centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYKONTAKT

Nominowani 2011

17 maja 2012 roku podczas Wielkiej Gali Społeczeństwa Informacyjnego w Villi Foksal po raz dwudziesty rozdane zostały nagrody INFO-STAR za wybitne osiągnięcia w świecie teleinformatyki.

Decyzją Kapituły podczas tajnego głosowania Laureatami INFO-STAR 2011 zostali:

W kategorii Osiągnięcia Biznesowe - Adam Kiciński (CD Projekt).
W kategorii Rozwiązania Informatyczne - Krzysztof Silicki (NASK).
W kategorii Propagowanie Informatyki - Włodzimierz Marciński (Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji).

Serdecznie gratulujemy!


Poniżej przedstawiamy osoby nominowane do Nagrody INFO STAR za osiągnięcia w 2011 roku. Lista kandydatów uzgodniona została podczas posiedzenia Kapituły Konkursu w dniu 9 marca 2012 roku. Nominacje otrzymali:

OSIĄGNIĘCIA BIZNESOWE
- Adam Kiciński
- Bożena Skibicka
- Andrzej Wach

ROZWIĄZANIA INFORMATYCZNE
- Grzegorz Jakacki
- Daniel Macyszyn
- Krzysztof Silicki

PROPAGOWANIE TELEINFORMATYKI
- Włodzimierz Marciński
- Katarzyna Szymielewicz
- Andrzej Targosz


Grzegorz Jakacki
(Ur. 1975), informatyk, przedsiębiorca, mentor.
Współtwórca języka SVA do opisu zachowania układów scalonych, stosowanego we wszystkich przemysłowych symulatorach języka SystemVerilog. Kontrybutor w projektach typu open-source, m.in. SystemC (przemysłowa biblioteka do symulacji układów scalonych w C++), OpenC++ (kompilator czołowy języka C++), BoehmGC. Tłumacz książek z dziedziny informatyki teoretycznej i stosowanej (m.in. D. Kunth "Sztuka Programowania", tom I; A. Alexandrescu "Nowoczesne Projektowanie w C++"). Autor nowatorskiej metody nauczania języka C++ na Wydziale Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Mentor w Programie Pomocy Wybitnie Zdolnym Krajowego Funduszu na Rzecz Dzieci.
W roku 2008 wraz z Tomaszem Błaszczykiem i Tomaszem Waleniem założył firmę Codility, oferującą serwis testujący kandydatów na programistów za pomocą automatycznych technik oceny poprawności i wydajności programów. Firma Codility jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów i nagród, m.in. Seedcamp, Smarta100, TechCrunch Eruopean Start-up Award.

Adam Kiciński
Adam Kiciński Zaczynał swoją karierę w CD Projekt w połowie 1994 roku tuż po powstaniu firmy. W latach 1995-1999, gdy kanały sprzedaży gier dopiero w Polsce powstawały, stworzył i kierował siecią sklepów firmowych CD Projekt. Potem przez pięć lat zajmował stanowisko dyrektora handlowego. Od 2004 roku współkierował, a od 2006 do 2011 kierował CD Projekt RED - firmą, która stworzyła gry o Wiedźminie. Od 2010 roku pełni funkcję prezesa zarządu CD Projekt RED S.A. (wcześniej Optimus S.A.).

Daniel Macyszyn
Urodził się 3 kwietnia 1984. Po zakończeniu edukacji o profilu matematycznym (Uniwersytet Warszawski) oraz artystycznym, pracował na zasadach freelancingu jako programista, muzyk oraz animator grafiki dla największych polskich stacji telewizyjnych. W 2008 roku stworzył portal Sejmometr.pl jako hobby. Celem inicjatywy było prezentowanie aktywności posłów, przy wykorzystaniu nowych technologii i koncepcji znanych z popularnych portali społecznościowych. W 2010 r. założył Fundację ePaństwo, która dzięki wsparciu finansowemu udzielonemu przez Open Society Society prowadzi dalsze prace nad budową Sejmometru i innych portali, których cechą wspólną jest ponowne wykorzystywanie informacji publicznej. Sejmometr jest dzisiaj jednym z najbardziej zaawansowanych portali monitorujących pracę parlamentu na świecie.
Potwierdzając to the European Public Sector Information (PSI) Platform (inicjatywa Komisji Europejskiej w ramach realizacji programu eContentplus) przyznała Fundacji ePaństwo, a także jej serwisowi Sejmometr, wyróżnienie "2012 ePSI Trailblazer" w kategorii dane parlamentarne.

Włodzimierz Marciński
Włodzimierz Marciński Od początku lat 90-tych pracuje w administracji państwowej, zaczynając od pełnienia ważnych funkcji w obszarze informatyki w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.
Od roku 1998 do wejścia Polski do Unii Europejskiej pracował w Przedstawicielstwie Polski przy Unii Europejskiej w Brukseli, gdzie odpowiadał za obszar negocjacyjny społeczeństwo informacyjne, telekomunikacja oraz systemy teleinformatyczne administracji. Jako pierwszy polski przedstawiciel zasiadł w grupie H5 Rady Unii Europejskiej.
Po powrocie do kraju, jako podsekretarz stanu w MNiI współtworzył pierwszą ustawę o informatyzacji, a także w imieniu Polski skutecznie przeciwstawił się przyjęciu przez Unię Europejską regulacji dopuszczających patentowanie oprogramowania.
W czerwcu 2008 roku przeszedł do MSWiA, gdzie odtworzył Departament Społeczeństwa Informacyjnego. Jest odpowiedzialny za opracowanie i przyjęcie przez Radę Ministrów Strategii rozwoju społeczeństwa informacyjnego do roku 2013, pierwszego opracowania współtworzonego przez środowisko zawodowe. Kontynuuje współpracę z Komisją Europejską, tworząc polską odpowiedź na projekt Digital Agenda for Europe. Jest polskim przedstawicielem w grupie wysokiego szczebla ds. Europejskiej Agendy Cyfrowej. Nadzoruje wypełnianie funkcji instytucji pośredniczącej dla Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka w ramach osi 7 i 8.
Po powołaniu Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji zostaje pełnomocnikiem ministra ds. rozwoju kompetencji cyfrowych w administracji. Jego zadaniem jest doprowadzenie do stałego podnoszenia kwalifikacji, lepszej współpracy środowiska teleinformatyków administracji, wymiany doświadczeń i najlepszych praktyk.
W swojej działalności, zarówno na forum europejskim, jak i w kraju, podkreśla znaczenie informatyzacji i rewolucji teleinformatycznej dla rozwoju cywilizacyjnego i wzrostu dobrobytu współczesnych społeczeństw. Za swą działalność na rzecz krajowego środowiska informatycznego został nagrodzony najwyższymi wyróżnieniami przez Polskie Towarzystwo Informatyczne i Polską Izbę Informatyki i Telekomunikacji. Jest także posiadaczem nagrody im prof. Hofmokla.
Jest członkiem Komitetu Informatyki PAN, członkiem zarządu oddziału mazowieckiego PTI oraz członkiem komitetu ekspertów ds. informatyki Rady Europy w Strasbourgu.

Krzysztof Silicki
Krzysztof  Silicki Ukończył studia na Politechnice Warszawskiej. Od 2000 roku pełni funkcję dyrektora technicznego w NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) - jednostce badawczo-rozwojowej. W latach 2000-2008 był także członkiem Rady Naukowej w tej instytucji. Pełnił w NASK także funkcję pełnomocnika ds. CERT Polska.
Karierę zawodową rozpoczął w 1982 roku w Instytucie Technologii Elektronowej, gdzie pracował do 1992 roku. Od 1993 roku związany z NASK - początkowo jako szef operatorów węzła stołecznego sieci ogólnopolskiej, manager projektów i kierownik zespołu CERT. W latach 1992-1995 był również twórcą i redaktorem naczelnym pierwszego w kraju fachowego periodyku na temat sieci komputerowych "NETforum" wydawnictwa LUPUS.
Do największych sukcesów zawodowych zalicza współudział przy tworzeniu polskiego Internetu, zorganizowanie w roku 1996 pierwszego w kraju zespołu reagującego na zagrożenia w Internecie - CERT-Polska (Computer Emergency Response Team), który istnieje do dziś, stworzenie w 1997 roku pierwszej w Polsce (organizowanej do chwili obecnej przez NASK) konferencji SECURE poświęconej bezpieczeństwu sieci komputerowych.
Jako dyrektor techniczny istotnie rozwinął infrastrukturę telekomunikacyjną NASK. W szczególności nadzorował powstawanie kolejnych generacji sieci ATM, IP, inicjował i nadzorował budowę bezprzewodowej, szerokopasmowej sieci radiowej a także sieci usług głosowych oraz centrów kolokacji i hostingu. Rozwinął potencjał NASK świadczenia zaawansowanych usług sieci korporacyjnych a także kwalifikowanych usług bezpieczeństwa.
Od roku 2004 reprezentuje Polskę w Radzie Zarządzającej Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Sieci i Informacji (ENISA).
Od roku 2005 nadzorował rozwój projektu ARAKIS, który jest nowatorskim projektem badawczo-wdrożeniowym realizowanym przez NASK, w wyniku którego powstał system wczesnego wykrywania i reagowania na zagrożenia bezpieczeństwa dla sieci internetowych. System ARAKIS znalazł zastosowanie jako rozwiązanie dla wielu instytucji administracji naszego państwa i jest nadal rozwijany. Uczestniczył i wspierał wiele projektów CERT Polska krajowych i międzynarodowych.
Jest autorem wielu publikacji i opracowań z dziedziny sieci teleinformatycznych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki bezpieczeństwa.
Jego hobby to film, narciarstwo i jazz.

Bożena Skibicka
Bożena Skibicka Jest doktorem nauk ekonomicznych oraz absolwentką Wydziału Informatyki i Zarządzania na Politechnice Wrocławskiej. Rozpoczęła działalność w branży IT w latach 80.
Na początku lat 90-tych stworzyła firmę MIS - jedną z pierwszych firm w Polsce oferujących systemy zarządzania wiedzą i dokumentami. Pozyskała do współpracy szereg przedsiębiorstw z różnych branż oraz organów centralnych i lokalnych administracji państwowej i samorządowej, umocniła pozycję MIS na rynku, co potwierdza m.in. długa lista klientów, rosnące z roku na rok przychody czy uzyskanie przez firmę najwyższego tytułu przyznawanego przez IBM (Premier Business Partner), certyfikatu ISO, AQUAP oraz wielokrotne zdobycie nagród na targach dla produktów i firmy MIS (np. Medale Europejskie). Opublikowała liczne artykuły prasowe nt. zarządzania wiedzą. Obecnie posiada 60 % udziałów w firmie i piastuje stanowisko prezesa Rady Nadzorczej MIS S.A.
Przed rozpoczęciem działalności biznesowej, studiowała i pracowała naukowo: na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki Politechniki Wrocławskiej, na Wydziale Cybernetyki Ekonomicznej Instytutu Ekonomicznego w Moskwie. Studia doktoranckie ukończyła w Instytucie Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Doktorat nauk ekonomicznych obroniła z organizacji przemysłu.
Dodatkowo odbyła staż naukowy w Instytucie Planowania Socjoekonomicznego na Uniwersytecie Tsukuba w Japonii oraz w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Mariborze w Jugosławii. Była także adiunktem w Instytucie Organizacji i Zarządzania AE we Wrocławiu.
Poza pracą w firmie jest także aktywna w Stowarzyszeniu Praktyków Zarządzania Wiedzą (obecnie - Prezes Zarządu), uczestniczy w pracy Prezydium Koalicji na Rzecz Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego (KRESI), we władzach Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, jest członkiem Konwentu Business Center Club, , Aktywnie działa w Prezydium Loży Dolnośląskiej BCC, z ramienia której jest członkiem Zespołu ds. rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, innowacji, polityki regionalnej Komisji Dialogu Społecznego.
W trakcie działalności zawodowej, na uczelni i firmie, gromadzi wiedzę dotyczącą zarządzania wspieranego nowoczesnymi technologiami informatycznymi. Wypracowane rozwiązania wdraża w MIS oraz w firmach będących klientami MIS.

Katarzyna Szymielewicz
Katarzyna Szymielewicz Prawniczka, aktywistka, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Development Studies w School of Oriental and African Studies w Londynie.
Współzałożycielka i dyrektorka Fundacji Panoptykon, zajmującej się problematyką ochrony praw człowieka w kontekście rozwoju nowych technologii (www.panoptykon.org ). Członkini Internet Society oraz International Commission of Jurists (Polska Sekcja). Zaangażowana w działania koalicji European Digital Rights, do której należy Fundacja Panoptykon. Dawnej prawniczka ds. regulacyjnych w kancelarii Clifford Chance. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu ochrony prywatności, danych osobowych i prawa nowych technologii.

Andrzej Targosz
Andrzej Targosz Absolwent robotyki mechatroniki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. W 2004 roku założył Fundację Wspierania Edukacji Informatycznej PROIDEA, która konsekwentnie promuje praktyczną edukację wśród studentów znajdujących się u progu kariery zawodowej w dziedzinie teleinformatyki, programowania oraz bezpieczeństwa systemów sieciowych. W latach 2008-2009 pracował jako wykładowca i twórca kierunku e-biznes na Wyższej Szkole Europejskiej im. Józefa Tischnera. Angażował się też w działalność Globalnego Komitetu Edukacyjnego OWASP, który promuje na arenie międzynarodowej bezpieczne programowanie systemów www. Jest pomysłodawcą i organizatorem szeregu spotkań technologicznych, które są miejscem wymiany doświadczeń krajowych i międzynarodowych środowisk informatycznych. Wraz z zespołem Fundacji PROIDEA, Andrzej Targosz realizuje prestiżowe spotkania i konferencje z branży IT. Główne projekty, w których działa to: CONFidence - międzynarodowa konferencja na temat dróg rozwoju bezpieczeństwa teleinformatycznego. Ponadto zasiada w radzie programowej konferencji PLNOG, przeznaczonej w szczególności dla polskich operatorów sieciowych. Podczas tego spotkania omawiane są aktualne problemy współpracy między operatorami oraz prezentowane są istotne zmiany dotyczące rynku usług. Przygotowuje też corocznie konferencję JDD na temat technologii Java oraz spotkanie 4Developers dla project managerów, architektów, testerów i developerów różnych języków programowania. Od roku 2010 jest aktywnie zaangażowany w budowanie polskiego środowiska przedsiębiorców nowych technologii, jest współorganizatorem konferencji e-nnovation, StartupWeekend Kraków, w realizacji których odpowiada za selekcję i kontakt z prelegentami.

Andrzej Wach
Andrzej Wach Jest Prezesem Zarządu oraz współzałożycielem Bonair SA - firmy, której działalność od początku jej istnienia, czyli od 1991 r. pozostaje zawsze spójna z misją, jaką jest dostarczanie najwyższej jakości usług i rozwiązań informatycznych wspierających Klientów w osiąganiu ich celów biznesowych.
Bonair jest na polskim rynku pionierem zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie. Spółka jako pierwsza wdrażała te systemy w największych polskich przedsiębiorstwach, takich jak LOT, Exbud, Ciech, Ciech-Stomil, Rolimpex, Cementownia Ożarów, Cukrownia Lublin, Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Gdyni, MPK w Krakowie, Zakłady Energetyczne w Częstochowie i w Białymstoku czy Mostostal Export.
Obecnie Bonair specjalizuje się we wdrażaniu systemów wspierających zarządzanie klasy ERP, CRM i Business Intelligence. Tworzy też wysoko zaawansowane rozwiązania branżowe dla banków, instytucji finansowych, zakładów produkcyjnych i usługowych oraz administracji publicznej. Firma jest liderem i czołowym partnerem Microsoftu w zakresie rozwiązań biznesowych. Zatrudnia przeszło 140 osób, w tym wysoko wykwalifikowanych analityków, projektantów, konsultantów, programistów i inżynierów systemowych. Działa na terenie całej Polski, realizuje także projekty międzynarodowe. Ma szereg prestiżowych nagród i wyróżnień.
Andrzej Wach, od ponad 21 lat buduje firmę z wizją, rozwijając ją organicznie przez tworzenie nowatorskich rozwiązań, dostarczanie wysokiej jakości usług oraz tworzenie zespołu wysokiej klasy fachowców. Bonair dziś to nowoczesna, dobrze zorganizowana firma, realizująca skomplikowane projekty i specjalizowane rozwiązania. Naszym istotnym atutem jest lista referencyjna, która powstawała przez 20 lat - mówi Andrzej Wach.
Andrzej Wach jest absolwentem New York City University, Mechanical Engineering Department (1983). Współzałożyciel Bonair USA, Inc (1985) w USA i Bonair Sp. z o.o. w Polsce (1991).
Prywatnie Andrzej Wach pasjonuje się lotnictwem, działa w Krajowym Towarzystwie Lotniczym AOPA Poland. Ma licencję pilota szybowcowego i samolotowego z unikalnymi w Polsce uprawnieniami na wodno samoloty i łodzie latające. Jest również entuzjastą żeglarstwa morskiego i sportów motorowodnych.
Pozostałe doświadczenie zawodowe:
1991 - 1993 Dyrektor Zarządzający oddziału Bonair USA, Inc w Polsce
1989 - 1991 Senior Development Engineer, JohnsonMatthey, Wayne, Pa, USA
1985 - 1989 Operations Manager, Bonair USA, Inc., Teterboro, NJ, USA
1983 - 1985 Engineer, American Standards Testing Bureau, Inc., NYC, USA

e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2015 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78