Muzeum, współpracuje przy tworzeniu wystawy stałej. W 2017 r. przygotował program Niepodległość dla każdego, skierowany do osób z niepełnosprawnością wzroku oraz niepełnosprawnością intelektualną.