szkolenie

25
kwietnia
2018

STUDIUM WYKONALNOŚCI W PROJEKTACH INWESTYCYJNYCH (FEASIBILITY STUDY)

31 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Celem podstawowym szkolenia Studium wykonalności projektów inwestycyjnych jest przekazanie uczestnikom szkolenia wiedzy na temat skutecznej oceny efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstwa oraz możliwości jego rozwoju. Celem szczególnym jest zapoznanie uczestnika z powszechnie stosowanymi w praktyce metodami oceny opłacalności projektów, a także przedstawienie różnych technik analizy informacji zawartych w tych metodach. Istotną częścią szkolenia jest interpretacja wskaźników efektywności finansowej przykładowych przedsięwzięć. Drugim ważnym zagadnieniem poruszanym na szkoleniu będą analizy projektów inwestycyjnych.

Celem szkolenia jest:

 1. Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  • Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  • Rozwoju przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Finansowej oceny wykonalności projektów inwestycyjnych
 2. Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  • Analiz studium wykonalności
  • Oceny wykonalności, racjonalności i ryzyka rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych
  • Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie

Szkolenie kierowane jest do kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Podczas szkolenia uczestnicy zapoznają się z różnymi metodami i formami efektywnego zarządzania środkami pieniężnymi, budżetowania kapitałów, pomnażania i generowania dochodów w różne przedsięwzięcia finansowe przy minimalizacji ryzyka.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50-60% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów
 • prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń
 • warsztatów w podgrupach.
Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: od godz. 10:00 do 16:00

Program

 1. Moduł I Podstawy studium wykonalności
  • Zasady konstruowania
  • Studium wykonalności w projekcie inwestycyjnym
  • Podstawy prawne
  • Zmienna wartość pieniądza w czasie
 2. Moduł II Analizy w studium wykonalności
  • Analiza prawna (formy organizacyjno-prawne)
  • Analiza marketingowa (SWOT, konkurencji)
  • Analiza finansowa (w tym wskaźnikowa)
  • Analiza ekonomiczna (kosztów i korzyści)
  • Analiza ekologiczna (ochrony środowiska)
  • Analiza społeczna
  • Warsztaty praktyczne
 3. Moduł III Oceny efektywności projektów inwestycyjnych
  • Metody proste
  • Metody statyczne (BEP, wrażliwości)
  • Zmienna wartość pieniądza w czasie
  • Metody dynamiczne (NPV, NPVR, IRR, MIRR, PI)
  • Warsztaty praktyczne
 4. Moduł IV Analizy specyficzne
  • Analiza wielokryterialna
  • Analiza scenariuszy
  • Analiza ryzyka
  • Matryca projektu
 5. Podsumowanie szkolenia

Benedykt Bryłka

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Jako konsultant biznesowy doradza podmiotom gospodarczym w zakresie finansów i zarządzania. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów.
W dorobku naukowym ma na koncie kilkanaście artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi w transakcjach krajowych i międzynarodowych”, „Prognozowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa”, czy „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”).

Termin i Miejsce

Termin:
25 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 18 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: