regulamin świadczenia usług

Niniejszy regulamin (dalej jako „Regulamin”) określa warunki udziału w szkoleniach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o., w tym rejestracji na szkolenia za pośrednictwem serwisu internetowego www.cpi.com.pl (zwanego dalej „Serwisem”), bądź drogą tradycyjną. Rejestracja na szkolenie jest równoznaczna z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestnictwa w szkoleniach organizowanych przez Centrum Promocji Informatyki sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-757), przy ul. Pory 78, tel. 22 355 86 80, fax 22 355 86 79, e-mail: cpi@cpi.com.pl, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy; XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000208659, NIP: 5260209840 (dalej jako „CPI”).
 2. CPI organizuje szkolenia prezentowane na stronie Serwisu. Zamieszczona za pośrednictwem Serwisu informacja o organizowanym szkoleniu stanowi ofertę z punktu widzenia przepisów Kodeksu Cywilnego.
 3. Tematyka szkoleń oraz ich dokładny harmonogram są każdorazowo wskazywane za pośrednictwem Serwisu na dedykowanej dla danego szkolenia podstronie. CPI zastrzega, że z przyczyn niezależnych od CPI istnieje możliwość zmiany prelegentów oraz harmonogramu szkolenia.

§ 2. Ogólne warunki uczestnictwa

 1. Zgłoszenia uczestnictwa w szkoleniu należy dokonać najpóźniej w terminie 3 dni roboczych przed terminem rozpoczęciem szkolenia wskazanego za pośrednictwem Serwisu lub do momentu wyczerpania limitu wolnych miejsc.
 2. W stosunku do niektórych ze szkoleń CPI zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w terminie 5 dni roboczych przed terminem szkolenia w razie braku osiągnięcia minimalnej liczby zarejestrowanych uczestników. W takim wypadku uczestnicy otrzymają niezwłocznie powiadomienie drogą elektroniczną o odwołaniu szkolenia oraz ewentualną propozycję nowego terminu szkolenia, jak również zwrot całości wpłaconej ceny jeśli nowo zaproponowany termin nie będzie odpowiadał uczestnikowi. Minimalna liczba uczestników dla każdego z organizowanych szkoleń może się różnić.
 3. Zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu będzie realizowane poprzez wypełnienie stosownego formularza za pośrednictwem Serwisu, w szczególności poprzez podanie danych uczestnika (imienia, nazwiska, stanowiska służbowego, adres e-mail oraz numeru telefonu) oraz danych płatnika i akceptację postanowień niniejszego Regulaminu, bądź poprzez wysłanie drogą pocztową, faksem lub e-mailem (skan formularza zgłoszeniowego przesłany na adres cpi@cpi.com.pl) formularza, o którym mowa powyżej na adres CPI.
 4. W przypadku, gdy zgłoszenia, o którym mowa w ust. 3 powyżej, dokonuje osoba nie będąca uczestnikiem, oświadcza ona, że jest ona uprawniona do podania danych uczestnika na potrzeby jego udziału w szkoleniu oraz ponosi pełną odpowiedzialność za podane dane oraz udzielone w imieniu uczestnika zgody.
 5. Umowa o udział w szkoleniu jest zawarta pomiędzy uczestnikiem, a CPI, bądź pomiędzy płatnikiem, a CPI (w przypadku, gdy zgłoszenia i zapłaty ceny dokonuje podmiot inny niż uczestnik) z chwilą wysłania zgłoszenia, o którym mowa w ust. 4 powyżej, drogą elektroniczną, bądź doręczenia go CPI drogą tradycyjną. Treść zawartej umowy stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wszelkie informacje zamieszczone za pośrednictwem Serwisu, w tym na dedykowanej danemu szkoleniu podstronie.
 6. CPI na adres e-mail podany podczas zgłaszania uczestnika wyśle, w przypadku uczestnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wiadomość potwierdzającą zawarcie umowy o której mowa w ust. 5 powyżej.

§ 3. Koszty

 1. Cena udziału w szkoleniu jednego uczestnika jest podawana każdorazowo za pośrednictwem Serwisu i może być różna w zależności od czasu dokonywania zgłoszenia o którym mowa w § 2 ust. 3 Regulaminu (wcześniejsze zgłoszenie może być możliwe za odpowiednio niższą cenę).
 2. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, obejmuje udział w szkoleniu jednego uczestnika, komplet materiałów szkoleniowych, wydane przez CPI zaświadczenie o uczestnictwie oraz może zawierać koszt cateringu w zakresie wskazanym za pośrednictwem Serwisu.
 3. Cena nie obejmuje kosztów zakwaterowania ani dojazdu uczestników do miejsca organizacji szkolenia.
 4. CPI może w stosunku do każdego ze szkoleń modyfikować zakres usług objętych ceną, wskazanych w ust. 2 i 3 powyżej, o czym wyraźnie poinformuje za pośrednictwem Serwisu.
 5. Cena, o której mowa w ust. 1 powyżej, powinna zostać zapłacona na rachunek bankowy CPI o numerze 96 1240 1095 1111 0000 0336 7467 nie później, niż w terminie 14 dni od zakończenia szkolenia. W tytule wpłaty należy wpisać tytuł szkolenia, miasto, w którym odbywa się szkolenie oraz imię i nazwisko uczestnika, ew. numer faktury pro forma.
 6. CPI przewiduje możliwość organizowania szkoleń bezpłatnych. Uczestnik lub płatnik nie będący osobą fizyczną nieprowadząca działalności gospodarczej który zawarł umowę o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu na udział w szkoleniu bezpłatnym, zobowiązany jest poinformować CPI o braku udziału w szkoleniu najpóźniej na 7 dni przed datą szkolenia, w przeciwnym przypadku będzie obowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 300 zł.

§ 4. Odstąpienie

 1. W przypadku, gdy na dedykowanej każdemu ze szkoleń podstronie Serwisu zostanie przewidziana taka możliwość, uczestnik bądź płatnik (będący stroną umowy o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu) może odstąpić od Umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 bez konieczności podawania przyczyn oraz poniesienia jakichkolwiek kosztów, w tym zapłaty ceny, o której mowa w § 3 ust. 1, w terminie do 7 dni przed datą szkolenia.
 2. Niezależnie od uprawnienia, o którym mowa w ust. 1 powyżej, w przypadku, gdy umowa, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, jest zawarta przez uczestnika bądź płatnika będącego osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, uczestnik bądź płatnik może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając CPI stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni, liczonym od dnia w którym doszło do zawarcia umowy, o której mowa w § 2 ust. 6.
 3. Rezygnacja ze szkolenia w terminach późniejszych, niż wskazane w ust. 1 i 2 powyżej, wiąże się z koniecznością wniesienia całości ceny w wysokości wskazanej na dedykowanej każdemu ze szkoleń podstronie Serwisu.
 4. Nieobecność uczestnika na szkoleniu bez uprzedniego odstąpienia od umowy zgodnie z trybem wskazanym powyżej nie zwalnia uczestnika lub płatnika z obowiązku zapłaty ceny, o której mowa w § 3 ust. 1 Regulaminu, a jednocześnie pozbawia go uprawnienia do ubiegania się o otrzymanie certyfikatu/zaświadczenia o uczestnictwie.
 5. Po skutecznym odstąpieniu o czym mowa w ust. 1 i 2 powyżej, uczestnik zostaje niezwłocznie skreślony z listy uczestników szkolenia i w przypadku, gdy jest do tego uprawniony, otrzymuje zwrot dokonanej wpłaty na podany przez siebie numer rachunku bankowego.
 6. Uczestnik lub płatnik będący stroną umowy, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu, ma prawo przekazać prawo uczestnictwa w szkoleniu osobie trzeciej bez ponoszenia dodatkowych kosztów w terminie 2 dni roboczych przed datą rozpoczęcia szkolenia, pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia CPI drogą elektroniczną bądź za pomocą faksu.

§ 5 Obowiązki stron

 1. Do obowiązków CPI należy:
  1. realizacja programu szkolenia zamieszonego na dedykowanej danemu szkoleniu podstronie;
  2. zapewnienie materiałów szkoleniowych;
  3. zapewnienie pomieszczeń do przeprowadzenia szkoleń (przy szkoleniach stacjonarnych);
  4. wydanie uczestnikom imiennych certyfikatów;
  5. zapewnienie innych dodatkowych usług, zgodnie z treścią oferty przeprowadzenia szkolenia zamieszczonej za pośrednictwem Serwisu.
 2. Do obowiązków uczestnika i płatnika (gdy stroną umowy o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu jest płatnik) szkolenia należy:
  1. zaakceptowanie niniejszego Regulaminu;
  2. dokonanie na rzecz CPI wpłaty ceny we wskazanych w niniejszym Regulaminie terminie;
  3. potwierdzenie odbioru materiałów dydaktycznych.
 3. Treści przekazane przez CPI w trakcie szkolenia mają charakter wyłącznie edukacyjny. CPI nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe u uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie szkolenia, w sposób niezgodny z ich przeznaczeniem.

§ 6 Reklamacja

 1. W trakcie trwania szkolenia uczestnik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić CPI o wszelkich nieprawidłowościach szkolenia.
 2. Uczestnik lub płatnik może składać reklamacje dotyczące szkoleń najpóźniej w terminie 3 dni od daty zakończenia szkolenia, w formie pisemnej, na adres siedziby lub biura CPI lub w formie elektronicznej na adres e-mail: cpi@cpi.com.pl.
 3. CPI złożone reklamacje rozpatrzy w terminie do 5 dni od daty ich otrzymania i przekaże swoje stanowisko pisemnie, na wskazany w reklamacji adres.

§ 7 Klauzula informacyjna RODO
dla płatników i uczestników szkoleń będących jednocześnie płatnikami

 1. Administratorem danych osobowych płatników i uczestników będących jednocześnie płatnikami jest CPI, z którym można się skontaktować w sposób opisany w §1 Regulaminu.
 2. Dane osobowe płatników (oraz uczestników będących jednocześnie płatnikami) przetwarzane będą w celu:
  1. umożliwienia zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia i realizacji umowy o udział w szkoleniu, w tym dokonywania i realizacji zamówień (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO) – przez cały okres zgłoszenia oraz obowiązywania i realizacji umowy o udział w szkoleniu;
  2. realizacji ciążących na CPI obowiązków, wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego (art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zw. z odpowiednimi przepisami ustaw podatkowych i ustawy o rachunkowości) - przez okres przewidziany tymi przepisami;
  3. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia kontaktu (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) - przez cały czas realizacji umowy lub do czasu skutecznego zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  4. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci zabezpieczenia roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez nas działań oraz świadczeniem usług – przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń;
  5. realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów w postaci prowadzenia marketingu produktów lub usług (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO), przy czym zgodnie z przepisami dotyczącymi e-prywatności, CPI będzie wykorzystywał elektroniczne kanały komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych wyłącznie po wyrażeniu zgody - do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów.
 3. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy, może być również wymogiem ustawowym (w zakresie rozliczenia umowy) – w takich przypadkach brak podania danych uniemożliwia zawarcie i realizację umowy. W pozostałym zakresie podanie danych jest dobrowolne.
 4. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, np. usługi IT, usługi księgowe. Dane w postaci adresu e-mail będą udostępnione ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy, na której odbywają się szkolenia on-line. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. policja, US).
 5. Przysługujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania swoich danych, w niektórych przypadkach prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Przysługuje również prawo wycofania zgód. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się również w Polityce Prywatności.

§ 8 Klauzula informacyjna RODO
dla uczestników szkoleń (niebędących płatnikami)

 1. Administratorem danych osobowych uczestników (niebędących płatnikami) jest CPI, z którym można się skontaktować w sposób opisany w §1 Regulaminu.
 2. Dane osobowe w zakresie imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres email, a w niektórych sytuacjach również stanowisko, zostały udostępnione Administratorowi przez płatnika, który dokonał zgłoszenia uczestnika na szkolenia.
 3. Dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów CPI na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) w postaci:
  1. umożliwienia realizacji zgłoszenia lub zamówienia oraz realizacji umowy zawartej pomiędzy CPI, a podmiotem, który dokonał zgłoszenia uczestnika i zawarł umowę z CPI. Dane w powyższym celu będą przetwarzane przez czas realizacji zgłoszenia lub trwania umowy;
  2. zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, tj. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami mogącymi mieć związek z prowadzeniem przez CPI działań oraz świadczeniem usług oraz w celu prowadzenia kontaktu z uczestnikiem - przez czas przewidziany przepisami prawa dotyczącymi przedawnienia roszczeń lub zgłoszenia skutecznego sprzeciwu w zależności, które zdarzenia nastąpi jako pierwsze;
  3. prowadzenia marketingu produktów i usług własnych, przy czym zgodnie z przepisami dot. e-prywatności CPI potrzebuje dodatkowej zgody na wykorzystanie podanych kanałów komunikacji w celu prowadzenia działań marketingowych. W tym przypadku dane uczestnika będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania danych lub do czasu wycofania zgód na otrzymywanie materiałów marketingowo-informacyjnych drogą elektroniczną, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi jako pierwsze.
 4. Dane mogą zostać udostępnione podmiotom świadczącym usługi na naszą rzecz, np. firmie IT. Dane w postaci adresu e-mail będą udostępnione ClickMeeting Sp. z o.o. (KRS: 0000604194) – dostawcy platformy, na której odbywają się szkolenia on-line. Dane mogą być również udostępnione podmiotom uprawnionym do dostępu do nich na podstawie przepisów prawa (np. US).
 5. Przysługujące prawa: prawo dostępu do danych, prawo żądania sprostowania swoich danych, w niektórych przypadkach prawo żądania usunięcia swoich danych osobowych oraz ograniczenia przetwarzania, przenoszenia swoich danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – PUODO. Przysługuje również prawo wycofania zgód. Wycofanie nie ma wpływu na zgodność z prawem działań jakie wykonano przed wycofaniem zgody.
 6. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych znajdują się również w Polityce Prywatności.

§ 9 Postanowienia końcowe

 1. CPI może w każdym czasie dokonać zmian w niniejszym Regulaminie. Informacje o dokonanych zmianach zostaną opublikowane na stronie internetowej oraz udostępnione w siedzibie CPI. Zmiana Regulaminu nie może pogorszyć sytuacji prawnej uczestników i płatników, którzy przed datą zmiany Regulaminu zawarli umowę, o której mowa w § 2 ust. 5 Regulaminu.
 2. Treść serwisu oraz materiałów szkoleniowych udostępnionych przez CPI uczestnikowi podlega ochronie przewidzianej przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 listopada 2021 roku.