szkolenie on-line

21
września
2021

PISANIE PRACY DOKTORSKIEJ

1 dzień do rozpoczęciakoordynator: Iwona Nowosielska

W CPI SZKOLIMY ON-LINE
Więcej ...

PARP dofinansowuje szkolenia CPI

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU
Pisanie pracy doktorskiej to trudne wyzwanie dla wytrwałych. Ale może też być wspaniałą przygodą, którą będziemy wspominali z uśmiechem na twarzy. Wszystko zależy od nastawienia i przygotowania. Aby dobrze przejść przez czas doktoratu wystarczy zorganizować naszą pracę, działać świadomie i efektywnie. Te wszystkie elementy zostaną przedstawione uczestnikom w trakcie szkolenia.
Uczestnicy szkolenia nabędą praktyczną wiedzę i umiejętności pomagające doktorantom skutecznie i bezstresowo przejść przez czas doktoratu. Warsztaty poświęcone będą pracy doktoranta począwszy od organizacji badań pod kątem publikacji, zdefiniowanie zakresu pracy, poprzez warsztat autora, organizację tekstu, współpracę z promotorem oraz przygotowanie się do obrony. Nabytą praktyczną wiedzę, uczestnicy będą w stanie zastosować natychmiast przy realizacji swojej pracy doktorskiej. Przedstawione techniki pozwolą uczestnikom pracować bardziej efektywnie i w sposób przynoszący więcej satysfakcji.

FORMA SZKOLENIA
Interaktywna forma prelekcji jest połączona z ćwiczeniami i pracą indywidualną uczestników. Każdy uczestnik kończy szkolenie z zestawem praktycznych materiałów i wskazówek odnoszących się do swojej pracy doktorskiej.

DO KOGO SKIEROWANE JEST SZKOLENIE
Szkolenia są skierowane do osób pragnących zrealizować pracę doktorską w dobrym stylu. Szkolenia będą wartościowe dla początkujących doktorantów jak i dla osób będących tuż przed obroną.

Szkolenie przeprowadzi: dr Jan Paczesny, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.

Czas trwania szkolenia: od 9:00 do ok. 15:30

Program

 • Definiowanie celu pracy (Leister).
 • Przekaz główny pracy doktorskiej (historia).
 • Organizacja badań pod kątem pracy doktorskiej (Greg).
 • Porządek chronologiczny pracy doktorskiej (T - lit revie; transfer, pianie, publikowanie; “PhD planner”).
 • Budowanie bazy literatury (dobra literatura; ćwiczenie Mendeley, matryca).
 • Warsztat autora (PEE, zestaw od promotora, przydatne narzędzia).
 • Jakość rysunków i prezentacja danych.
 • Współpraca z Promotorem i Mentorem.
 • Publikowanie wyników badań naukowych.
 • Udział w konferencjach naukowych.
 • Obrona i prezentowanie wyników.
 • Aktywne budowanie widoczności.
 • Aspekty formalne przewodu doktorskiego.

Jan Paczesny

Doktor nauk chemicznych, adiunkt w Instytucie Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk.
Studiował na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie w Lund (Szwecja), oraz Instytucie Chemii Fizycznej PAN w Warszawie (doktorat w 2012). Staż podoktorski odbył w Korei Południowej (2016-2018). Był kierownikiem grantów badawczych przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jego zainteresowania naukowe dotyczą zagadnień na granicy chemii, fizyki oraz biologii, ze szczególnym uwzględnieniem bio-inspirowanych funkcjonalnych nanomateriałów. Jest współautorem 29 publikacji naukowych, wśród których zdecydowana większość opublikowana została w prestiżowych czasopismach z listy filadelfijskiej (średni współczynnik wpływu IF około 6). Za swoją dotychczasową pracę otrzymał m.in. Nagrodę Naukową tygodnika Polityka, stypendium START (FNP), Stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców (MNiSW) oraz nagrodę Polskiego Towarzystwa Chemicznego im. Wojciecha Świętosławskiego.
W swojej pracy łączy badania podstawowe z aplikacyjnymi, co przekłada się na liczne patenty oraz zgłoszenia patentowe, których jest współautorem. Brał udział w wielu stażach i szkoleniach z zakresu umiejętności miękkich oraz współpracy nauki z biznesem, m. in. w Judge Bussines School, Cambridge University, Haas Bussines School, UC Berkeley oraz Massachusetts Institute of Technology.

Termin i Miejsce

Termin:
21 września 2021
Miejsce:
szkolenie on-line

Koszt

Koszt udziału jednej osoby wynosi:
 • 850 zł + 23% VAT

Informacje dodatkowe

Powyższy koszt obejmuje: udział w szkoleniu on-line, materiały szkoleniowe i certyfikat w formie PDF.

Warunkiem udziału jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego (zakładka "Zgłoszenie"), faksem lub elektronicznie i otrzymanie drogą elektroniczną potwierdzenia udziału ze strony CPI. O przyjęciu zgłoszenia decyduje kolejność zgłoszeń. Ilość miejsc ograniczona.

Zapłata i Rezygnacja

Koszt udziału jest płatny na konto CPI, na podstawie potwierdzenia udziału. Faktury będą do odbioru podczas spotkania (przy szkoleniach on-line - elektronicznie).

Rezygnacja z udziału po 14 września 2021 r. lub nieobecność na spotkaniu powoduje powstanie zobowiązania pokrycia pełnych kosztów udziału na podstawie faktury Centrum Promocji Informatyki. Rezygnacja możliwa jest tylko i wyłącznie w formie pisemnej.

Biuro Organizacyjne

Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o.
02-757 Warszawa, ul. Pory 78, I piętro
tel. 506 178 228, fax 22 355 86 79
e-mail:cpi@cpi.com.pl
Dane uczestnika
Dane płatnika

Zobowiązujemy się uregulować koszt udziału jednej osoby w spotkaniu:

Uczestnicy, których udział w spotkaniu jest finansowany ze środków publicznych w co najmniej 70%, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 29 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) mogą uzyskać zwolnienie z VAT-u, na podstawie wypełnionego i przesłanego do CPI sp. z o.o. oświadczenia.

Dane osobowe przetwarzane będą przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o., KRS: 0000208659 (ul. Pory 78, telefony: 22 3558680 / 506 178228, e-mail: cpi@cpi.com.pl) w celu realizacji umowy o udział w szkoleniu (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) oraz w celach reklamowych, promocyjnych, ankietowych i marketingowych związanych z działalnością prowadzoną przez Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a w przypadku celów reklamowych i promocyjnych - aż do ewentualnego zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą. Po tym okresie dla celów i przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa (np. dla rozliczenia udziału w szkoleniu, art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustawy o rachunkowości) lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, przez okres przewidziany przepisami prawa dla ich przedawnienia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO). Dane osobowe udostępniane będą patronom i sponsorom, a w przypadku adresu e-mail również ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy na której odbywają się szkolenia on-line. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Skąd dowiedzieli się Państwo o spotkaniu: