szkolenie

12
kwietnia
2018

RODO A OCHRONA DANYCH PRACOWNICZYCH w cyklu ROZPORZĄDZENIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) - REWOLUCJA OD 25 MAJA 2018 R.

18 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Cykl szkoleń Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) - rewolucja od 25 maja 2018 r., to seria unikatowych, branżowych szkoleń poświęconych nowemu europejskiemu prawu ochrony danych osobowych. Szkolenia prowadzone są przez najwybitniejszych specjalistów zajmujących się prawem ochrony danych osobowych, w formule: jeden dzień – jedna branża. Taka formuła pozwoli przekazać unikatową wiedzę i doświadczenie związane z wdrażaniem RODO w konkretnych sektorach gospodarki, łącząc wiedzę o nowych przepisach prawnych ze specyfiką funkcjonowania poszczególnych sektorów biznesu.

RODO a ochrona danych pracowniczych
Wraz z dniem 25 maja 2018r. w polskim porządku prawnym zacznie być stosowane RODO. Specyfika przetwarzania danych osobowych w stosunkach zatrudnienia została dostrzeżona przez prawodawcę wspólnotowego poprzez dopuszczenie możliwości wprowadzenia w przepisach krajowych bardziej szczegółowych przepisów mających zapewnić ochronę praw i wolności w przypadku przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem. Polski ustawodawca zamierza skorzystać z tej możliwości, na co wskazują przewidywane zmiany do kodeksu pracy.

Niniejsze szkolenie stanowi praktyczne kompendium wiedzy na tematy związane z przetwarzaniem danych osobowych pracowników w świetle zmian w systemie ochrony danych osobowych wprowadzanych przez Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO). Począwszy od udzielenia odpowiedzi na fundamentalne pytanie – kto jest kim w procesie przetwarzania danych osobowych pracowników w związku z zatrudnieniem omówione zostaną tak istotne praktyki zagadnienia jaki zasady przetwarzania danych osobowych w procesie rekrutacji (zakres danych, obowiązki informacyjne, zgoda kandydata), przetwarzanie danych osobowych w dokumentacji pracowniczej, monitoring.

Celem szkolenia jest omówienie wpływu na praktykę stosunków pracy przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) a w szczególności jakie będą prawa i obowiązki podmiotów zatrudniających, jaki będzie zakres dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w kontekście zatrudnienia, przepisów RODO

Szkolenie prowadzidr Dominika Dörre-Kolasa, Kancelaria Raczkowski Paruch

12 kwietnia 2018 r.
10:00 Administrator danych osobowych, współadministratorzy, podmiot przetwarzający czyli kto jest kim w procesie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu
 • Podmioty uczestniczące w procesie rekrutacji czyli czyje są dane osobowe kandydatów
 • Przetwarzanie danych osobowych w grupie podmiotów, w skład której wchodzi pracodawca
 • Zewnętrzna obsługa kadrowo- płacowa
 • Exit interview
11:45 Zgoda kandydata /pracownika jako przesłanka zgodności przetwarzania z prawem
 • podstawy przetwarzania, czyli kiedy zgoda jest potrzebna?
 • Wyłączenia ustawowe – czyli na co podmiot danych zgodzić się nie może
 • Jakie informacje zgoda powinna zawierać aby była skuteczna
 • prawo do bycia zapomnianym w relacji pracownik – pracodawca
13:30 Nowoczesne technologie a ochrona praw i wolności pracowników:
 • przetwarzanie danych biometrycznych
 • geolokalizacja
 • monitoring
14:45 Case study
16:00 Zakończenie szkolenia

Dominika Dörre-Kolasa

Radca prawny, doktor nauk prawnych, partner w Raczkowski Paruch. W ramach praktyki radcowskiej posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie szeroko pojętego doradztwa biznesowego zarówno dla korporacji międzynarodowych, jak również małych i średnich przedsiębiorstw. Ceniona specjalistka  w obszarze prawa pracy oraz  ochrony dóbr osobistych w zatrudnieniu ze szczególnym uwzględnieniem mobbingu, dyskryminacji i ochrony danych osobowych.
Przez wiele lat była partnerem w renomowanej kancelarii zajmującej się obsługą prawną w zakresie prawa pracy.  Posiada wieloletnie doświadczenie w opracowywaniu projektów wewnątrzzakładowych źródeł prawa i ich negocjowania ze związkami zawodowymi, przeprowadzaniu audytów zgodności z wymogami prawa i etyki w biznesie oraz wdrażaniu rekomendacji.
Od ponad dziesięciu lat jest adiunktem w Katedrze prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz cenionym przez słuchaczy wykładowcą na Podyplomowych Studiach z zakresu prawa pracy na Uniwersytecie Jagiellońskim, gdzie wykłada problematykę ochrony danych osobowych w zatrudnieniu, dyskryminacji oraz wybranych aspektów zbiorowego prawa pracy.
Jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa pracy w tym w ciągu ostatnich dwóch lat: współautorką Komentarza do Kodeksu pracy pod red. prof. dr. hab. A. Sobczyka Wydawnictwa C.H. Beck ( 2017), współautorką Komentarza do Aktów wykonawczych prawa pracy pod red. prof. dr. hab. Krzysztofa W. Barana Wydawnictwa Wolters Kluwer (2016) oraz współautorką w monografii Terminowe umowy o pracę. Aktualne problemy zatrudnienia wydawnictwa Wolters Kluwer (2017), współautorką Tomu I Systemu prawa pracy. (2017) r. oraz współautorką Outline of Polish Labour Law System (red.), Krzysztof W. Baran Warszawa 2016.
Jest redaktorem oraz współautorem monografii Ochrona danych osobowych pracowników w świetle rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679, Wydawnictwa C.H. Beck (2017).
Jest Członkiem Rady Programowej Fundacji Panoptykon mającej na celu  wspieranie ochrony praw człowieka w kontekście zagrożeń, jakie niesie ze sobą dynamiczny rozwój społeczeństwa nadzorowanego. Konsultantka czasopism prawniczych. Posiada rozległe doświadczenie szkoleniowe. Od początku swojej praktyki zawodowej z pasją i zaangażowaniem prowadzi szkolenia i warsztaty dla kadry menadżerskiej oraz szkolenia i warsztaty dla członków komisji antymobbingowych.

Termin i Miejsce

Termin:
12 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 880 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 31 marca 2018 r.
 • 980 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 1 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach, imienne certyfikaty udziału w szkoleniu

Proponujemy w cyklu RODO - rewolucja od 25 maja 2018 r., następujące specjalistyczne szkolenia:
2018.03.21 - RODO a działalność marketingowa,
2018.03.22 - RODO a branża farmaceutyczna,
2018.05.16 - RODO w ochronie zdrowia,
2018.07.25 - RODO w działalności ubezpieczeniowej,

Dla firm, kierujących pracowników na kilka szkoleń z powyższego cyklu RODO, oferujemy atrakcyjne rabaty (koordynator szkolenia: Iwona Brokowska).

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 5 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: