szkolenie

16
maja
2018

ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

koordynator: Iwona Brokowska

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  1. podstaw zarządzania kosztami
  2. analizy i oceny rachunku kosztów
  3. grupowania i rozliczania kosztów
  4. metod i technik kalkulacji kosztów
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  1. wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  2. podejmowania operacyjnych i strategicznych decyzji z uwzględnieniem optymalizacji kosztów i akceptowalności ryzyka
  3. planowania i budżetowania oraz kontroli kosztów

Szkolenie kierowane jest dla kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów.

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie. Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych W trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:
Moduł I. Wprowadzenie

 • Podstawowe definicje
 • Rachunkowość finansowa vs rachunkowość zarządcza (menedżerska)
 • Controlling finansowy
 • Istota i zakres kosztów
Moduł II. Rachunki kosztów
 • Zakres i funkcje rachunku kosztów
 • Rachunek kosztów pełnych i zmiennych
 • Rachunek kosztów cyklu życia produktu
 • Rachunek kosztów działań (procesów)
 • Rachunek kosztów docelowych
 • Warsztaty praktyczne
Moduł III. Rachunki decyzyjne i inwestycyjne
 • Operacyjne rachunki decyzyjne
 • Strategiczne rachunki inwestycyjne
 • Warsztaty praktyczne
Moduł IV. Planowanie i budżetowanie kosztów
 • Istota i cele budżetowania
 • Metody i zasady bud żetowania
 • Ośrodki odpowiedzialności
 • Budżet główny i budżety cząstkowe
 • Kontrola budżetowa
 • Warsztaty praktyczne
Podsumowanie szkolenia

Benedykt Bryłka

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Jako konsultant biznesowy doradza podmiotom gospodarczym w zakresie finansów i zarządzania. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów.
W dorobku naukowym ma na koncie kilkanaście artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi w transakcjach krajowych i międzynarodowych”, „Prognozowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa”, czy „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”).