szkolenie

8
maja
2018

SIEĆ SZPITALI - JAK DZIAŁAĆ W OCHRONIE ZDROWIA PO 27 CZERWCA 2017 R.

koordynator: Iwona Brokowska

Program uwzględnia projekty rozporządzeń MZ z 13, 19 i 20 czerwca 2017
Dnia 23 marca 2017 r. Sejm uchwalił ustawę o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844). Senat przyjął ją bez poprawek, następnie została ona podpisana przez Prezydenta i tydzień po publikacji weszła w życie. Nowelizacja wprowadza system podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ) i całkowicie przemodelowuje większość publicznego rynku świadczeń zdrowotnych w Polsce. Rozstrzyga o tym nie tylko rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ. Zamiast wynagrodzenia za usługę (fee-for-service) pojawi się ryczałt na dany okres rozliczeniowy.

Korzyści dla uczestników
Szpitale nie powinny tylko czekać na ogłoszenie przez dyrektorów oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia pierwszego wykazu świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ, co ma nastąpić w terminie do dnia 27 czerwca 2017 r. Część działań, dotyczących przykładowo łączenia się podmiotów leczniczych czy przekazania kopii umowy z uczelnią medyczną, należy bowiem podjąć wcześniej. Dodatkowo skala zmian każe się do nich dobrze przygotować, by móc w razie czego skutecznie skorzystać z instytucji protestu wnoszonego do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia wykazu.

Szkolenie polecamy dla:

 • wszystkich podmiotów działających w sferze ochrony zdrowia;
 • osób zarządzających szpitalami i innymi podmiotami leczniczymi;
 • podmiotów tworzących;
 • działów organizacyjnych, zakupów oraz rozliczeń z NFZ;
 • innych pracowników podmiotów leczniczych.

Metody pracy, które zastosujemy podczas szkolenia:

 • interaktywny wykład;
 • prezentacja w PowerPoint;
 • indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe;
 • case study.

Szkolenie prowadzi:
adwokat Wojciech Haniszewski, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma z siedzibą w Krakowie.

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:

 1. Podstawy prawne:
  • ustawa z dnia 23 marca 2017 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. poz. 844);
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów kwalifikacji świadczeniodawców do poziomów systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie określenia sposobu ustalania wykazu świadczeń opieki zdrowotnej wymagających ustalenia odrębnego sposobu finansowania;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r. w sprawie sposobu ustalania ryczałtu systemu podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej na pierwszy okres rozliczeniowy;
  • projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 maja 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego.
 2. Geneza regulacji. Pojęcia. Kierunki działań:
  • rezygnacja z modelu fee-for-service;
  • okresowe postępowania konkursowe tylko jako uzupełnienie PSZ;
  • ciągłość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • kompleksowość udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej;
  • hospitalizacja
  • stan nagły;
  • poradnia przyszpitalna;
  • jak rozumieć pojęcie „jeden z poziomów referencyjnych”?;
  • likwidacja Narodowego Funduszu Zdrowia do końca 2017 roku;
  • wojewódzkie urzędy zdrowia (WUZ) od 1 stycznia 2018 r.;
  • co z systemem rozliczeń Jednorodnych Grup Pacjentów (JGP)?
 3. System podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ):
  • szpitale I stopnia;
  • szpitale II stopnia;
  • szpitale III stopnia;
  • szpitale onkologiczne lub pulmonologiczne;
  • szpitale pediatryczne;
  • szpitale ogólnopolskie;
  • kolejność kwalifikacji świadczeniodawców zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 czerwca 2017 r.
 4. Warunki kwalifikacji do sieci (podstawowe i ulgowe):
  • profile systemu zabezpieczenia (od 1 do 8);
  • szpitalny oddział ratunkowy albo izba przyjęć;
  • świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej;
  • wymóg anestezjologii i intensywnej terapii lub anestezjologii i intensywnej terapii dla dzieci (jeden z poziomów referencyjnych) – możliwość odstąpienia;
  • okres trwania umowy, w tym okres obowiązywania umowy poprzedniego świadczeniodawcy;
  • udzielanie świadczeń w trybie hospitalizacji;
  • ambulatoryjna opieka specjalistyczna w poradni przyszpitalnej – wskazanie porad specjalistycznych odpowiadających poszczególnym profilom systemu zabezpieczenia
  • rehabilitacja w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego lub stacjonarnych
 5. Procedura kwalifikacyjna:
  • pierwszy wykaz świadczeniodawców zakwalifikowanych do poszczególnych poziomów PSZ do dnia 27 czerwca 2017 r. (w Biuletynie Informacji Publicznej NFZ);
  • wykaz obowiązuje od dnia 1 października 2017 r. do dnia 30 czerwca 2021 r.;
  • kwalifikacja uzupełniająca dla szpitala, który nie spełnia warunków, a jedynie posiada kontrakt w zakresie leczenia szpitalnego dotyczący udzielania świadczeń w trybie hospitalizacji;
  • pozytywna opinia ministra zdrowia wydawana na wniosek dyrektora OW NFZ;
  • wyłączenie przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 6. Procedura odwoławcza:
  • protest – w przypadkach niezakwalifikowania do systemu zabezpieczenia, kwalifikacji do niewłaściwego poziomu systemu zabezpieczenia lub niewłaściwego wskazania profili systemu zabezpieczenia, zakresów lub rodzajów;
  • kto może wnieść środek odwoławczy?;
  • treść protestu i termin na jego wniesienie;
  • kiedy termin uznaje się za zachowany – co trzeba zrobić?;
  • decyzja dyrektora oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • odwołanie do Prezesa Funduszu;
  • postanowienie w przedmiocie nierozpatrzenia protestu albo odwołania;
  • usunięcie szpitala z wykazu, zmiana kwalifikacji do poziomu zabezpieczenia albo zmiana w profilach, zakresach lub rodzajach świadczeń;
  • wyłączenie części przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego.
 7. Zawarcie umowy. Aneksowanie dotychczasowych:
  • termin podpisania – co w przypadku odmowy?;
  • rezygnacja z konkursów ofert i rokowań na rzecz gwarancji zawarcia umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w ramach PSZ;
  • kolejne aneksowanie do 30 września 2017 r./ 30 czerwca 2018 r. – omówienie przypadków;
  • konkursy – których zakresów lub rodzajów świadczeń będą dotyczyć?
 8. Finansowanie ryczałtowe:
  • za okres rozliczeniowy określony w umowie, nie dłuższy niż rok kalendarzowy;
  • liczba, rodzaj, ceny i parametry jakościowe świadczeń udzielonych i sprawozdanych za rok 2015;
  • ponadto wzrost lub spadek liczby tych świadczeń w poprzednich okresach z uwzględnieniem wycen świadczeń stosowanych w dniu wejścia w życie ustawy;
  • skomplikowany wzór w projekcie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 maja 2017 r.;
  • wykaz świadczeń opieki zdrowotnej, które podlegają odrębnego finansowaniu w ramach kwoty zobowiązania.
 9. Case study.
 10. Zajęcia warsztatowe. Dyskusja.

Wojciech Haniszewski

Adwokat, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektor zarządzający Kancelarii Prawnej LexFirma.pl w Krakowie. Wieloletni trener popularnych szkoleń z zakresu prawa gospodarczego i finansów, realizowanych w ramach projektów na zlecenie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Ministerstwa Finansów, Narodowego Funduszu Zdrowia, Ministerstwa Zdrowia oraz innych ministerstw i urzędów centralnych. Prowadzi szkolenia z prawa medycznego dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Autor publikacji i analiz w prasie branżowej, na stałe współpracuje z miesięcznikami „Lekarz Kontraktowy” i „Rozliczenia księgowe działalności leczniczej”. Ekspert serwisów InfoNFZ.pl i SerwisZOZ.pl. Bogate doświadczenie zdobywał jako wicedyrektor działu prawnego spółki publicznej oraz redaktor portalu prawno-medycznego. Członek Izby Adwokackiej w Krakowie.