szkolenie

7
czerwca
2018

CONTROLLING FINANSOWY, OPERACYJNY CZY STRATEGICZNY

74 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska

Cele szkolenia:

 • Pogłębienie, poszerzenie, zdobycie i utrwalenie wiedzy z zakresu:
  1. Roli controllingu finansowego w firmie
  2. Zmiennej wartości pieniądza w czasie
  3. Analizy sprawozdań oraz interpretacji wskaźników finansowych
  4. analizy rachunku i kosztów
 • Zdobycie i doskonalenie umiejętności i zdolności z zakresu:
  1. Kalkulacji finansowych
  2. Wyboru narzędzi adekwatnych do pozyskania informacji użytecznych decyzyjnie
  3. Budżetowania kapitałów
  4. Analizy rachunku opłacalności rozwojowych przedsięwzięć inwestycyjnych

Szkolenie kierowane jest kadry menedżerskiej każdego szczebla zarządzania, specjalistów i inżynierów zajmujących się finansami, controllingiem finansowym, zarządzaniem płynnością finansową, rynkiem pieniężnym i kapitałowym, współpracą z instytucjami finansowymi, w tym m. in. opracowywaniem analiz finansowych, minimalizacją ryzyka, oceną efektywności inwestycji kapitałowych i projektów inwestycyjnych, budżetowaniem kapitałów z wykorzystaniem zmiennej wartości pieniądza w czasie. Powinny w nim wziąć udział osoby z działów: rachunkowości, finansów, podatkowych, organizacji i zarządzania, a nawet marketingu i innych. Mogą także uczestniczyć w takim szkoleniu wszystkie te osoby, których zainteresowania są bliskie dziedzinie finansów, jak i te, które zamierzają się przekwalifikować w tym kierunku.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • rozwój umiejętności samodzielnego poruszania się po typowych zagadnieniach z dziedziny controllingu finansowego
 • rozwój umiejętności analityczno-strategicznych
 • rozwój umiejętności oceny projektów inwestycyjnych
 • wzrost umiejętności menedżerskich w obszarze kontroli i zmniejszania ryzyka firmy, jak również optymalizowania kapitałów

Opis metod szkoleniowych
Zajęcia będą prowadzone w interaktywnej formie przy zastosowaniu różnych metod szkoleniowych:

 • wykładów – prezentacji multimedialnej
 • dyskusji grupy
 • case study - analizy przypadków
 • ćwiczeń – warsztatów w podgrupach
Słuchacze szkolenia będą uczestniczyć w ćwiczeniach praktycznych w trakcie, których zostaną rozwiązane przekrojowe zadania w postaci typowych przypadków oraz kilka ćwiczeń uzupełniających. Łącznie czas przeznaczony na przykłady oraz analizy obejmuje około 50% planowanego czasu szkolenia. Każdy dzień szkolenia będzie na bieżąco podsumowany. Uczestnicy otrzymają podczas szkolenia materiały teoretyczne oraz zestaw ćwiczeń warsztatowo- praktycznych wspomagających efektywność i skuteczność szkolenia.

Szkolenie prowadzi: Benedykt Bryłka, trener posiadający doświadczenie i międzynarodowy dyplom menedżera finansowca (ACCA), certyfikat trenera biznesu oraz inne certyfikaty i referencje

Czas trwania szkolenia: 10:00 - 16:00

Program:
Moduł I. Controlling finansowy w zarządzaniu przedsiębiorstwem

 • Strategiczny finansowy cel zarządzania firmą
  • Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa
  • Maksymalizacja bogactwa właścicieli
 • Podstawy controllingu finansowego
 • Zmienna wartość pieniądza w czasie
Moduł II. Analiza finansowa i ocena działalności finansowej w firmie
 • Podmioty gospodarcze – przedsiębiorstwa i spółki kapitałowe
 • Analiza sprawozdań finansowych i ich interpretacja
  • Analiza bilansu
  • Analiza rachunku wyników (zysków i strat)
 • Analiza wskaźników finansowych
 • Analiza kosztów przedsiębiorstwa
  • Rachunek i kalkulacja kosztów
  • Zarządzanie kosztami
  • Budżetowanie
Moduł III. Budżetowanie kapitałowe – efektywność projektów inwestycyjnych
 • Analiza statyczna rozwojowych projektów inwestycyjnych
 • Analiza dynamiczna strategicznych przedsięwzięć
 • Opcje realne w projektach inwestycyjnych
Podsumowanie szkolenia

Benedykt Bryłka

Trener biznesu, posiadający międzynarodowy dyplom menedżera-finansowca ACCA. Pracował na stanowiskach kierowniczych w bankowości komercyjnej i inwestycyjnej, ubezpieczeniach finansowych i życiowych, a także w funduszach emerytalnych. Wieloletni praktyk w dziedzinie szkoleń. Pracuje jako starszy wykładowca akademicki na wyższych uczelniach, jak również prowadzi szkolenia i kursy dla przedsiębiorstw, instytucji finansowych i organizacji samorządowych. Jako konsultant biznesowy doradza podmiotom gospodarczym w zakresie finansów i zarządzania. Uczestnik wielu krajowych i międzynarodowych konferencji i seminariów.
W dorobku naukowym ma na koncie kilkanaście artykułów i referatów wygłoszonych i opublikowanych (m.in. "Zarządzanie ryzykiem", „Innowacyjne instrumenty pochodne”, „Menedżerowie przyszłości”, „Strategie korporacji transnarodowych”, „Zarządzanie organizacją przyszłości”, „Ceny transferowe między podmiotami powiązanymi w transakcjach krajowych i międzynarodowych”, „Prognozowanie wartości dodanej przedsiębiorstwa”, czy „Kapitał intelektualny w dobie globalizacji”).

Termin i Miejsce

Termin:
7 czerwca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 880 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 25 maja 2018 r.
 • 980 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 26 maja 2018

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 31 maja 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: