warsztaty

12
czerwca
2018

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

79 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

Cel szkolenia:
Udział w szkoleniu ma pomóc swobodnie wyodrębniać informację publiczną oraz dane osobowe, ułatwić zastosowanie właściwego trybu i formy dostępu oraz zdefiniowanie podstawowych pojęć i problemów pojawiających się na gruncie stosowania zasad dostępu do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych. Wiedza zdobyta w trakcie szkolenia ma pomóc usprawnić realizację dostępu do informacji publicznej i zapobiegać bezczynności, a także rozwiązać problemy proceduralne dotyczące udostępnienia informacji, odmowy jej udostępnienia oraz realizacji zasad ochrony danych osobowych. Uczestnik szkolenia będzie wiedział, kiedy można odmówić udostępnienia informacji publicznej przez wzgląd na ochronę danych osobowych i prywatność jednostki, kiedy wydaje się decyzję administracyjną, a w jakich sytuacjach wystarczy zwykłe pismo. Uczestnik zapozna się również z obowiązkami administratora danych, które związane są z przetwarzaniem danych przy realizacji dostępu do informacji publicznej.

Metody pracy podczas szkolenia:
Wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej wspierany praktycznymi przykładami i ćwiczeniami oraz dyskusją i wymianą doświadczeń

Trener: dr Marlena Sakowska-Baryła

Czas trwania szkolenia: 6 godzin od 10:00 do 16:00

Program:

 1. Dostęp do informacji publicznej i ochrona danych osobowych - charakterystyka praw
  • prawne gwarancje prawa do informacji publicznej i ochrony danych osobowych
  • zakres pojęć „informacja publiczna” i "dane osobowe"
  • prywatność osoby fizycznej
  • dane osobowe jako informacja publiczna
  • podmioty zobowiązane do udostępniania informacji publicznej i ochrony danych osobowych
  • podmioty uprawnione do dostępu do informacji publicznej i beneficjenci ochrony danych osobowych
 2. Wzajemne relacje prawa dostępu do informacji publicznej i prawa do ochrony danych osobowych
  • zasada minimalnej ochrony wynikająca z art. 5 ustawy o ochronie danych osobowych
  • odesłanie do przepisów szczególnych w ustawie o ochronie danych osobowych
  • przesłanki ograniczeń korzystania z prawa dostępu do ochrony danych osobowych
  • zakres udostępnienia danych osobowych osób pełniących funkcje publiczne
 3. Zasady przetwarzania danych osobowych a realizacja dostępu do informacji publicznej
  • przesłanki dopuszczalności przetwarzania danych osobowych
  • adekwatność przetwarzania danych – czy dostęp do informacji publicznej może obejmować dostęp do danych osobowych?
 4. Uprawnienia kształtujące prawo dostępu do informacji publicznej a ochrona danych osobowych
  • formy dostępu do informacji publicznej
  • informacja prosta i informacja przetworzona, tryb dostępu do informacji przetworzonej – czy anonimizacja danych osobowych, to przetworzenie informacji?
  • dostęp do dokumentów – dostęp do dokumentów zawierających dane osobowe, dostęp do dokumentów prywatnych
  • przetwarzanie danych osobowych przy realizacji dostępu do posiedzeń organów kolegialnych pochodzących z powszechnych wyborów
 5. Ogłaszanie informacji publicznej w Biuletynie Informacji Publicznej
  • zakres danych osobowych w informacji publikowanej w BIP
  • publikowanie w BIP materiałów z posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów
 6. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek
  • warunki formalne wniosku a przetwarzanie danych osobowych
  • prywatność i ochrona danych osobowych jako przesłanki odmowy udostępnienia informacji publicznej
  • odmowa udostępnienia a inne formy zakończenia postępowania o udostępnienie informacji publicznej
 7. Ochrona danych osobowych a ponowne wykorzystywanie informacji publicznej
  • zasady ponownego wykorzystania informacji publicznej
  • przetwarzanie danych osobowych przy udostępnieniu informacji na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji publicznej
  • przetwarzanie danych osobowych a pozostałe formy udostępnienia informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania
 8. Udostępnianie informacji publicznej a obowiązki administratora danych
  • udostępnianie informacji publicznej a dokumentacja organizacyjna
  • udostępnianie informacji publicznej a system upoważnień do przetwarzania danych
  • udostępnianie informacji publicznej a tajemnica danych osobowych
  • spełnienie obowiązku rejestracyjnego w stosunku do zbiorów danych prowadzonych w związku z udostępnianiem informacji publicznej
  • powierzenie przetwarzania danych przy realizacji obowiązku udostępniania informacji publicznej
  • udostępnianie informacji publicznej a realizacja uprawnień osoby, której dane dotyczą

Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny, redaktor naczelna "ABI Expert", partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., adiunkt w Społecznej Akademii Nauk, członkini Rady Programowej Centrum Ochrony Danych Osobowych i Zarządzania Informacją na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego Specjalizuje się w ochronie danych osobowych, dostępie do informacji publicznej, ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego oraz prawie samorządowym, wykłada w kilku wyższych uczelniach, jest doświadczoną prelegentką i szkoleniowcem, autorką kilkudziesięciu publikacji w tym monografii „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych” (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych” (2015), współautorką podręcznika „Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego” (2016) oraz komentarza „Ustawa o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego. Komentarz” (2017), a także współredaktorem naukowym książek: „Miasto w budowie. Prawne problemy inwestycji komunalnych” (2016), „Samorządowe centra usług wspólnych” (2017), "Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie RODO" 2017.

Termin i Miejsce

Termin:
12 czerwca 2018
Miejsce:
Warszawa

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 700 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 1 czerwca 2018 r.
 • 800 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 2 czerwca 2018 r.

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział, materiały konferencyjne, lunch, przekąski i napoje w przerwach.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie pisemnego potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania.

Rezygnacja z udziału po 5 czerwca 2018 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
04-041 Warszawa, ul. Międzyborska 50
tel. 22 870 69 10 / 78, fax 22 870 69 95
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w konferencji jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu oraz w celach reklamowych, promocyjnych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 23 ust. 1 pkt 3 i 5 u.o.d.o.”, a po 25 maja 2018 r. – art. 6 ust. 1 lit. b i f RODO). Dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą, a po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń. Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Wyrażenie zgody jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w szkoleniu.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: