centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 06.11.2007 Koordynator: Iwona Nowosielska

Sprawozdanie

6 listopada 2007 roku odbyła się IV edycja konferencji z cyklu outsourcing IT, pt. "Outsourcing czynności bankowych". Patronat merytoryczny nad wydarzeniem objął Związek Banków Polskich. Obrady zostały poprowadzone przez mecenasa Jerzego Bańka - Dyrektora ds. Legislacyjno-Prawnych Związku Banków Polskich.

Pierwszy wykład, którego autorem był mecenas Jerzy Bańka dotyczył "Wyzwania związanego z outsourcingiem czynności bankowych - przewidywalne zmiany w ustawodawstwie i praktyce".

Bank jest instytucją zaufania publicznego. W wyniku prowadzonych konsultacji Rada Prawa Bankowego ZBP wypracowała propozycje zmian przepisów. Uregulowaniu uległ problem podoutsourcingu w kontekście czynności wykonywanych przez podwykonawców. Przedsiębiorca lub przedsiębiorca zagraniczny, któremu zostało powierzone przez bank wykonywanie czynności pozostających w zakresie prowadzonej działalności bankowej nie może powierzyć innemu przedsiębiorcy lub przedsiębiorcy zagranicznemu wykonywania tych czynności. Zaproponowano usunięcie obowiązku notyfikacji do KNB (KNF) zamiaru zawarcia umowy outsourcingowej lub jej zmiany oraz usunięcie pojęcia "bliskich powiązań z bankiem. Ważne jest ograniczenie zakresu tzw. outsourcingu zagranicznego do państw innych niż państwa członkowskie UE jak i wyłączenie innych banków, instytucji kredytowych i finansowych świadczących usługi na rzecz banków spod reżimu outsourcingu.

Mecenas Marcin Dietrich - dyrektor Departamentu Prawnego Raiffeisen Bank Polska przeprowadził wykład na temat "Reguł outsourcingu czynności bankowych".

Banki w celu wspólnego udzielenia kredytu mogą zawrzeć umowę o utworzeniu konsorcjum bankowego. W umowie banki ustalają warunki udzielenia kredytu i jego zabezpieczenia oraz wyznaczają bank umocowany do zawarcia umowy kredytu. Zgodnie a art. 6a ust. 2 ustawy prawo bankowe nie ma możliwości zawarcia umowy outsourcingowej w obszarze zarządzania bankiem, a w szczególności zarządzania ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności bankowej, w tym zarządzania aktywami i pasywami, dokonywania oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, jak również przeprowadzania audytu wewnętrznego banku. W zależności od przedmiotu umowy outsourcingowej oraz podmiotu świadczącego usługi outsourcingowe, bank obowiązany jest albo do notyfikacji Komisji Nadzoru Bankowego o zamiarze zawarcia umowy albo do uzyskania a priori zgody Komisji na zawarcie takiej umowy.

Mecenas Bernard Smykla - zastępca dyrektora Departamentu Prawnego NBP wykładał na temat "Problematyki tajemnicy bankowej w kontekście praktyki outsourcingu czynności bankowych".

Podmiotami zobowiązanymi do zachowania tajemnicy bankowej są: bank, osoby w nim zatrudnione jak i osoby, za których pośrednictwem bank wykonuje czynności bankowe. Tajemnica bankowa obejmuje informacje dotyczące czynności bankowej, uzyskane w czasie negocjacji, w trakcie zawierania i realizacji umowy, na podstawie której bank tę czynność wykonuje. Jednocześnie warto podkreślić, iż mamy brak przepisu określającego termin, w którym tajemnica bankowa "przestaje obowiązywać". Wiadomości objęte tajemnicą mogą być ujawnione innym osobom i instytucjom tylko na podstawie upoważnienia udzielonego bankowi przez osobę, której informacje dotyczą lub z mocy ustawy. Bank nie ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z ujawnienia tajemnicy bankowej i wykorzystania jej niezgodnie z przeznaczeniem przez osoby i instytucje upoważnione przez ustawę do żądania od banków udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. Zgodnie z art. 105 ust. 1 pkt 1 bank może udzielić informacji stanowiących tajemnicę bankową innym bankom oraz instytucjom kredytowym w zakresie, w jakim są niezbędne w związku z wykonywaniem wszystkich czynności bankowych oraz nabywaniem i zbywaniem wierzytelności.

Tuz przed przerwą, Grzegorz Krawczyk - Business Solution Manager w zakresie Infrastruktury IT w firmie Comarch, poruszył temat "Outsourcingu Infrastruktury IT jako najefektywniejszego sposobu zarządzania bankowymi zasobami informatycznymi".

Outsourcing w bankowości stawia wysokie wymagania firmom outsourcingowym. Umowy na outsourcing bankowy muszą być zgodne z zapisami Prawa Bankowego, a każda umowa musi być zatwierdzona przez GINB. Mamy dwa typu outsourcingu IT: częściowy i pełny. Wybór firmy outsourcingowej to proces bardzo złożony. Okres pomiędzy opublikowaniem zapytania ofertowego a rozpoczęciem obsługi outsourcingowej wynosi często kilka miesięcy. Umowa powinna zawierać: katalog usług, Service Level Agrement, procedurę sposobu kalkulacji zmiany cen usług w przypadku zmian w zakresie Umowy (np. system punktowy). Dobra umowa SLA powinna być stworzona pod kątem wymagań biznesowych, a nie rozwiązań technicznych, zrozumiała dla końcowych użytkowników, dostosowana do ich potrzeb i być napisana w sposób precyzyjny - postawione cele muszą być definiowalne, mierzalne oraz możliwe do skontrolowania w uzgodniony sposób. Przedstawiono dwa projekty outsourcingowe: ITIL oraz ISO27001.

