szkolenie

25
kwietnia
2018

JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ RODO

31 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest przekazanie zarówno wiedzy jak i praktycznych sposobów dotyczących wdrożenia RODO w organizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych i skutecznym wdrożeniem mechanizmów ich ochrony pozwalających na uzyskanie i utrzymanie zgodności z wymogami prawa w tym zakresie. Program szkolenia jest nakierowany przede wszystkim na aspekty praktyczne osiągania zgodności z wymaganiami RODO. Z tego względu szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej z aktywnym udziałem uczestników, co pozwoli na dostosowanie formy oraz treści przekazywanych informacji do poziomu odbiorców. Pomocne dla aktywnego uczestnictwa w szkoleniu będą wiadomości z następujących dziedzin:

 • obowiązujący stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych;
 • treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • podejście procesowe;
 • zarządzanie oparte na ryzyku.

Szkolenie prowadzi: Paweł Henig, Trusted Information Consulting Sp. z o. o.

Czas trwania szkolenia: od godz. 9:00 do 16:00

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie:
  • Co to są dane osobowe? Szczególne kategorie danych osobowych.
  • Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
  • Cykl życia danych osobowych – co się z nimi może zdarzyć?
  • Dlaczego należy chronić dane osobowe? Jakie negatywne skutki niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mogą odczuć osoby, których te dane dotyczą?
  • Jak nam pomaga, a jak przeszkadza technologia?
  • Co się zmienia w RODO?
  • Najlepsze praktyki – standardy i wymagania prawne.
 • Ochrona prawna osób, których dane dotyczą.
  • Świadomość = Obowiązek informacyjny, zarówno przed, jak i po przekazaniu danych
  • Zgoda na przetwarzanie danych – zakres i ograniczenia – adekwatność zakresu zbieranych danych do celu oraz czas przetwarzania
  • Prawo do sprostowania danych (jakość – dokładność i wiarygodność danych)
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu
 • Organizacja przetwarzania - podmioty
  • Administrator
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Współadministratorzy
  • Podmiot przetwarzający
  • Organ nadzorczy
 • Organizacja przetwarzania – procesy
  • Co to jest proces?
  • Modelowanie procesów (nie tylko RODO)
  • Przepływy danych – miejsca i narzędzia przetwarzania danych (gdzie szukać danych osobowych?)
 • Organizacja przetwarzania – pryncypia (framework ISO/IEC 29100)
 • Zarządzanie oparte na ryzyku
  • Co to jest ryzyko?
  • Ryzyko w bezpieczeństwie informacji
  • Ryzyko w ocenie skutków dla ochrony danych (PIA)
 • Jak zacząć?
  • Diagnoza stanu bieżącego
  • Analiza luk
  • Mapa drogowa (działania następcze)
 • Przygotowania (działania następcze)
  • Zarządzanie projektem – cele, zadania, uprawnienia i odpowiedzialność
  • Identyfikacja danych – dane strukturalne i niestrukturalne
  • Reengineering procesów biznesowych i wspierających (IT) – najlepsze praktyki – wdrożenie i dokumentowanie
  • Zabezpieczenia:
   • kryptografia (certyfikaty cyfrowe),
   • systemy wykrywania wycieków informacji (DLP),
   • korelacja i ochrona zapisów zdarzeń – logi (SIEM),
   • systemy zarządzania wydrukiem (wydruk poufny, wędrujący, rozliczalność),
   • Opseudonimizacja danych.
 • Zgodność
  • Audyty
  • Testy bezpieczeństwa (skuteczność zabezpieczeń)
  • Szkolenia

Paweł Henig

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej rozpoczął karierę zawodową pod koniec lat 80-tych jako konstruktor urządzeń peryferyjnych i komputerowych systemów automatyki przemysłowej oraz programista. W połowie lat 90-tych rozpoczął pracę dla centralnej administracji rządowej rozpoczynając od budowy lokalnych sieci komputerowych i centrów przetwarzania danych, a następnie sieci rozległych obejmujących swym zasięgiem cały kraj oraz systemów komputerowych. Zdobył umiejętności Kierownika Projektu zarządzając projektami finansowanych w ramach funduszu PHARE. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Certyfikowany audytor systemów IT (CISA), posiadacz certyfikatu ITIL Foundation oraz rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor wielu ekspertyz i opracowań w tym odnoszących się do wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności (ekspertyzy związane z realizacją tzw. programów unijnych). Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (IT Governance) oraz stosowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania IT, w szczególności zarządzania usługami IT, bezpieczeństwem informacji oraz projektami i przedsięwzięciami.

Termin i Miejsce

Termin:
25 kwietnia 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 870 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 13 kwietnia 2018 r.
 • 970 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 14 kwietnia 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 18 kwietnia 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: