centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Styczeń 2017
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWYWANIE OFERT PO NOWELIZACJI USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH"
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "ELEKTRONICZNE USŁUGI PUBLICZNE – JAK KORZYSTAĆ Z EPUAP2"
18 stycznia | Warszawa | szkolenie "MINIMALNE WYNAGRODZENIE W UMOWACH CYWILNOPRAWNYCH"
19 stycznia | Warszawa | warsztaty "NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY IT - co zrobić aby uniknąć sporu i jak się zachować w sytuacjach kolizyjnych pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym"
19 stycznia | Warszawa | warsztaty "GOOGLE DAY co każdy e-marketer powinien wiedzieć o narzędziach google?"
19 stycznia | Warszawa | LV seminarium w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "KONTRAKTOWANIE USŁUG HR"
24 stycznia | Warszawa | seminarium z cyklu DIGITALIZACJA "OTWARTY DOSTĘP W NAUCE A REGULACJE PRAWNE"
24 stycznia | Warszawa | warsztaty "INFORMATYKA ŚLEDCZA OD KUCHNI - TAJEMNICE WARSZTATU BIEGŁEGO INFORMATYKA"
24 stycznia | Warszawa | XXII seminarium w cyklu ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE I RATOWNICTWO "BEZPIECZEŃSTWO TELEINFORMATYCZNE W ZARZĄDZANIU KRYZYSOWYM"
25 stycznia | Warszawa | warsztaty "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI"
25 stycznia | Warszawa | 84 edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE - ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE"
25 stycznia | Warszawa | szkolenie „PRANIE PIENIĘDZY W PRAWIE POLSKIM ORAZ PERSPEKTYWY ZMIAN WYNIKAJACYCH Z IV DYREKTYWY AML/CFT"
26 stycznia | Warszawa | XXIV seminarium w cyklu BADANIA NAUKOWE "PROMOCJA DOROBKU NAUKOWEGO, INTERNET I MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE W PROMOCJI NAUKI"
26 stycznia | Warszawa | seminarium "PROBLEMY SZKOLNEGO „ŻYCIA W SIECI” RYZYKA PRAWNE, ORGANIZACYJNE, TECHNOLOGICZNE"
31 stycznia | Warszawa | LV konferencja w cyklu INFORMATYKA KORPORACYJNA "ANALITYKA BIG DATA WSPIERANIE PROCESU PODEJMOWANIA DECYZJI NARZĘDZIA ANALIZY DUŻYCH ZBIORÓW I ZARZĄDZANIA DANYMI"
31 stycznia | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ A OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH"
Luty 2017
1 lutego | Warszawa | XII edycja MEDICA INFO "KOSZTY PROCEDUR MEDYCZNYCH - SYSTEMY LICZENIA I ANALIZY KOSZTÓW"
1 lutego | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
1 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWA AUTORSKIE I PRAWO DO WIZERUNKU W FOTOGRAFII"
7 lutego | Warszawa | warsztaty "SYSTEM EZD JAKO SYSTEM WSPOMAGAJĄCY LUB PODSTAWOWY"
7 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W DZIAŁALNOŚCI WYDAWNICZEJ"
9 lutego | Warszawa | szkolenie "COPYWRITING I WEBWRITING - JAK NAPISAĆ SKUTECZNY TEKST REKLAMOWY I SPRZEDAŻOWY"
9 lutego | Warszawa | szkolenie "SZACOWANIE RYZYKA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH"
9 lutego | Warszawa | szkolenie "RACHUNKI BANKOWE NOTARIUSZY"
14 lutego | Warszawa | konferencja "OUTSOURCING PROCESÓW BIZNESOWYCH (BPO). ASPEKTY PRAWNE, INFORMATYCZNE, PRAKTYCZNE"
22 lutego | Warszawa | szkolenie "UMOWY IT: USŁUGI INFORMATYCZNE"
22 lutego | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE DLA RZECZNIKÓW PRASOWYCH"
23 lutego | Warszawa | szkolenie "NOWE EUROPEJSKIE PRAWO OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH"
23 lutego | Warszawa | FORUM "SKARGI, WNIOSKI, PETYCJE"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK DZIAŁA REKLAMA NA FACEBOOKU czyli SKUTECZNE KAMPANIE REKLAMOWE NA FACEBOOKU"
28 lutego | Warszawa | szkolenie "JAK ZAKŁADAĆ, EFEKTYWNIE PROWADZIĆ I ROZWIJAC CZASOPISMO NAUKOWE"
28 lutego - 1 marca | Warszawa | warsztaty "ROI/TCO METODY ANALIZY EFEKTÓW EKONOMICZNYCH Z WDROŻEŃ IT"
Marzec 2017
1 marca | Warszawa | warsztaty „BEZPIECZEŃSTWO IT W WYMIARZE OCHRONY SYSTEMÓW I STANOWISK PRACY OPERATORÓW KOMPUTERÓW”
1 marca | Warszawa | warsztaty "ZAAWANSOWANE TECHNIKI DIGITALIZACYJNE W MUZEUM -
jak łączyć różne rozwiązania technologiczne w celu optymalizacji efektu"
2 marca | Warszawa | szkolenie "DOKUMENTACJA MEDYCZNA - AKTUALNE ZMIANY PRAWA, DOŚWIADCZENIA Z PRAKTYKI"
7 marca | Warszawa | warsztaty "ROZLICZANIE WYNAGRODZEŃ WYPŁACANYCH W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH"
7 marca | Warszawa | XI seminarium z cyklu PRAKTYCZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI "BEZPIECZNE FUNKCJONOWANIE SERWEROWNI - UWARUNKOWANIA PRAWNE, ORGANIZACYJNE I TECHNOLOGICZNE"
8 marca | Warszawa | FORUM BANKOW SPÓŁDZIELCZYCH
8 marca | Warszawa | warsztaty "ZARZĄDZANIE ZASOBAMI INFORMATYCZNYMI"
8 marca | Warszawa | szkolenie "RACHUNKOWOŚĆ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ"
9 marca | Warszawa | IX FORUM CZYNNOSCI KANCELARYJNYCH
14 marca | Warszawa | warsztaty "DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ I ODMOWA UDOSTĘPNIENIA"
14 marca | Warszawa | szkolenie "DOZWOLONY UŻYTEK BIBLIOTEK I INSTYTUCJI NAUKOWYCH - RAMY PRAWNE, WĄTPLIWOŚCI INTERPRETACYJNE"
14 marca | Warszawa | XIII seminarium w cyklu MEDICA INFO "WIRTUALNA RZECZYWISTOŚĆ W MEDYCYNIE TECHNOLOGIE, REALNOŚĆ STOSOWANIA, UWARUNKOWANIA"
15 marca | Warszawa | szkolenie "ŚWIAT POZA FACEBOOKIEM - OD YOUTUBE DO SNAPCHATA"
15 marca | Warszawa | X FORUM INFORMATYCZNEGO ZARZĄDZANIA UCZELNIĄ "ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM INTELEKTUALNYM UCZELNI REPOZYTORIA, WITRYNY INTERNETOWE, ZARZĄDZANIE PROCESAMI"
16 marca | Warszawa | seminarium INFORMATYKA W ADMINISTRACJI "ELEKTRONICZNE KARTY MIEJSKIE OPROGRAMOWANIE, BEZPIECZEŃSTWO, PROBLEMY WDRAŻANIA"
16 marca | Warszawa | szkolenie "KONTROLE SKARBOWE"
22 marca | Warszawa | szkolenie "JAK PISAĆ DO SIECI I PROJEKTOWAĆ FORMATY REKLAMOWE ONLINE"
22 marca | Warszawa | konferencja w cyklu BEZPIECZNA ENERGETYKA "ZARZĄDZANIE CYBERBEZPIECZEŃSTWEM W ENERGETYCE - INFORMATYCZNE ZAGROŻENIA DLA SIECI ENERGETYCZNYCH"
22 marca | Warszawa | 84 edycja seminarium w cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO "OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ W INFORMATYCE - ZASADY PRAWNE, PRAKTYKA, ORZECZNICTWO SĄDOWE"
23 marca | Warszawa | szkolenie "UMOWY WDROŻENIOWE IT – ASPEKTY PRAWNE I PRAKTYCZNE"
23 marca | Warszawa | szkolenie "PRZYGOTOWANIE DO STOSOWANIA OGÓLNEGO ROZPORZĄDZENIA O OCHRONIE DANYCH (RODO)"
23 marca | Warszawa | warsztaty "DORĘCZANIE ELEKTRONICZNE RAMACH POSTĘPOWANIA PODATKOWEGO, ADMINISTRACYJNEGO I CYWILNEGO PO ZAMIANIE PRZEPISÓW"
28 marca | Warszawa | 25 edycja seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE "NOWE ROZPORZĄDZENIE (12/12/2016) PARAMETRYZACYJNE, KATEGORYZACJA JEDNOSTEK NAUKOWYCH W 2017 I PUNKTACJE ZA 2013-16"
29 marca | Warszawa | warsztaty "PRAWO W PROJEKTACH CHMURY OBLICZENIOWEJ"
29 marca | Warszawa | szkolenie "OCHRONA DÓBR OSOBISTYCH I PRAWA DO WIZERUNKU - MEDIA I INTERNET"
29 marca | Warszawa | warsztaty „WPŁYW ZMIAN W PRAWIE CYWILNYMI PROCEDURZE CYWILNEJ (Z 8 WRZEŚNIA 2016 r.) NA UMOWY W ADMINISTRACJI”
30 marca | Warszawa | warsztaty "KONTROLA I AUDYT PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z UE"
30 marca | Warszawa | FORUM BANKOWOSCI ELEKTRONICZNEJ
Kwiecień 2017
4 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu NOWOCZESNE MUZEA I GALERIE
4 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom podstawowy"
4 - 5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "WYWIAD JAWNOŹRÓDŁOWY (OSINT) - TECHNIKI I NARZĘDZIA POZYSKIWANIA INFORMACJI Z OTWARTYCH ŹRÓDEŁ"
5 kwietnia | Warszawa | warsztaty "POMOC MATERIALNA DLA STUDENTÓW I DOKTORANTÓW OD 1 PAŹDZIERNIKA 2016 R. – poziom średniozaawansowany"
5 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu GIS W PRAKTYCE
6 kwietnia | Warszawa | warsztaty "NOWELIZACJA PRAWA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
PERSPEKTYWA IT I NOWYCH TECHNOLOGII"
6 kwietnia | Warszawa | FORUM MAREKTINGU
11 kwietnia | Warszawa | seminarium "ORZECZNICTWO SĄDOWE W ZAKRESIE PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII"
11 kwietnia | Warszawa | warsztaty "PISANIE ARTYKUŁÓW NAUKOWYCH"
11 kwietnia | Warszawa | seminarium z cyklu AKADEMIA PRAWA KOMPUTEROWEGO
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "UMOWY IT: LICENCJE I PRAWA AUTORSKIE"
12 kwietnia | Warszawa | warsztaty "KWALIFIKOWALNOŚĆ I ROZLICZANIE WYDATKÓW W PERSPEKTYWIE FINANSOWEJ 2014-2020"
25 kwietnia | Warszawa | warsztaty "IDENTYFIKOWANIE I ZAPOBIEGANIE OSZUSTWOM PODCZAS PROWADZENIA AUDYTU"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W MUZEUM"
25 kwietnia | Warszawa | szkolenie "STOSOWANIE I KONSTRUOWANIE UMÓW O DZIEŁO ORAZ AUTORSKICH UMÓW O DZIEŁO – zajęcia warsztatowe w oparciu o najnowsze stanowiska ZUS, organów podatkowych i orzecznictwa sądowego"
26 - 27 kwietnia | Warszawa | FORUM INFORMATYKI W ADMINISTRACJI
Maj 2017
16 maja | Warszawa | warsztaty "MARKETING NA FACEBOOKU – OD POSTÓW PO REKLAMY"
16 maja | Warszawa | warsztaty "PROCEDURY BEZPIECZEŃSTWA W BIZNESIE I ADMINISTRACJI"
17 maja | Warszawa | seminarium z cyklu BIAŁY WYWIAD
23 maja | Warszawa | seminarium z cyklu BADANIA NAUKOWE
24 maja | Warszawa | seminarium z cyklu ARCHIWIZACJA
24 maja | Warszawa | szkolenie "DIGITALIZACJA MUZEALIÓW I UTWORÓW PLASTYCZNYCH - UDOSTĘPNIANIE i EKSPLOATACJA"
25 maja | Warszawa | FORUM ADO/ABI
30 maja | Warszawa | szkolenie "PRAWO AUTORSKIE W INTERNECIE"
31 maja | Warszawa | FORUM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ
31 maja | Warszawa | warsztat "UMOWY IT W PRAKTYCE – CASE STUDY. TYPOWE I NAJCZĘSTSZE PROBLEMY ORAZ PRAKTYCZNE ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WYBRANYCH UMÓW IT"
31 maja | Warszawa | szkolenie "INSTRUMENTARIUM NAUKOWCA – WYKORZYSTANIE NARZĘDZI WSPOMAGAJĄCYCH PROCES PISANIA TEKSTÓW, WYSZUKIWANIA ŹRÓDEŁ ORAZ UDOSTĘPNIANIA PUBLIKACJI W INTERNECIE"
 

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78