szkolenie

9
maja
2018

PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)

koordynator: Iwona Nowosielska

Adresaci szkolenia:
Administratorzy Bezpieczeństwa Informacji, osoby odpowiedzialne za sprawy ochrony danych osobowych w organizacji, kierownicy jednostek organizacyjnych sektora publicznego i prywatnego.

Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu:

 • zaznajomienie z mechanizmami reformy ochrony danych osobowych
 • znajomość obowiązków administratora danych, podmiotu przetwarzającego, Inspektora Ochrony Danych
 • uzyskanie informacji o sposobach realizacji uprawnień osób, których dane dotyczą
 • uzyskanie praktycznych wskazówek dotyczących przetwarzania danych w nowych realiach określonych przez RODO
 • uzyskanie wiedzy o nowych kompetencjach organu nadzorczego (GIODO)

Cel szkolenia:
Szkolenie ma za zadanie przygotowanie uczestników do stosowania RODO, wskazanie wpływu reformy na polskie przepisy dotyczące przetwarzania danych oraz omówienie rozwiązań przyjętych w rozporządzeniu w zakresie zasad przetwarzania danych, organizacji systemu ochrony danych, uprawnień osób których dane dotyczą, funkcjonowania organów nadzorczych, w tym polskiego GIODO, zakresem odpowiedzialności związanej z nieprawidłowym przetwarzaniem danych.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń.

Szkolenie prowadzi:
Tomasz Izydorczyk

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:

 • Unijna reforma ochrony danych osobowych i wpływ na polskie przepisy i funkcjonowanie systemu ochrony danych w jednostce organizacyjnej
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy RODO
 • Dane osobowe i inne kluczowe pojęcia
 • Zasady przetwarzania danych na gruncie RODO a obecnie obowiązujące reguły i przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych
 • Prawa osób, których dane dotyczą - zasady realizacji uprawnień, rozbudowane obowiązki i procedury
 • Organizacja systemu ochrony danych - nowe rozwiązania na gruncie RODO
 • Inspektor ochrony danych - czy ABI automatycznie stanie się IOD, jak z perspektywy ABI przygotować się do stosowania RODO
 • Wyznaczenie IOD, status, zadania
 • Współpraca z organem nadzorczym (GIODO)
 • Kodeksy postępowań i certyfikacja
 • Niezależne organy nadzorcze
 • Środki ochrony prawnej, odpowiedzialność i sankcje

Tomasz Izydorczyk

Absolwent Instytutu Nauk Prawnych PAN, SWPS Uniwersytetu Huministycznospołecznego, Collegium Da Vinci w Poznaniu oraz Politechniki Poznańskiej. Doradca w zakresie organizacji i zarządzania w sektorze prywatnym oraz w administracji publicznej. Specjalizuje się w prawnej i organizacyjnej ochronie danych osobowych. Prowadzi zajęcia na Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu z takich przedmiotów jak: ochrona danych osobowych, organizacja i zarządzanie, e-administracja. Autor kierunku Studiów Podyplomowych „Inspektor Ochrony Danych” na WSB w Poznaniu. Pracował dla takich spółek jak: DGA S.A. (konsultant), CUBE.ITG S.A. (dyrektor działu IT). Członkiem SABI – Stowarzyszenie Inspektorów Ochrony Danych oraz ISSA Polska Certyfikowany audytor wiodący SZBI (ISO 27001). Pełnił rolę ABI w takich podmiotach jak: CUBE.ITG S.A., JOB IMPULSE Polska sp. z o.o. oraz w Kompanii Piwowarskiej S.A. Aktualnie pełni rolę ABI w ANECOOP POLSKA sp. z o.o. oraz jestem konsultantem w Kancelarii Maruta Wachta sp. j.