warsztaty

14
listopada
2018

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH W OŚWIACIE

56 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Od 1 stycznia 2015 r. zmieniły się przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności znacząco zmodyfikowane zostały zasady nadzoru nad przestrzeganiem zasad ochrony danych oraz zasady rejestracji zbiorów. Ponieważ placówki oświatowe dysponują informacjami o uczniach, ich rodzicach, opiekunach, nauczycielach i pracownikach niepedagogicznych, ich obowiązkiem jest stosowanie procedur wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, dlatego warto zapoznać się ze znowelizowanymi przepisami. Szkoły i inne placówki oświatowe często nie są przygotowane do przetwarzania danych osobowych, w tym ich właściwego zabezpieczania. Tymczasem nieprzestrzeganie przepisów ustawy o ochronie danych osobowych, może powodować sankcje karne i administracyjne, a także odpowiedzialność cywilną.

Adresaci szkolenia to:
dyrektorzy szkół, przedszkoli i innych placówek oświatowych, pracownicy sekretariatów i administracji tych placówek, przedstawiciele organów prowadzących placówki oświatowe

Korzyści z uczestnictwa
Przygotowanie do prawidłowego realizowania zasad ochrony danych osobowych w placówce oświatowej.

Cele szkolenia:

 • zaznajomienie z procedurami przetwarzania danych osobowych, zwłaszcza ze znowelizowanymi przepisami
 • omówienie praktycznych problemów związanych ze stosowaniem ustawy ochronie danych osobowych
 • wskazanie propozycji rozwiązań w zakresie obowiązkowej dokumentacji z zakresu ochrony danych osobowych

Trener:
dr Marlena Sakowska - Baryła, jest doktorem nauk prawnych, radcą prawnym w Urzędzie Miasta Łodzi zapewniającym m.in. obsługę Rady Miejskiej w Łodzi oraz doradztwo metodyczne w zakresie ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej prawa konstytucyjnego i prawa ustroju samorządu terytorialnego oraz członkinią Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalizuje się w prawie ochrony danych osobowych, prawie dostępu do informacji publicznej oraz prawie samorządu terytorialnego. Bierze czynny udział w konferencjach naukowych oraz branżowych seminariach poświęconych ww. problematyce, prowadzi wykłady w kilku wyższych uczelniach, a także seminaria i szkolenia. Jest współautorką programu studiów podyplomowych z zakresu ochrony danych osobowych na WPiA UŁ. Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w urzędzie miejskim. Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii: "Orzecznictwo w sprawie udostępniania i odmowy udostępnienia informacji publicznej" (2010), "Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz "Prawo do ochrony danych osobowych" (2015).

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program:

Podstawy prawne ochrony danych osobowych, podmiotowy i przedmiotowy zakres ich stosowania i zakres ochrony
 • obecnie obowiązujące przepisy i reforma zasad ochrony danych wynikająca z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, które zacznie być stosowanie od 25.05.2018 r.(rodo)
 • dane osobowe” i inne kluczowe pojęcia z zakresu ochrony danych
 • zbiór danych i inwentaryzacja zbiorów w placówce oświatowej
 • czyje dane podlegają ochronie i kto jest zobowiązany do ochrony danych w szkole, przedszkolu, wydziale oświaty
 • administrator danych w placówce oświatowej – jak go prawidłowo wskazać po 01.04.2016 r.
System ochrony danych osobowych
 • obowiązki dyrektora placówki oświatowej przy wdrażaniu systemu ochrony danych
 • status, kompetencje i zadania ABI
 • ABI/IOD na gruncie rodo – obowiązkowy inspektor w placówce oświatowej
 • dokumentacja organizacyjna i osobowa
 • odpowiedzialność związana z zabezpieczeniem danych
Zasady przetwarzania danych osobowych
 • w jakich sytuacjach można dysponować danymi osobowymi w placówce oświatowej – czy zawsze potrzebna jest zgoda na przetwarzanie danych i czy można ją odwołać
 • zakres przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej
 • dane zwykłe i dane wrażliwe - zróżnicowanie zasad ochrony
 • cel przetwarzania danych
 • obowiązek informacyjny administratora danych – o czym trzeba poinformować osobę, której dane przetwarzamy
 • zasady udostępniania danych osobowych i odpowiedzialność za nieprawidłowe udostępnienie
 • przekazywanie danych osobowych za granicę od 1 stycznia 2015 r.
Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • zasady powierzenia przetwarzania – kiedy placówki oświatowe zawierają umowy powierzenia przetwarzania danych
 • powierzenie przetwarzania danych pomiędzy podmiotami publicznymi po 1 kwietnia 2016 r
Rejestracja zbiorów danych osobowych i ABI
 • zasady zgłaszania zbiorów od 1 stycznia 2015 r.
 • czy wszystkie oświatowe zbiory trzeba rejestrować
 • rejestr ABI
 • co z rejestracją na gruncie rodo?
Prawa osoby w związku z przetwarzaniem jej danych osobowych i ich realizacja
 • uprawnienia o charakterze informacyjnym, korekcyjnym i zakazowym
 • uprawnienia na gruncie rodo
Uprawnienia Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • zadania GIODO
 • działalność kontrolna GIODO - przebieg i konsekwencje kontroli
 • kompetencje GIODO w razie stwierdzenia naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych
 • egzekucja administracyjna decyzji GIODO
 • nowe kompetencje na gruncie rodo

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.

Termin i Miejsce

Termin:
14 listopada 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 750 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 2 listopada 2018 r.
 • 850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 3 listopada 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 7 listopada 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: