szkolenie

5
czerwca
2018

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE), eIDAS - WPŁYW NA ZMIANY W PRAWIE I OBOWIĄZUJĄCE PROCEDURY ADMINISTRACYJNE

koordynator: Iwona Brokowska

e-IDAS to najważniejsze od wielu lat zmiany prawne dotyczące identyfikacji podmiotów w biznesie, w administracji i w kontaktach z wymiarem sprawiedliwości.

ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) NR 910/2014 Rozporządzenie eIDAS weszło w życie na jesieni 2014 roku, lecz jego powszechne stosowanie będzie wprowadzane etapami w latach 2016 -2018. Od 1 lipca 2016 roku w całej Unii Europejskiej zaczęło obowiązywać rozporządzenie eIDAS, co oznacza, że weszły w życie przepisy, mające olbrzymi wpływ na funkcjonowanie nowych narzędzi w prawie – zarówno administracyjnym jak i cywilnym. Rozporządzenie ma pierwszeństwo przed polskimi przepisami prawa i obowiązuje wprost. Wprowadza nowe narzędzia, obowiązujące w polskiej administracji, które w sposób istotny zmieniają postępowanie dowodowe poprzez wprowadzenie nowych, nieistniejących dotychczas a mających wpływ na procedurę cywilną a także karną – domniemań prawnych. Trzeba pamiętać, że rozporządzenie eIDAS ma znacznie szersze zastosowanie niż podpis elektroniczny - określa mechanizmy powszechnego na terenie całej UE użycia usług identyfikacji oraz wprowadza usługi zaufania stanowiące mechanizm zabezpieczenia różnego rodzaju transakcji elektronicznych.

W szkoleniu powinni uczestniczyć:

 • Pracownicy administracji publicznej, uczestniczący lub przewidziani do uczestniczenia w procesie realizacji e-usług w urzędzie,
 • Przedstawiciele sektora przedsiębiorców, będącego jedną z przewidywanych grup beneficjentów usług stanowiących przedmiot rozporządzenia,
 • Osoby fizyczne zainteresowane korzystaniem z usług zaufania i metod elektronicznej identyfikacji.

Szkolenie prowadzi: radca prawny Dariusz Szostek - doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, partner zarządzający w Kancelarii Prawnej Szostek-Bar i Partnerzy. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach. Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem podpisu elektronicznego.

Zagadnienia programowe szkolenia:

 • Dokument Komisji Europejskiej „Europa Cyfrowa” – dokąd zmierzamy?
 • Rozporządzenie eIDAS – główne założenia;
 • Identyfikacja elektroniczna – obowiązek wdrożenia przez administrację do września 2018;
 • Konieczność uznawalności wszystkich europejskich kwalifikowanych podpisów elektronicznych;
 • Nowe rodzaje podpisów elektronicznych;
 • Domniemania prawne i skutki złożenia kwalifikowanego podpisu elektronicznego;
 • Pieczęć i kwalifikowana pieczęć elektroniczna – nowymi narzędziami w urzędzie;
 • Kwalifikowany znacznik czasu – konsekwencje dla administracji;
 • Nowa definicja dokumentu elektronicznego, mająca pierwszeństwo w polskim prawie administracyjnym przed regulacjami ustawy o informatyzacji – konsekwencje dla administracji;
 • Kwalifikowane doręczenie elektroniczne – alternatywą dla listu poleconego?
 • Usługi zaufane w funkcjonowaniu administracji;
 • eIDAS w administracji – studium przypadku.

Ramowy harmonogram:

09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
12:00 – przerwa na lunch
12:30 – kontynuacja zajęć
14:30 – przerwa na kawę
14:50 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie

Dariusz Szostek

Doktor habilitowany, profesor nadzwyczajny Uniwersytetu Opolskiego, partner zarządzający Szostek_Bar i Partnerzy Kancelaria Prawna. Profesor w Zakładzie Prawa i Postępowania Cywilnego UO, radca prawny. Członek Komisji Nauk Prawnych i Ekonomicznych oddziału Polskiej Akademii Nauk w Katowicach.
Współpracownik Centrum Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej WPAiE UWr. Specjalizuje się w prawie nowych technologii, w tym handlu elektronicznym oraz e-Administracji, ze szczególnym uwzględnieniem podpisu elektronicznego. W przeszłości członek zespołu do spraw czynności prawnych Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, przewodniczący Zespołu Roboczego Ministra Sprawiedliwości ds. elektronicznego biura podawczego, ekspert w zespole ds. uchylania barier w e-administracji przy Komitecie Stałym ds. Informatyzacji Rady Ministrów.
Arbiter i mediator przy Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.