szkolenie on-line

17
czerwca
2021

OCHRONA INFORMACJI POUFNYCH, WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ DOBREGO IMIENIA PRACODAWCY. NAJNOWSZE ZMIANY PRZEPISÓW, ORZECZNICTWO ORAZ PRAKTYKA OBROTU

34 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

NOWA FORMA SZKOLEŃ W CPI
Szkolenia zdalne to nowe rozwiązanie, które idealnie sprawdzi się w obecnej sytuacji epidemicznej. Bez wychodzenia z domu możesz skorzystać ze specjalistycznej wiedzy naszych prelegentów.
Nie ma potrzeby podróżowania i gromadzenia się w większych grupach. Szkolenia zdalne posiadają wszystkie atuty szkoleń stacjonarnych, bez konieczności dojazdu do naszych sal szkoleniowych.
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W dniu 4 września 2018 r. weszły w życie istotne zmiany ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczeniu uczciwej konkurencji dotyczące ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
Celem nowelizacji jest dostosowanie prawa polskiego do wymagań Dyrektywy 2016/943 z dnia 8 czerwca 2016 r. w sprawie ochrony niejawnego know-how i niejawnych informacji handlowych (tajemnic przedsiębiorstwa) przed ich bezprawnym pozyskiwaniem, wykorzystywaniem i ujawnianiem.
Nowe przepisy mają wpływ na zasady ochrony informacji poufnych zarówno w relacjach z pracownikami, jak również z osobami zatrudnionymi na podstawie umów cywilnoprawnych.
Celem szkolenia jest przede wszystkim omówienie nowych zasad ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa. Omówione zostaną zasady ochrony informacji poufnych w przypadku zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz kontraktów cywilnoprawnych.
Przedstawione zostaną również zasady nabywania przez pracodawcę (zatrudnionego) praw do utworów (w tym programów komputerowych, dokumentacji) oraz projektów wynalazczych stworzonych przez pracowników oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
W trakcie szkolenia omówione zostaną również zasady ochrony pracodawcy przed rozpowszechnieniem informacji naruszających renomę, dobre imię pracodawcy (np. przez byłych pracowników).

Szkolenie szczególnie polecamy:
a) Dyrektorom i specjalistom HR,
b) Szefom i pracownikom HR firm informatycznych, firm zajmujących się projektowaniem, tworzeniem nowych rozwiązań technicznych, wynalazków, know – how itp.
c) Dyrektorom działów R&D,
d) Pracownikiem firm informatycznych, pracownikom odpowiedzialnym za prowadzenie prac badawczo rozwojowych oraz prac projektowych,
e) Szefom firm zajmujących się pracami projektowymi, designem itp.
f) Prawnikom oraz radcom prawnym przedsiębiorstw.

Prowadzący:
radca prawny Roman Bieda (Maruta Wachta Kancelaria Radców Prawnych)

Czas trwania: od godz. 10.00 do ok. 15.30

Program szkolenia

 1. Ochrona informacji poufnych pracodawcy na podstawie przepisów kodeksu pracy.
 2. Nowe regulacje prawne w zakresie ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Nowa definicja tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • O co powinien zadbać pracodawca (zamawiający) w celu zapewnienia ochrony swojej tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Jakie działania stanowią naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.
  • Wykorzystanie tzw. know – how pracowniczego.
  • Wykorzystanie informacji uzyskanych w ramach tzw. reverse engineering.
  • Wykorzystanie informacji poufnych przez pracownika w celu „ujawnienia nieprawidłowości”.
 3. Ochrona informacji poufnych w przypadku osób zatrudnianych na podstawie umów cywilnoprawnych. Umowa o zachowaniu poufności (NDA).
 4. Ochrona informacji poufnych a kontakty pracownika z prasą. Czy można pracownikowi „zabronić” kontaktu z prasą?
 5. Zasady nabywania przez pracodawcę praw własności intelektualnej do dóbr (utworów/wynalazków itp.) stworzonych przez pracownika.
  • Nabywanie praw do utworów ( w tym programów komputerowych).
   • Nabywanie majątkowych praw autorskich do tzw. utworów pracowniczych
   • Nabywanie majątkowych praw autorskich od osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych
   • Zasady wykonywania osobistych praw autorskich.
  • Zasady nabywania przez pracodawcę praw do wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych stworzonych przez pracownika oraz osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.
 6. Ochrona dobrego imienia (renomy) pracodawcy.
  • Zasady ochrony dobrego imienia, renomy pracodawcy. Między prawem do krytki, a ochroną renomy pracodawcy.
  • Ochrona pracodawcy przed rozpowszechnieniem nieprawdziwych lub nieścichłych informacji w prasie oraz w serwisach internetowych.

Roman Bieda

Radca prawny w Kancelarii Radców Prawnych Maruta i Wspólnicy spółka jawna.
Ukończył również aplikację rzeczniowską i wykonuje zawód rzecznika patentowego.
Specjalizuje się w prawie własności intelektualnej oraz szeroko rozumianym prawie nowych technologii. W ramach pracy zawodowej zajmuje się między innymi negocjowaniem umów IT, w szczególności umów wdrożeniowych, umów serwisowych oraz innych umów dotyczących oprogramowania komputerowego. Na co dzień zajmuje się również doradztwem prawnym w projektach związanych z handlem elektronicznym, marketingiem internetowym oraz ochroną danych osobowych. Posiada doświadczenie w obsłudze projektów związanych z transferem technologii.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Ukończył między innymi Podyplomowe Studium Prawa Konkurencji i Ochrony Konsumenta (Instytut Prawa Własności Intelektualnej UJ) oraz Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej (Uniwersytet Warszawski).
Wykłada przedmioty związane z prawem Internetu w Wyższej Szkole Europejskiej im ks. Józefa Tischnera w Krakowie oraz Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego.
Od kilku lat regularnie występuje na szkoleniach i konferencjach poświęconych różnym aspektom prawa nowych technologii oraz prowadzi zajęcia w ramach szeregu studiów podyplomowych. Prowadził zajęcia z zakresu prawa nowych technologii w ramach Executive MBA in IT organizowanych przez Zachodniopomorską Szkołę Bizensu. Autor artykułów prawniczych w prasie specjalistycznej. Prowadzi serwis www.romanbieda.pl

Termin i Miejsce

Termin:
17 czerwca 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych do dnia 4 czerwca
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach nadesłanych od dnia 5 czerwca

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 10 czerwca 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: