forum

12
kwietnia
2018

XI FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE UCZELNIA I WYDZIAŁEM (WYDZIAŁ 2.0)"

18 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Oferowane seminarium skonfrontuje ambitne dążenia do zmiany z warunkami, w jakich muszą działać podstawowe jednostki organizacyjne uczelni, czyli wydziały. W rezultacie uczestnicy będą w stanie sprawnie organizować pracę jednostek mogących odnieść dydaktyczny i badawczy sukces. Nie chodzi o wspieranie jakiegoś nowego tworu typu „Wydział 2.0”, ale o poznanie możliwości rozwoju i wyzwań, przed jakimi muszą stanąć podstawowe jednostki organizacyjne.

12 kwietnia 2018 r.
10:00 Wykład: Obowiązki wydziałów w świetle obowiązujących przepisów:
  • rola dziekana jako jednoosobowego organu uczelni oraz rady podstawowej jednostki organizacyjnej/wydziału (pjo)
  • organizowanie współpracy dziekan-rada pjo: zadania rady, wyłączne uprawnienia rady pjo; wyłączne uprawnienia dziekana
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski
11:00 Wykład: Obowiązki centralnej administracji wydziałowej:
  • zdania dziekana i dziekanatu w nadzorowaniu działalności dydaktycznej
  • rola, obowiązki i prawa dziekana jako przełożonego pracowników i studentów wydziału
  • prowadzenie polityki kadrowej: zasady przeprowadzania konkursów, skuteczność w doborze kadry naukowo-dydaktycznej oraz administracyjnej
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski
12:00 Przerwa, poczęstunek
12:30 Blok prezentacji firmowych.
13:30 Wykład: Rola wydziału w kształtowaniu procesu dydaktycznego:
  • planowanie efektów kształcenia zgodnych z możliwościami infrastrukturalnymi i osobowymi pjo
  • tworzenie spójnego systemu informacji o prowadzonych zajęciach (niezbędne elementy sylabusów w świetle działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej)
  • tworzenie i funkcjonowanie wydziałowego systemu jakości kształcenia (niezbędne elementy tego systemu, usprawnianie funkcjonowania, dokumentowanie jego działań)
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski
14:30 Przerwa na kawę
15:00 Wykład:Wspomaganie procesu zarządczego i dydaktycznego przez systemy informatyczne – perspektywa nauczycieli akademickich: USOS, PEGAZ, inne.
dr hab. Justyna Bugaj, dr hab. Radosław Rybkowski
16:00 Zakończenie obrad.
Firmy zainteresowane udziałem w programie prosimy o kontakt z koordynatorem

Justyna Bugaj

Justyna Maria Bugaj – doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. W swoich badaniach początkowo koncentrowała się na zarządzaniu relacjami biznesowymi w powiązaniu z kulturą organizacyjną. Od roku 2009 skupiła się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, zwłaszcza oceną i rozwojem kompetencji nauczycieli akademickich oraz strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowej konkurencji akademickiej. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznym w szkolnictwie wyższym oraz rozwojem organizacyjnym uniwersytetu. Autorka licznych publikacji z tego zakresu, w tym najnowszej monografii dotyczącej rozwoju kadry uczelnianej: Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 r.).Aktywna uczestniczka projektów badawczych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich (np. PROCERTU, Kuźnia Kadr 7) i Funduszu Islandzkiego (np. PolEdda).
Łącząc badania teoretyczne z praktyką autorka bądź współautorka wielu ekspertyz, raportów i opracowań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego, zamawianych między innymi przez MNiSW, NCBiR czy polskie publiczne i niepubliczne uczelnie.
Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu strategicznego zarządzania uczelniami wyższymi oraz nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki (Upadek stopni – stopnie upadku, 2011 oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, 2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.

Termin i Miejsce

Termin:
12 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
  • 590 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 30 marca 2018 r.
  • 690 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 31 marca 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 5 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: