polityka prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności jest przeznaczona dla użytkowników serwisu https://www.cpi.com.pl/ (https://cpi.com.pl/) i ma na celu objaśnienie, jak postępujemy z informacjami oraz danymi osobowymi gromadzonymi za pomocą serwisu https://www.cpi.com.pl/ (https://cpi.com.pl/). Zwroty i wyrażenia użyte w niniejszej Polityce Prywatności mają następujące znaczenie:

 • dane osobowe – w rozumieniu art. 4 pkt 1) RODO oznaczają wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej („osobie, której dane dotyczą”); możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować;
 • przetwarzanie – w rozumieniu art. 4 pkt 2) RODO oznacza operację lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taką jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
 • RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych);
 • Administrator – w rozumieniu art. 4 pkt 7) RODO oznacza podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych. Ilekroć w niniejszej Polityce mowa o Administratorze rozumie się przez to spółkę Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-757), przy ul. Pory 78, tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79, e-mail: cpi@cpi.com.pl, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208659, NIP: 5260209840 (dalej również jako CPI).

§ 1. JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z ADMINISTRATOREM?

Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 • w siedzibie: ul. Pory 78, 02-757 Warszawa;
 • e-mail: cpi@cpi.com.pl;
 • tel. 22 355 86 80;
 • fax 22 355 86 79.

§ 2. W JAKI SPOSÓB POZYSKUJEMY DANE

CPI jest właścicielem serwisu https://www.cpi.com.pl/, będącego narzędziem do prezentowania przez Administratora usług oraz produktów, na zasadach opisanych w Regulaminie określającym warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez CPI, w tym rejestracji na szkolenia za pośrednictwem serwisu internetowego www.cpi.com.pl (dalej Serwisem), bądź drogą tradycyjną, jak również będącego narzędziem do prezentowania i świadczenia innych usług za pośrednictwem Serwisu (newsletter).
Zakres Państwa danych osobowych, jakie będziemy przetwarzać, może być różny w zależności od usługi, z której Państwo korzystają oraz źródła ich pozyskania. Państwa dane osobowe możemy pozyskać bezpośrednio od Państwa w następujący sposób:

 • podczas zgłoszenia na szkolenie (zawieranie umów) za pośrednictwem formularzy zgłoszeniowych,
 • za pośrednictwem formularzy zamówień materiałów szkoleniowych,
 • podczas zapisu do newslettera,
 • za pośrednictwem formularza kontaktowego,
 • automatycznie, podczas korzystania przez Państwa z Serwisu,
 • poprzez zaznaczenie zgód marketingowych i prowadzenie działań marketingowych.

Państwa dane w postaci adresu email oraz/lub numeru telefonu pozyskujemy także od podmiotów trzecich na podstawie zawartych z tymi podmiotami umów.

§ 3. W JAKI SPOSÓB PRZETWARZAMY DANE OSOBOWE?

 1. Użytkownicy Serwisu

  Odwiedzając Serwis pozostajesz anonimowy tak długo, aż sam nie zdecydujesz inaczej. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszych serwerów. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych takich jak region, z którego się z nami łączysz. Podanie danych osobowych jest wobec powyższego dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla osoby odwiedzającej nasze Serwisy.
  Serwis korzysta z technologii plików cookies lub podobnych (zbiorczo nazywamy je Cookies).
  Podstawą prawną dla zbierania danych użytkownika odczytywanych z Cookies jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, dopuszczający przetwarzanie danych osobowych dla realizacji prawnie usprawiedliwionego interesu Administratora.
  Do powyższych usprawiedliwionych celów, dla których realizacji wykorzystywane są dane odczytywane z Cookies należą:

  1. zapewnienie prawidłowego i bezpiecznego dla użytkownika i jego urządzenia funkcjonowania Serwisu;
  2. dostosowanie strony do indywidualnych ustawień użytkownika oraz zapamiętanie wprowadzanych przez użytkownika danych związanych z korzystaniem z Serwisu, np. wyboru dotyczącego zapisywania Cookies w urządzeniu użytkownika czy podtrzymania sesji logowania;
  3. prowadzenie analiz statystycznych dotyczących użytkowników i odwiedzających Serwis, np. statystyki odwiedzin na stronie, które będą służyć poprawie skuteczności funkcjonowania Serwisu.

  Dane są przetwarzane do czasu osiągnięcia celów ich zbierania (wskazanych powyżej) lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, albo do czasu usunięcia Cookies z urządzenia końcowego, z którego korzystacie Państwo łącząc się z Serwisem – w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Więcej informacji o Cookies, w tym dotyczących zarządzania i usuwania Cookies, znajdziesz w dziale „Polityce Cookies” niniejszej Polityki.

 2. Działania marketingowe

  Pozyskujemy od Państwa zgody w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług. Po wyrażeniu odpowiednich zgód, prowadzimy działania marketingowe za pośrednictwem następujących kanałów komunikacji:

  • SMS/MMS,
  • rozmowy telefoniczne,
  • poczta elektroniczna (adres email).

  W przypadku braku wcześniejszego wyrażenia przez Państwa zgody na prowadzenie marketingu, staramy się od Państwa te zgody pozyskać, szanując Państwa prywatność oraz prawo do niewyrażenia zgody na prowadzenie przez nas marketingu. W przypadku braku wyrażenia przez Państwa zgody na działania marketingowe, usuwamy Państwa dane z naszej bazy.
  Dane osobowe będą przetwarzane w celu pozyskania zgód dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci prowadzenia marketingu naszych produktów i usług w tym w celu:

  1. nawiązania kontaktu z Państwem – celem uzyskania zgody (zgód) marketingowo-handlowej, o ile zgody takie nie zostały wyrażone uprzednio,
  2. dystrybucji materiałów marketingowych i handlowo-informacyjnych, przy czym zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną i ustawy – prawo telekomunikacyjne, a więc przepisami dotyczącymi e-prywatności i łączności elektronicznej potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji (tj. e-mail, telefon) w celu prowadzenia działań marketingowych. W przypadku wyrażenia zgody na wykorzystanie elektronicznych kanałów komunikacji w celu wysyłki treści marketingowych, będziemy je wysyłać na podstawie ww. przepisów.


  W przypadku, o którym mowa w pkt.1. powyżej, dane będą przetwarzane przez czas niezbędny do pozyskania zgody marketingowo-handlowej, nie dłużej jednak niż przez okres 30 dni od dnia przesłania prośby o wyrażenie zgody marketingowej. W przypadku niewyrażenia zgody marketingowej w tym czasie, dane będą niezwłocznie usuwane.
  W przypadku wyrażenia zgody (pkt. 2. powyżej) dane będą przetwarzane do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu lub do czasu wycofania udzielonych zgód (zgody) na kanał komunikacji, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze, chyba, że Administrator wcześniej zadecyduje o zaprzestaniu prowadzenia marketingu.
  Dane związane z prowadzeniem marketingu mogą być również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez nas działań – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
  Państwa dane osobowe mogą być ujawniane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora (np. podmioty zapewniające obsługę IT oraz obsługę call center, hostingodawca, dostawca usług analitycznych) oraz podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).
  Podanie danych jest całkowicie dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymywanie informacji marketingowych od Administratora.

 3. Zgłoszenia na szkolenia - Klauzula informacyjna dla płatników i uczestników będących jednocześnie płatnikami

  W związku z organizacją przez nas szkoleń, Administrator udostępnia za pośrednictwem Serwisu formularz zgłoszenia na szkolenia oraz inne organizowane przez nas wydarzenia. Zgłoszenie uczestnika na szkolenie może zostać wypełnione przez płatnika, który udostępnia swoje dane niezbędne do zawarcia umowy o udział w szkoleniu i rozliczenia płatności. Płatnik może być również jednocześnie uczestnikiem szkolenia.
  Dane osobowe płatników (oraz uczestników będących jednocześnie płatnikami) przetwarzane będą w celu:

  1. umożliwienia zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia i realizacji umowy o udział w szkoleniu, w tym dokonywania i realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez cały okres zgłoszenia oraz obowiązywania i realizacji umowy o udział w szkoleniu;
  2. realizacji ciążących na Administratorze obowiązków, wynikających przede wszystkim z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości) - przez okres przewidziany tymi przepisami;
  3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez cały czas realizacji umowy lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  4. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez nas działań oraz świadczeniem usług – przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
  5. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia marketingu produktów lub usług, przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności, Administrator będzie wykorzystywał elektroniczne kanały komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych wyłącznie po wyrażeniu zgody - do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów. Więcej informacji w zakresie przetwarzania danych w celach marketingowych znajduje się w odpowiedniej sekcji niniejszej Polityki.


  Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, może być również wymogiem ustawowym (w zakresie rozliczenia umowy) – w takich przypadkach brak podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
  Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, np. dane w postaci adresu e-mail będą udostępnione ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy, na której odbywają się szkolenia on-line. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).

 4. Zgłoszenia na szkolenia – klauzula informacja dla uczestników szkoleń niebędących płatnikami

  W związku ze zgłoszeniem na szkolenie dokonanym przez podmiot trzeci - płatnika, Administrator przetwarza dane osobowe uczestników szkoleń.
  Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, nr telefonu kontaktowego, adres email, a w niektórych sytuacjach również stanowisko, zostały udostępnione Administratorowi przez płatnika, który dokonał zgłoszenia uczestnika na szkolenia.
  Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CPI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci:

  1. umożliwienia realizacji zgłoszenia lub zamówienia oraz realizacji umowy zawartej pomiędzy CPI, a podmiotem, który dokonał zgłoszenia uczestnika i zawarł umowę z CPI. Dane osobowe w powyższym celu będą przetwarzane przez czas realizacji zgłoszenia lub trwania umowy;
  2. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez CPI działań oraz świadczeniem usług oraz w celu prowadzenia kontaktu z uczestnikiem - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zależności, które zdarzenia nastąpi jako pierwsze;
  3. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych, przy czym zgodnie z przepisami dot. e-prywatności CPI potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane uczestnika będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Więcej informacji o przetwarzaniu danych w celach marketingowych znajduje się w odpowiedniej sekcji niniejszej Polityki.


  Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, np. dane w postaci adresu e-mail będą udostępnione ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy, na której odbywają się szkolenia on-line. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja).

 5. Newsletter
  1. W ramach Serwisu, użytkownicy mogą zapisać się na nasz newsletter.
  2. Wpisując swój adres e-mail użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych.
  3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu umożliwienia subskrypcji oraz realizacji dystrybucji bezpłatnego newslettera dla subskrybentów, na podstawie zgody wyrażonej w sposób dorozumiany poprzez przesłanie formularza subskrypcji (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
  4. Zgodnie z przepisami dot. e-prywatności i łączności elektronicznej potrzebujemy dodatkowej zgody na wykorzystanie podanego kanału komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. Wpisując swój adres email użytkownik wyraża zgodę na wysyłkę informacji marketingowych drogą elektroniczną.
  5. Dane będą przetwarzane do czasu wypisania się w newslettera za pomocą dedykowanego linku, wstrzymania newslettera przez CPI lub do czasu wycofania którejkolwiek ze zgód (na dystrybucję materiałów drogą elektroniczną lub na przetwarzanie danych osobowych), w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze. Po tym okresie, dane mogą być przetwarzane dla celów i przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) – realizacja prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń, przez czas przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu.
  6. Dane osobowe udostępniane będą podmiotom, świadczącym usługi na rzecz Administratora oraz podmiotom uprawnionym z mocy prawa (np. policja).
  7. Podanie danych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia subskrypcję newslettera.

 6. Formularz kontaktowy
  1. Serwis umożliwia skontaktowanie się z Administratorem poprzez formularz kontaktowy.
  2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zapewnienia kontaktu z użytkownikami Serwisu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), do czasu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
  3. Dane będą również przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez nas działań – dla realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci zabezpieczenia roszczeń, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń.
  4. Jeżeli w ramach formularza użytkownik wyrazi zgody marketingowe, dane będą przetwarzane również w celu prowadzenia marketingu produktów i usług własnych – więcej informacji o przetwarzaniu danych w celach marketingowych znajduje się w odpowiedniej sekcji niniejszej Polityki.
  5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania uniemożliwia otrzymanie odpowiedzi na zadane za pośrednictwem formularza kontaktowego pytanie.

 7. Wtyczki społecznościowe
  1. W Serwisie wykorzystywane są wtyczki Facebook, Twitter, Linkedin i Youtube.
  2. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 29 lipca 2019 r. (Fashion ID GmbH & Co.KG przeciwko Verbraucherzentrale NRW eV, sygnatura C-40/17) Administrator informuje, że współadministratorem danych osobowych osób korzystających z wtyczki Facebook zamieszczonej w Serwisie jest Facebook. Z treścią wyroku można zapoznać się na oficjalnej stronie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej pod adresem: http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-40/17.
  3. Administrator prowadzi fanpage w ramach ww. portali społecznościowych. W związku z brzmieniem wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 5 czerwca 2018 r. (Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein przeciwko Wirtschaftsakademie Schleswig-Holstein GmbH, sygnatura C-210/16) Administrator informuje, że współadministratorem danych osobowych użytkowników korzystających z Fanpage’a na Facebooku jest również Facebook. Cel i zakres gromadzenia danych oraz dalsze przetwarzanie i wykorzystywanie ich przez Facebook, a także prawa i ustawienia dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php oraz pozostałych portali społecznościowych.
  4. Administrator w ramach współpracy z ww. portalami społecznościowymi częściowo pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników swoich Serwisów, częściowo zaś z profili użytkowników w portalach społecznościowych.
   • W zakresie, w jakim Administrator pozyskuje dane bezpośrednio od użytkowników, podanie danych osobowych jest zupełnie dobrowolne, a brak ich podania nie wywołuje żadnych skutków dla użytkownika. Użytkownik może korzystać z Serwisu nie podając żadnych danych osobowych i pozostając przez cały czas anonimowym (w sytuacji, gdy użytkownik tylko przegląda Serwis, nie podejmując interakcji z wtyczką Facebook).
   • W zakresie, w jakim Administrator pozyskuje dane użytkowników z profili użytkowników w portalach społecznościowych, ujawnieniu będą podlegały dane o użytkownikach w formie anonimowych zestawień statystycznych.
  5. Administrator przetwarza dane użytkowników podejmujących interakcję z wtyczką w danym serwisie w celu tworzenia analiz, statystyk oraz zestawień, które będą służyć poprawie skuteczności prowadzonych przez nas działań marketingowych i budowie strategii biznesowej – w zdecydowanej większości takie statystyki tworzone są w oparciu o dane nieosobowe lub dane zanonimizowane. W niektórych przypadkach, mogą być wykorzystywane dane osobowe zebrane na podstawie Cookies. W przypadku, gdy do tego celu będą wykorzystywane dane osobowe, ich przetwarzanie będzie odbywało się w oparciu o konieczność realizacji naszego prawnie uzasadnionego interesu w postaci prowadzenia działań analitycznych i statystycznych mających na celu rozwój Serwisu, a więc na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO. Dane będą przetwarzane w tym celu do czasu jego zupełnej realizacji lub do czasu zgłoszenia skutecznego sprzeciwu wobec ich przetwarzania.
  6. Administrator informuje również, że w związku z funkcjonowaniem ww. portali społecznościowych może dochodzić do profilowania użytkownika, tj. tworzenia profilu zawierającego informacje o zainteresowaniach lub określonych cechach użytkownika. Niektóre funkcje dostarczane przez portale umożliwiają zestawianie danych osobowych użytkowników i tworzenie z nich statystyk oraz zestawień, które Administrator może później wykorzystywać w celu odpowiedniego dopasowania treści udostępnianych użytkownikom. Jednocześnie informujemy, że decyzje w oparciu o utworzone profile nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany.
  7. Dane gromadzone przez Serwis za pomocą Fanpage’a będzie przetwarzał również Facebook jako współadministrator danych, w celach i w sposób określony w polityce prywatności Facebook. Dane te mogą być przetwarzane poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG), przy czym Facebook zapewni poszanowanie prywatności użytkowników w przypadku przetwarzania danych poza EOG (dotyczące prywatności można znaleźć w polityce prywatności Facebook: https://www.facebook.com/policy.php).
  8. Dodatkowo dane osobowe ujawniane przez użytkowników portali jako publiczne będą dostępne dla nieograniczonego grona odbiorców, w tym również dla odbiorców w krajach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG). W związku z tym, że Administrator nie ma wpływu na treści publikowane przez użytkowników na portalach społecznościowych.
  9. Ponieważ w ramach współpracy Administratora z portalami społecznościowymi dochodzi do współadministrowania danymi osobowymi, użytkownik ma prawo do uzyskania wyciągu z ustaleń poczynionych przez Administratora z Facebook oraz Linkedin w zakresie prowadzonego współadministrowania. Wyciąg najważniejszych informacji dostępny jest pod adresem: https://www.facebook.com/legal/controller_addendum w przypadku Facebook oraz https://legal.linkedin.com/pages-joint-controller-addendum w przypadku Linkedin.

§ 4. JAKIE PRAWA CI PRZYSŁUGUJĄ W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM TWOICH DANYCH

Pani/Panu jako osobie, której dane dotyczą przysługują następujące prawa:

 1. prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych;
 2. prawo żądania sprostowania swoich danych osobowych, jeżeli uważa Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
 3. prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych, jeżeli:
  • Pani/Pana dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane,
  • wycofa Pani/Pan swoją zgodę na przetwarzanie danych i Administrator nie ma innej podstawy prawnej, aby przetwarzać te dane osobowe,
  • zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych i po stronie Administratora nie występują nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania pomimo sprzeciwu bądź zgłosi Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  • Pani/Pana dane były przetwarzane niezgodnie z prawem,
  • Pani/Pana dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług społeczeństwa informacyjnego oferowanych dziecku;

  Prawo do usunięcia danych nie dotyczy danych przetwarzanych w oparciu o obowiązujące przepisy prawa lub danych przetwarzanych w celu ustalenia, obrony, dochodzenia ewentualnych roszczeń.

 4. prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jeżeli:
  • zauważy Pani/Pan, że dane są nieprawidłowe – może Pani/Pan żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający Administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych,
  • Pani/Pana dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chce Pani/Pan, aby zostały usunięte przez Administratora,
  • Pani/Pana dane nie są nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Pani/Panu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy istniejące po stronie Administratora prawnie uzasadnione podstawy są nadrzędne wobec podstawy Pani/Pana sprzeciwu;
 5. prawo do przenoszenia danych, które otrzymaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana, jeżeli przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany oraz na podstawie Pani/Pana zgody lub na podstawie zawartej umowy;
 6. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony przez Pani/Pana szczególną sytuacją.

Mają Państwo również prawo do wycofania wyrażonych zgód, na podstawie których przetwarzamy Pani/Pana dane osobowe, przy czym wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.
By skorzystać z wyżej wymienionych praw prosimy o kontakt pod adresem e-mail: cpi@cpi.com.pl.
Mają Państwo również prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§ 5. PLIKI COOKIES

 1. Pliki „cookies” (tzw. „ciasteczka”) to małe pliki tekstowe, których zawartość tekstowa może zawierać różne informacje o użytkowniku, w tym dane osobowe w postaci adresu IP komputera oraz unikalnego identyfikatora urządzenia zapisanego w pliku. Pliki „cookies” są przechowywane w pamięci urządzenia – nie są przechowywane na naszych serwerach, my wyłącznie odczytujemy zawartość tych plików, uzyskując do nich dostęp podczas Państwa wizyty w naszym Serwisie. Więcej informacji o plikach „cookies” można znaleźć na stronie https://www.aboutcookies.org/ lub https://wszystkoociasteczkach.pl/.
 2. Korzystamy z technologii plików „cookies” oraz podobnych technologii (Local Storage) – dalej nazywanych zbiorczo Cookies.
 3. Wykorzystujemy Cookies niezbędne, obowiązkowe dla prawidłowego funkcjonowania Serwisu. Możemy również korzystać z Cookies wydajnościowych. Takie Cookies zbierają informacje dotyczące tego, jak użytkownik korzysta ze strony internetowej i wykorzystywane są przez nas do analizy ruchu na stronie. Cookies wydajnościowe mogą pomagać nam identyfikować szczególnie popularne wśród użytkowników obszary. Informacje te umożliwiają pomiar skuteczności reklam i dostosowanie przekazu do Państwa oczekiwań.
 4. Nasz Serwis zawiera również treści dostarczane przez podmioty trzecie. Są to podmioty dostarczające usługi analityczne oraz reklamowe. Informacje zawarte w Cookies wykorzystywanych przez nasz Serwis mogą być przekazywane tym podmiotom. Cookies dostarczane przez podmioty trzecie pełnią następujące funkcje:
  Analityczne Cookies: pliki te gromadzą dane, na podstawie których tworzone są zbiorcze, zanonimizowane raporty. Wykorzystujemy te raporty by zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają z Serwisu, jak skuteczne są nasze działania marketingowe oraz co więcej możemy zrobić, by jeszcze wygodniej było Państwu korzystać z Serwisu.
 5. Mogą Państwo zrezygnować ze zbierania Cookies wybierając odpowiednie ustawienia przeglądarki, z której Państwo korzystają łącząc się z naszym Serwisem, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się utrudnione lub niemożliwe.
 6. Mogą Państwo również uzyskać dostęp do swoich danych w formie zbieranej poprzez analizę zawartości plików Cookies, w treści w jakiej znajdują się na dysku komputera, które są następnie wykorzystywane przez witrynę oraz w każdej chwili je usunąć.
 7. Jeżeli w związku z wykorzystaniem technologii Cookies dochodzić będzie do przetwarzania danych osobowych – adekwatne informacje znajdziecie Państwo w dziale „Użytkownicy Serwisu” niniejszej Polityki.