Po przerwie wystąpił dr Marcin Olszak - Generalny Inspektorat Nadzoru Bankowego z tematem wykładu "Stanowisko GINB w zakresie wymogów prawa bankowego, dotyczących powierzania podmiotom zewnętrznym czynności faktycznych, związanych z działalnością bankową".

Jakie są oczekiwania GINB w zakresie zarządzania ryzykiem związanym z outsourcingiem? Należy ująć zasady powierzania przez bank określonych czynności w strategii działania banku, polityce bezpieczeństwa lub innym dokumencie zatwierdzonym przez zarząd banku. Ważne jest, aby przeprowadzić przed dokonaniem outsourcingu analizę związanych z nim korzyści i zagrożeń oraz przed zleceniem czynności analizy sytuacji finansowej wykonawcy i jego zdolności do wykonywania powierzonych czynności. Umowa outsourcingowa powinna zachować odpowiednią konstrukcję. Kierownictwo banku powinno poddać kompleksowej ocenie i kontroli ryzyko związane z outsourcingiem jak i dokonać, przynajmniej raz w roku, oceny wykonawcy powierzonych czynności. Postulowano objęcie przez bank systemu kontroli wewnętrznej całego obszaru dotyczącego powierzania określonych czynności. Bank powinny weryfikować plany zapewniające ciągłe i niezakłócone prowadzenie działalności, które przygotował wykonawca powierzonych czynności.

W dalszej kolejności miejsce miała prezentacja, którą przedstawił Konrad Rochalski - Prezes Zarządu Inforsys na temat "Outsourcingu korespondencji masowej jako metody optymalizacji inwestycji oraz zasobów banku".

Przedstawiona została usługa o nazwie TRANSPROMO, która jest efektywnym narzędziem komunikacji z klientem, łączącą druk w kolorze, indywidualny przekaz oraz uwagę odbiorcy, którą gwarantuje druk transakcyjny. Transpromo wykorzystuje potęgę kolorowego druku cyfrowego, zaawansowane rozwiązania informatyczne w zakresie tworzenia i zarządzania komunikacją personalizowaną oraz dane pochodzące z systemów CRM. Dzięki powiązaniu tych trzech elementów powstaje kompilacja będąca szerokim i elastycznym narzędziem służącym swobodnemu zarządzaniu treścią kolorowych dokumentów transakcyjnych. Narzędzie zamienia tradycyjne, z reguły czarno-białe faktury, bilingi czy wyciągi z kont w pełnokolorowe, atrakcyjne dla odbiorcy dokumenty.

Mecenas Małgorzata Chruściak z CMK Cameron McKenna wykładała na temat "Procedury notyfikacji outsourcingu krajowego oraz uzyskiwania zezwoleń na outsourcing zagraniczny".

Omówiono wymogi proceduralne związane z tzw. outsourcingiem w zakresie działalności bankowej. Przepisy prawa bankowego nie posługują się pojęciem "outsourcingu". Pojęcie to nie jest również definiowane w przepisach innych regulacji prawnych. Zawarcie przez bank umowy outsourcingowej, na podstawie której bank powierza wykonywanie czynności określonych w art. 6a ust.1 pkt 1) lit. a)-j) oraz pkt 2) wymaga zawiadomienia Komisji Nadzoru Bankowego ("KNB") i możliwe jest po spełnieniu kilku warunków. Ponadto powierzenie wykonywania czynności prawnych w zakresie czynności bankowych innych niż wymienione w art. 6 a) ust. 1 pkt. a)-j) wymaga uzyskania zgody KNB. Warunkiem uzyskania takiej zgody jest wykazanie w toku postępowania, że powierzenie przez bank wykonywania takich czynności jest niezbędne do prowadzenia działalności w sposób ostrożny i stabilny lub do istotnego obniżenia kosztów tej działalności. Zawiadomienie powinno zostać podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania banku. W sytuacji, gdyby osobami tymi nie byli członkowie zarządu banku lub prokurenci, zgodnie z wytycznymi GINB wskazane jest ze względów bezpieczeństwa, aby zawiadomienie podpisywała jedna osoba w banku umocowana przez jego zarząd.

Na końcu odbyła się dyskusja "Doświadczenia z czterech lat funkcjonowania przepisów Prawo Bankowe - problemy prawne umów outsourcingowych, pułapki procesów negocjacyjnych. Rozpoznawanie, występowanie i kontrolowanie ryzyk występujących w zakresie powierzania czynności faktycznych podmiotom zewnętrznym. Największe problemy w komunikacji pomiędzy dostawcami usług a bankami", której moderatorami byli mecenas Jerzy Bańka i mecenas Małgorzata Chruściak.

Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78