szkolenie on-line

6
października
2021

KONTRAKTY B2B DLA PERSONELU IT

16 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

W jaki sposób, zatrudniając personel IT, w modelu B2B skutecznie zabezpieczyć interes firmy w umowie? Jaki charakter prawny ma umowa zawierana ze współpracownikiem i jakie to ma konsekwencje? Czy umowna regulacja w zakresie przeniesienia praw autorskich zawsze jest konieczna? O czym należy pamiętać w kontekście własności intelektualnej, know-how, dostępu do danych osobowych? Jak bezpiecznie uregulować proces zakończenia współpracy?

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, ilustrowanej przykładami, wiedzy umożliwiającej poprawne i bezpieczne formułowanie treści kontraktów B2B z personelem IT, zarówno tym angażowanym w celu nawiązania długofalowej współpracy, jak i „projektowo”.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za procesy przygotowania i negocjowania umów B2B z personelem IT, w tym do wewnętrznych prawników firm należących do sektora nowych technologii i usług IT.

Szkolenie prowadzi r.pr. Damian Łapka, Barta&Kaliński kancelaria radców prawnych

Czas trwania szkolenia od 10.00 do ok. 14.30

Program

 1. Przedmiot umowy oraz prawa i obowiązki stron
  • Dostosowanie typu umowy do projektu / charakteru współpracy
  • Konsekwencje wyboru danego typu umowy
  • Podstawowe prawa i obowiązki stron umowy
 2. Wynagrodzenie oraz przerwa w wykonywaniu umowy
  • Modele wynagrodzenia
  • Terminy i warunki zapłaty
  • Wynagrodzenie a przerwy w wykonywaniu umowy
 3. Kwestie podatkowe
  • Zryczałtowane koszty uzyskania przychodów
  • Podatkowe aspekty współpracy międzynarodowej
  • Podatek „u źródła” (withholding tax)
 4. Odpowiedzialność
  • Podział ryzyka – zasady ogólne, kary umowne, koszty sporów
  • Limity odpowiedzialności, siła wyższa
  • Odpowiedzialność za błędy i wady rezultatów prac
 5. Prawa autorskie
  • Przeniesienie praw / udzielenie licencji – zakres, skutki, wymogi formalne
  • Moment przeniesienia praw / udzielenia licencji
  • Wykorzystanie cudzego kodu, w tym open source
  • Utwory pracownicze
 6. Dane osobowe, obowiązek zachowania poufności i zakaz konkurencji
  • Umowa powierzenia przetwarzania danych czy upoważnienie do przetwarzania danych?
  • Odpowiedzialność wynikająca z umowy powierzenia przetwarzania danych
  • NDA – zakres zobowiązania, kary umowne, portfolio
  • Zakres zakazu konkurencji, okres obowiązywania, wynagrodzenie, kary umowne
 7. Zakończenie współpracy
  • Umowa terminowa, wypowiedzenie, odstąpienie – uwarunkowania i skutki prawne
  • Skutki faktycznego zaprzestanie wykonywania („zerwania”) umowy

Damian Łapka

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Na co dzień zaangażowany w praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w szczególności projektów IT oraz ochrony informacji i danych osobowych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Termin i Miejsce

Termin:
6 października 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 790 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 24 września
 • 890 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 25 września

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 29 września 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: