szkolenie

22
maja
2018

ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ I ZARZĄDZANIE UCZELNIĄ

koordynator: Iwona Nowosielska

W 2015 roku został zmieniony dokument pt. „Standardy i wskazówki dotyczące zapewnienia jakości kształcenia w Europejskim Obszarze Szkolnictwa Wyższego”. Podkreślono w nim 10 głównych punktów, których zapisy zmieniły się od wersji z 2005 roku. Najbardziej istotna zmiana dotyczy konieczności zapewnienia po stronie (każdej) uczelni kadry dydaktycznej o wysokich kompetencjach. W myśl tego zapisu to na uczelniach spoczywa obowiązek udowodnienia, że zatrudnieni nauczyciele posiadają odpowiednie przygotowanie dydaktyczne i doskonalą swoje umiejętności z tego obszaru. Dodatkowo we wspomnianym dokumencie zapisano, że: „uczelnie powinny także stosować sprawiedliwe i przejrzyste procesy rekrutacji i rozwoju zawodowego kadry”, czyli instytucje powinny gwarantować, że kadra dydaktyczna dysponuje odpowiednimi kwalifikacjami i kompetencjami. Dokument ten zwraca również uwagę na konieczność „zapewnienia przez uczelnie kształcenia prowadzonego w sposób, który zachęca studentów do aktywności w procesie uczenia się, a także by system oceniania studentów odzwierciedlał takie podejście”, czyli studenci powinni być oceniani według opublikowanych i konsekwentnie stosowanych kryteriów, przepisów i procedur.

Szkolenie poprowadzą:
dr hab. inż. Justyna Bugaj
dr hab. Radosław Rybkowski

Program

1. Uwarunkowanie działania uczelni w kontekście konieczności zarządzania i zarządzania jakością.
2. Zewnętrzne oraz wewnętrzne systemy jakości kształcenia, w tym:
  • Zalecenia Komisji Europejskiej (ENQA).
  • Akredytacje krajowe i międzynarodowe.
  • Rankingi krajowe i międzynarodowe.
3. Rola wydziału w kształtowaniu procesu dydaktycznego:
  • planowanie efektów kształcenia zgodnych z możliwościami infrastrukturalnymi i osobowymi pjo,
  • tworzenie spójnego systemu informacji o prowadzonych zajęciach (niezbędne elementy sylabusów w świetle działań Polskiej Komisji Akredytacyjnej),
  • tworzenie i funkcjonowanie wydziałowego systemu jakości kształcenia (niezbędne elementy tego systemu, usprawnianie funkcjonowania, dokumentowanie jego działań).
4. Analizy przypadków i dobrych praktyk krajowych i międzynarodowych.
5. Podsumowanie i indywidualne konsultacje.

Ramowy harmonogram:
09:30 – kawa na początek dnia
10:00 – rozpoczęcie zajęć
11:15 – przerwa na kawę
11:30 – kontynuacja zajęć
13:00 – przerwa na lunch
13:30 – kontynuacja zajęć
14:45 – przerwa na kawę
15:00 – kontynuacja zajęć
16:00 – zakończenie szkolenia

Justyna Bugaj

Justyna Maria Bugaj – doktor habilitowany w obszarze nauk społecznych, w dziedzinie nauk ekonomicznych, w dyscyplinie nauk o zarządzaniu, adiunkt w Instytucie Ekonomii, Finansów i Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Politechniki Częstochowskiej. W swoich badaniach początkowo koncentrowała się na zarządzaniu relacjami biznesowymi w powiązaniu z kulturą organizacyjną. Od roku 2009 skupiła się na zagadnieniach związanych z zarządzaniem w szkolnictwie wyższym, zwłaszcza oceną i rozwojem kompetencji nauczycieli akademickich oraz strategicznym zarządzaniem zasobami ludzkimi w aspekcie międzynarodowej konkurencji akademickiej. Po uzyskaniu stopnia doktora habilitowanego (w 2017 r. w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie) zajmuje się przede wszystkim zarządzaniem strategicznym w szkolnictwie wyższym oraz rozwojem organizacyjnym uniwersytetu. Autorka licznych publikacji z tego zakresu, w tym najnowszej monografii dotyczącej rozwoju kadry uczelnianej: Uniwersyteckie strategie rozwoju zawodowego nauczycieli akademickich w Polsce (Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2016 r.).Aktywna uczestniczka projektów badawczych realizowanych w ramach Funduszy Europejskich (np. PROCERTU, Kuźnia Kadr 7) i Funduszu Islandzkiego (np. PolEdda).
Łącząc badania teoretyczne z praktyką autorka bądź współautorka wielu ekspertyz, raportów i opracowań dotyczących polskiego szkolnictwa wyższego, zamawianych między innymi przez MNiSW, NCBiR czy polskie publiczne i niepubliczne uczelnie.
Prowadziła liczne szkolenia i warsztaty z zakresu strategicznego zarządzania uczelniami wyższymi oraz nowoczesnej dydaktyki akademickiej.

Radosław Rybkowski

Doktor habilitowany nauk społecznych w dyscyplinie nauki o polityce (Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ 2013; pierwsza habilitacja wydziałowa w dziedzinie nauk społecznych); doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa, specjalizacja – historia teatru amerykańskiego (Uniwersytet Jagielloński, 2000); od września 2016 roku dyrektor Instytut Amerykanistyki i Studiów Polonijnych; od stycznia 2016 roku – członek Polskiej Komisji Akredytacyjnej w zespole nauk społecznych i prawnych. Wielokrotny stypendysta różnych programów Ryoichi Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund; dwukrotny stypendysta Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta (New York University, 2004 i 2009); Visiting Professor w University of Rochester (2005 i 2008); dwukrotnie otrzymywał granty Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu Międzynarodowego Kanady (2010 i 2012). W swoich zainteresowaniach skupia się na analizowaniu powiązań i wzajemnych wpływów pomiędzy polityką i kulturą; w szczególnym stopniu zainteresowany analizą północnoamerykańskiej oraz europejskiej polityki wobec szkolnictwa wyższego. Autor monografii z tej tematyki (Upadek stopni – stopnie upadku, 2011 oraz Ziemią i pieniędzmi. Tworzenie federalnej polityki wobec szkolnictwa wyższego w USA, 2012) oraz licznych artykułów, publikowanych w Polsce i za granicą.