warsztaty

18
kwietnia
2018

OCHRONA INNOWACYJNOŚCI W FIRMIE

koordynator: Iwona Nowosielska

Prawa własności intelektualnej nierzadko stanowią najbardziej wartościowy składnik firmy. Właściwa identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie i wiedza w jaki sposób można je chronić może przyczynić się do rozwoju przedsiębiorstwa i zyskania przewagi rynkowej nad konkurentami. Szkolenie dostarcza też informacji jak odpowiednio formułować umowy z podmiotami trzecimi (np. pracownikami) lub jak chronić tajemnicą przedsiębiorstwa. Audyt praw własności intelektualnej, a następnie właściwe zarządzanie tymi prawami to nieodzowny element dobrego zarządzania firmą.

Szkolenie skierowane jest do:
dyrektorów działów prawnych, IP managerów, prawników wewnętrznych, dyrektorów/pracowników działu marketingu/reklamy/sprzedaży/PR, właścicieli firm.

Szkolenie poprowadzą:
rz. pat. dr Anna Sokołowska-Ławniczak
rz. pat. Aleksandra Młoczkowska

Program:
1. Identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie:

 • Identyfikacja obszarów innowacyjnych w firmie.
 • Prawa własności przemysłowej - dobór odpowiedniego środka ochrony: patent na wynalazek, wzór użytkowy, wzór przemysłowy.
 • Ochrona marki.
 • Prawa autorskie – utwory z zakresu prawa autorskiego.
 • Know – how.
2. Korzyści z ochrony działań innowacyjnych:
 • Prawa własności przemysłowej – jaki zakres monopolu (patent, prawo do wzoru użytkowego, prawo do wzoru przemysłowego, prawo do znaku towarowego.
 • Ograniczenia prawa własności przemysłowej.
 • Jak w praktyce dochodzić ochrony swoich praw.
3. Kto jest uprawniony do wyników działań innowacyjnych?
 • Wynalazki pracownicze i specyfika prac naukowych.
 • Wielość podmiotów uprawnionych (współautor, współtwórca wynalazku, wzoru itd.).
 • Umowy między podmiotami a regulacje prawne.
 • Checklista – o czym przedsiębiorca musi pamiętać, żeby zabezpieczyć swoje prawa.
4. Praktyczne aspekty ochrony:
 • Patenty, wzory użytkowe, wzory przemysłowe – jak wybrać procedurę ochrony; jakie czynności trzeba podjąć przed zgłoszeniem; problematyka badań patentowych; jak wybrać zakres ochrony (istota zastrzeżeń patentowych); skutki ochrony; koszty związane z ochroną.
 • Prawa ochronne na znaki towarowe – jak typ znaku wybrać; jak określić towary i usługi. zakres ochrony znaku; wybór procedury; skutki ochrony znaku; koszty związane z ochroną.
 • Ochrona prawnoautorska - skutki ochrony prawnoautorskiej; problemy dowodowe związane z ochroną prawnoautorską.
 • Jak chroniony jest know-how – regulacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji; umowy między stronami; umowy o zachowanie poufności.
 • Tajemnica przedsiębiorstwa – czy zmiany w dotychczasowych przepisach lepiej chronią przedsiębiorców?

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie warsztatów

Aleksandra Młoczkowska

Specjalizuje się w prawie własności przemysłowej i zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Szczególnym zainteresowaniem darzy prawo znaków towarowych.
W kancelarii uczestniczy w pracach zespołu prawa własności przemysłowej. Doradza Klientom oraz prowadzi obsługę w zakresie znaków towarowych na wszystkich etapach – od tworzenia znaku, poprzez procedurę rejestracyjną oraz sporną, w tym również w sporach sądowych w wypadku możliwych naruszeń prawa do znaku. Zajmuje się również innymi przedmiotami własności przemysłowej - patentami, wzorami użytkowymi i wzorami przemysłowymi. Jako rzecznik patentowy występuje przed Urzędem Patentowym RP jak i przed polskimi sądami powszechnymi, w tym Sądem Polubownym ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji.
Doświadczenie w dziedzinach własności przemysłowej zdobywała m.in. podczas pracy w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej w Alicante (dawniej OHIM) w charakterze eksperta, gdzie do jej zadań należało m.in. wydawanie decyzji dotyczących znaków towarowych. W związku z zajmowanym stanowiskiem zdobyła wiedzę w przedmiocie zarówno bezwzględnych i względnych podstaw odmowy rejestracji znaku towarowego, jak również rozwinęła kluczowe umiejętności z zakresu własności intelektualnej, jednocześnie zdobywając duże doświadczenie z zakresu procedury prawa unijnego znaków towarowych.
Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Jest członkiem Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, INTA i AIPPI.

Anna Sokołowska-Ławniczak

Doradza w każdym aspekcie prawa własności przemysłowej: od opracowania strategii ochrony przedmiotów własności przemysłowej, po czynności związane z utrzymaniem lub dochodzeniem ochrony praw własności przemysłowej w procedurach polskiej, europejskiej oraz międzynarodowej.
Posiada bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw spornych przez Urzędem Patentowym oraz Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej oraz sporów sądowych z zakresu prawa własności przemysłowej, zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz prawa autorskiego.
Doradza klientom również w kwestiach znajdujących się na styku prawa własności przemysłowej i innych dziedzin np. reklamy, marketingu, PR-u. Opiniuje w zakresie dopuszczalności rejestracji oznaczeń i innych przedmiotów prawa własności przemysłowej, używania oznaczeń w obrocie lub w kampaniach reklamowych. Prowadzi kompleksowe projekty związane z uzyskaniem i utrzymaniem ochrony praw własności przemysłowej.
Doradza m.in. klientom z branży obuwniczej, spożywczej, farmaceutycznej, nowych technologii, badawczo-rozwojowej oraz z różnych gałęzi przemysłu lekkiego. W kancelarii kieruje zespołem prawa własności przemysłowej w ramach Praktyki Własności Intelektualnej.
Doświadczenie zdobywała, współpracując kancelarią wyspecjalizowaną we własności intelektualnej z siedzibą w Brukseli oraz z międzynarodową kancelaria prawną z siedzibą w Warszawie w zakresie prawa farmaceutycznego.
Doktor nauk prawnych (doktorat z zakresu prawa znaków towarowych obroniła w 2014 roku na Uniwersytecie Lotaryńskim – Université de Lorraine- we Francji), absolwentka prawa na Uniwersytecie Gdańskim, prawa telewizji, kina i multimediów na Uniwersytecie Jean – Moulin III w Lyonie we Francji oraz studiów podyplomowych z zakresu prawa własności przemysłowej na Uniwersytecie Warszawskim.