szkolenie on-line

22
września
2021

PRZEDSIĘBIORCA TRAKTOWANY JAK KONSUMENT – najnowsze zmiany prawne i ich wpływ na relacje kontraktowe

2 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Brokowska Duda

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Od 1 stycznia 2021 r. przedsiębiorca prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą będzie mógł korzystać - pod pewnymi warunkami - z rozszerzonej ochrony przyznanej dotychczas wyłącznie konsumentom. W szczególności, będzie mógł w określonych przypadkach powoływać się na przepisy o klauzulach niedozwolonych (tzw. klauzulach abuzywnych) oraz korzystać z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy zawartej na odległość.

Warto sobie zatem zadać pytanie w jaki sposób zmiany te wpłyną na dotychczasową działalność podmiotów profesjonalnych na rynku, w szczególności przedsiębiorców z branży e-commerce oraz oferujących rozwiązania IT, w tym licencje na oprogramowania komputerowe, skierowane zwłaszcza do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. Szczególnie istotna jest również kwestia jak skutecznie wdrożyć nowe przepisy w obrębie swojej działalności, w tym czy i w jaki sposób zmienić stosowane do tej pory wzorce umów i regulaminów, a także praktyki sprzedażowe.

Celem szkolenia jest przekazanie praktycznej, ilustrowanej przykładami wiedzy umożliwiającej uwzględnienie nowych wymogów prawnych w działalności biznesowej przedsiębiorców.

Szkolenie adresowane jest w pierwszej kolejności do osób odpowiedzialnych za procesy przygotowania i negocjowania umów B2B oraz regulaminów, w tym do wewnętrznych prawników firm, a także do osób odpowiadających za sprzedaż.

Szkolenie poprowadzą mec.Damian Łapka i mec. Bartosz Jussak

Czas trwania szkolenia od 9.30 do ok. 14.30

Program:
1. Rodzaje relacji kontraktowych

 • Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami a konsumentami (B2C)
 • Umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami (B2B)
 • Nowa kategoria – umowy zawierane pomiędzy przedsiębiorcami a osobami prowadzącymi jednoosobową działalność gospodarczą, gdy umowa nie ma dla nich charakteru zawodowego (umowy z „przedsiębiorcami-konsumentami”, „B2CB”?)
2. Jak zweryfikować, czy kontrahent należy do nowej kategorii podmiotów?
 • Prowadzenie jednoosobowej działalności gospodarczej
 • Brak „zawodowego charakteru” umowy zawieranej przez jednoosobowego przedsiębiorcę
 • Znaczenie treści wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG)
 • Czy mikroprzedsiębiorca, który prowadzi samodzielnie swoją księgowość i nabywa oprogramowanie księgowe może zostać uznany za „przedsiębiorcę-konsumenta”?
 • Przykładowe mechanizmy pomagające ustalić status kontrahenta w ramach konkretnej umowy
3. Konsekwencje uznania, że kontrahent jest „przedsiębiorcą-konsumentem”
 • Ograniczony katalog uprawnień konsumenckich dla „przedsiębiorców-konsumentów”
 • Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
 • Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Czy Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) zyskuje kompetencje w zakresie ochrony „przedsiębiorców-konsumentów”?
4. Zakaz stosowania klauzul niedozwolonych
 • Czy są wzorce umowne? (m.in. regulaminy świadczenia usług drogą elektroniczną, ogólne warunki umów, wzory umów)
 • Czym są klauzule niedozwolone?
 • Przykładowy katalog najważniejszych klauzul niedozwolonych
 • Skutki stosowania klauzul niedozwolonych
 • Klauzule niedozwolone a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Czy wciąż możliwe będzie ograniczenie odpowiedzialności względem „przedsiębiorcy-konsumenta” za szkody?
 • Czy wciąż, względem „przedsiębiorców-konsumentów”, możliwe będzie „automatyczne” przedłużanie umów na kolejne okresy?
5. Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady
 • Charakter odpowiedzialności z tytułu rękojmi za wady
 • Uprawnienia przysługujące kupującemu (zamawiającemu) z tytułu rękojmi za wady
 • Rękojmia a gwarancja – różnice i zależności
 • Uprawnienia wynikające z rękojmi przysługujące „przedsiębiorcom-konsumentom”
 • Czy wciąż można ograniczyć lub wyłączyć odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady?
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Uprawnienia z tytułu rękojmi za wady a procedury reklamacyjne
6. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa
 • Czym jest umowa zawarta na odległość?
 • Czym jest umowa zawarta poza lokalem przedsiębiorstwa?
 • Skorzystanie z prawa odstąpienia od umowy (termin, skutki, koszty)
 • Wyjątki od możliwości skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, w tym wykonanie w pełni usługi za wyraźną zgodą konsumenta, dostarczanie programu komputerowego w zapieczętowanym opakowaniu, dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym
 • Prawo odstąpienia od umowy a treść stosowanych umów i innych dokumentów
 • Obowiązki przedsiębiorcy w związku z prawem odstąpienia od umowy
 • Jakie obowiązki informacyjne należy spełnić w związku z zawarciem umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa?
7. Podsumowanie rekomendowanych działań do podjęcia w związku z nową kategorią kontrahentów

Bartosz Jussak

Radca prawny w kancelarii Barta & Kaliński sp. j. Specjalizuje się w prawie autorskim, prawie nowych technologii ze szczególnym uwzględnieniem prawa Internetu, prawie ochrony danych osobowych oraz w zagadnieniach związanych z ochroną dóbr osobistych. Zajmuje się projektami związanymi z prawami na dobrach niematerialnych, w ramach których sporządza umowy z zakresu IT, regulaminy usług świadczonych drogą elektroniczną, opinie prawne dotyczące modeli biznesowych, doradza w zakresie cyberbezpieczeństwa. Posiada również doświadczenie w kompleksowym wdrażaniu wymogów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) oraz bieżącym doradztwie w zakresie ochrony danych osobowych.

Damian Łapka

Radca prawny (od 2018 r.). Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Szkoły Prawa Amerykańskiego prowadzonej przez The Catholic University of America – Columbus School of Law oraz Uniwersytet Jagielloński. Na co dzień zaangażowany w praktykę kancelarii Barta & Kaliński w zakresie własności intelektualnej (IP), w szczególności projektów IT oraz ochrony informacji i danych osobowych. Prelegent na konferencjach i szkoleniach związanych z ochroną własności intelektualnej w sektorze nowych technologii oraz z prawnymi aspektami umów IT.

Termin i Miejsce

Termin:
22 września 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 890 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 15 września 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: