szkolenie on-line

2
września
2021

WYBRANE ASPEKTY WYKONYWANIA POMIARÓW, SPORZĄDZANIA I KOMPLETOWANIA DOKUMENTACJI W PRACACH GEODEZYJNYCH Z ZAKRESÓW 1 I 2 UPRAWNIEŃ ZAWODOWYCH

40 dni do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

Dlaczego warto wziąć udział w szkoleniu:

 • najważniejsza teoria, wzbogacona przykładami z praktyki zawodowej, dotycząca 1 i 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych, przekazana przez osobę, która łączy w swoim życiu zawodowym teorię z praktyką,
 • wiedza i praktyka przekazana w sposób przystępny i uporządkowany - wyjaśnienie problematycznych zagadnień w oparciu o obowiązujące przepisy prawa,
 • wartościowe materiały szkoleniowe, zawierające dodatkowe treści – przykłady praktyczne i orzeczenia sądowe – również do samodzielnego studiowania.

Grupa docelowa:

 • geodeci - wykonawcy prac geodezyjnych, przedsiębiorcy oraz pracownicy firm geodezyjnych,
 • geodeci ubiegający się o uprawnienia zawodowe z zakresu 1 i 2,
 • geodeci zatrudnieni w ośrodkach dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
 • pracownicy urzędów miast i gmin zajmujący się pracami geodezyjnymi,
 • pracownicy mazowieckich urzędów wojewódzkich zajmujący się nadzorem geodezyjnym i kartograficznym.

Szkolenie poprowadzi: dr inż. Robert Łuczyński Adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: m. in.: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”, geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2, biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii, redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny, członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej, autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej.

Czas trwania szkolenia: od godz: 09:30 do ok. 15:30

Program:
Ogólne zasady zgłaszania prac geodezyjnych, wykonywania pomiarów geodezyjnych i kompletowania dokumentacji oraz weryfikacji zbiorów danych:

 • Zgłoszenie pracy geodezyjnejAnaliza materiałów źródłowych.
 • Atrybuty i dokładności położenia punktów granicznych.
 • Porównanie mapy z terenem i pomiary geodezyjne.
 • Opracowanie wyników pomiarów.
 • Zasady modyfikacji współrzędnych punktów granicznych.
 • Operat techniczny.
 • Przekazanie i weryfikacja zbiorów danych.
 • Przyjęcie materiałów do PZGiK / klauzule.
 • Odmowa przyjęcia materiałów do PZGiK.
 • Odwołanie od decyzji starosty do WINGiK.
 • Skarga na decyzję WINGiK do WSA.
Omówienie przebiegu prac oraz zasad tworzenia wymaganej dokumentacji:
 • Mapa do celów projektowych.
 • Tyczenie obiektów budowlanych.
 • Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza.
 • Rozgraniczenie nieruchomości w trybie administracyjnym:
  • Kryteria ustalania przebiegu granic nieruchomości.
  • Dokumentacja techniczna i dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Rozgraniczenie nieruchomości w trybie sądowym.
 • Wznowienie znaków granicznych / wyznaczenie punktów granicznych:
  • Zasady wykorzystywania materiałów archiwalnych.
  • Operat techniczny.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Ustalenie przebiegu granic działek ewidencyjnych:
  • Kryteria ustalania przebiegu granic działek ewidencyjnych.
  • Operat techniczny.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Podział nieruchomości w trybie administracyjnym:
  • Przyjęcie granic nieruchomości do podziału.
  • Dokumentacja podziału nieruchomości.
  • Harmonogram prac geodezyjnych.
 • Podział nieruchomości w postępowaniu sądowym.
 • Sporządzenie innej mapy lub dokumentacji do celów prawnych.
 • Podział nieruchomości rolnej lub leśnej.
 • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków:
  • Charakterystyka aktualizacji ewidencji gruntów i budynków.
  • Czynność materialno – techniczna.
  • Postępowanie administracyjne.
Dyskusja.

Robert Łuczyński

- adiunkt na Wydziale Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej – prowadzący wykłady i ćwiczenia projektowe z przedmiotów: „kataster nieruchomości”, „geodezyjne opracowania do celów prawnych”, „podstawy gospodarowania gruntami na obszarach wiejskich”, „zasób geodezyjny i kartograficzny”,
- geodeta uprawniony i wykonawca prac geodezyjnych z zakresu 1 i 2,
- biegły sądowy przy Sądzie Okręgowym w Warszawie z zakresu geodezji i kartografii,
- redaktor tematyczny czasopisma Przegląd Geodezyjny,
- członek Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej,
- autor publikacji naukowych opartych na praktyce zawodowej,
- wykładowca kilkudziesięciu szkoleń dotyczących 2 zakresu geodezyjnych uprawnień zawodowych

Termin i Miejsce

Termin:
2 września 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 850 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych do dnia 20 sierpnia
 • 950 zł + 23% VAT - przy zgłoszeniach przesłanych od dnia 21 sierpnia

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 26 sierpnia 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: