szkolenie

25
kwietnia
2018

JAK EFEKTYWNIE I SKUTECZNIE WDROŻYĆ RODO

koordynator: Iwona Brokowska

Celem szkolenia jest przekazanie zarówno wiedzy jak i praktycznych sposobów dotyczących wdrożenia RODO w organizacji.

Szkolenie przeznaczone jest dla wszystkich osób zainteresowanych problematyką ochrony danych osobowych i skutecznym wdrożeniem mechanizmów ich ochrony pozwalających na uzyskanie i utrzymanie zgodności z wymogami prawa w tym zakresie. Program szkolenia jest nakierowany przede wszystkim na aspekty praktyczne osiągania zgodności z wymaganiami RODO. Z tego względu szkolenie będzie prowadzone w formie warsztatowej z aktywnym udziałem uczestników, co pozwoli na dostosowanie formy oraz treści przekazywanych informacji do poziomu odbiorców. Pomocne dla aktywnego uczestnictwa w szkoleniu będą wiadomości z następujących dziedzin:

 • obowiązujący stan prawny w zakresie ochrony danych osobowych;
 • treść ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO);
 • podejście procesowe;
 • zarządzanie oparte na ryzyku.

Szkolenie prowadzi: Paweł Henig, Trusted Information Consulting Sp. z o. o.

Czas trwania szkolenia: od godz. 9:00 do 16:00

Program szkolenia:

 • Wprowadzenie:
  • Co to są dane osobowe? Szczególne kategorie danych osobowych.
  • Co to jest przetwarzanie danych osobowych?
  • Cykl życia danych osobowych – co się z nimi może zdarzyć?
  • Dlaczego należy chronić dane osobowe? Jakie negatywne skutki niewłaściwego przetwarzania danych osobowych mogą odczuć osoby, których te dane dotyczą?
  • Jak nam pomaga, a jak przeszkadza technologia?
  • Co się zmienia w RODO?
  • Najlepsze praktyki – standardy i wymagania prawne.
 • Ochrona prawna osób, których dane dotyczą.
  • Świadomość = Obowiązek informacyjny, zarówno przed, jak i po przekazaniu danych
  • Zgoda na przetwarzanie danych – zakres i ograniczenia – adekwatność zakresu zbieranych danych do celu oraz czas przetwarzania
  • Prawo do sprostowania danych (jakość – dokładność i wiarygodność danych)
  • Prawo do bycia zapomnianym
  • Prawo do ograniczenia przetwarzania
  • Prawo do przenoszenia danych
  • Prawo do sprzeciwu
 • Organizacja przetwarzania - podmioty
  • Administrator
  • Inspektor Ochrony Danych
  • Współadministratorzy
  • Podmiot przetwarzający
  • Organ nadzorczy
 • Organizacja przetwarzania – procesy
  • Co to jest proces?
  • Modelowanie procesów (nie tylko RODO)
  • Przepływy danych – miejsca i narzędzia przetwarzania danych (gdzie szukać danych osobowych?)
 • Organizacja przetwarzania – pryncypia (framework ISO/IEC 29100)
 • Zarządzanie oparte na ryzyku
  • Co to jest ryzyko?
  • Ryzyko w bezpieczeństwie informacji
  • Ryzyko w ocenie skutków dla ochrony danych (PIA)
 • Jak zacząć?
  • Diagnoza stanu bieżącego
  • Analiza luk
  • Mapa drogowa (działania następcze)
 • Przygotowania (działania następcze)
  • Zarządzanie projektem – cele, zadania, uprawnienia i odpowiedzialność
  • Identyfikacja danych – dane strukturalne i niestrukturalne
  • Reengineering procesów biznesowych i wspierających (IT) – najlepsze praktyki – wdrożenie i dokumentowanie
  • Zabezpieczenia:
   • kryptografia (certyfikaty cyfrowe),
   • systemy wykrywania wycieków informacji (DLP),
   • korelacja i ochrona zapisów zdarzeń – logi (SIEM),
   • systemy zarządzania wydrukiem (wydruk poufny, wędrujący, rozliczalność),
   • Opseudonimizacja danych.
 • Zgodność
  • Audyty
  • Testy bezpieczeństwa (skuteczność zabezpieczeń)
  • Szkolenia

Paweł Henig

Absolwent Wydziału Elektroniki Politechniki Warszawskiej rozpoczął karierę zawodową pod koniec lat 80-tych jako konstruktor urządzeń peryferyjnych i komputerowych systemów automatyki przemysłowej oraz programista. W połowie lat 90-tych rozpoczął pracę dla centralnej administracji rządowej rozpoczynając od budowy lokalnych sieci komputerowych i centrów przetwarzania danych, a następnie sieci rozległych obejmujących swym zasięgiem cały kraj oraz systemów komputerowych. Zdobył umiejętności Kierownika Projektu zarządzając projektami finansowanych w ramach funduszu PHARE. Audytor wewnętrzny systemów zarządzania, w tym zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001. Certyfikowany audytor systemów IT (CISA), posiadacz certyfikatu ITIL Foundation oraz rzeczoznawca Polskiego Towarzystwa Informatycznego. Autor wielu ekspertyz i opracowań w tym odnoszących się do wymagań Krajowych Ram Interoperacyjności (ekspertyzy związane z realizacją tzw. programów unijnych). Specjalizuje się w problematyce ładu korporacyjnego (IT Governance) oraz stosowania najlepszych praktyk w zakresie zarządzania IT, w szczególności zarządzania usługami IT, bezpieczeństwem informacji oraz projektami i przedsięwzięciami.