centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 05.03.2007 Koordynator: Iwona Kornet

Sprawozdanie

5 marca 2007 roku odbyła się VI edycja konferencji z cyklu Teleinformatyka w przedsiębiorstwach sieciowych "Rynek systemów billingowych dla spółek dystrybuujących energię elektryczną, wodę, ciepło lub gaz". Gościem specjalnym był Pan prof. Jerzy Buzek, który wygłosił wykład inauguracyjny "Konsolidacja na rynku usług sieciowych - w przededniu uwolnienia rynku energii w UE".

Pierwotnymi źródłami energii są źródła odnawialne, węgiel oraz ropa, gaz które stanowią przyczynę obecnego kryzysu. Aby mu przeciwdziałać, potrzebujemy nowych źródeł dostaw lub zastąpienia gazu i ropy czymś innym. Problemem energetycznym Europy są m.in. koszty i konkurencyjność, które wynikają z ochrony środowiska i bezpieczeństwa dostaw. Konsumenci oczekują niższych cen i lepszej usługi. Pokładają nadzieję w liberalizacji i rozwoju rynku. Europa stanowi tylko część globalnej sceny ekonomicznej. Rozszerzenie Unii Europejskiej stanowi nowe pole do gry dla sektora energetycznego. Przed Polską stoją różnego rodzaju dylematy wyboru: konsolidacja czy rynek, elektrownie jądrowe czy efektywność energetyczna, płynny gaz czy płynny węgiel, większe rezerwy mocy czy energetyka rozproszona. Ogromny potencjał rozwoju sektora gazu w Polsce stanowi rynek, sektor tranzytowy, projekty infrastrukturalne oraz duży potencjał do integracji i ekspansji na europejskiej scenie. Jednym z najważniejszych narzędzi optymalizacji kosztów energii są inteligentne sieci. Określenie to oznacza komputerowy biling i zdalny metering, oraz zdalne zarządzanie odbiorem (DSM), które można redukować u odbiorcy i dostawcy oraz przy wytwarzaniu. Rozwój energetyki w gospodarce oznaczać musi rozwój informatyzacji w energetyce.

W dalszej kolejności miejsce miały dwie prezentacje sponsorskie firmy Microsoft Sp. z o.o. na temat "Billingu z entuzjazmem. Wartość dodana zastosowania rozwiązań Microsoftu" która wygłosił Pan Tomasz Kwiatkowski", oraz " Szukam, więc jestem... czyli billing z entuzjazmem" zaprezentowany przez Pana Tomasza Szulca z Computerland S.A.

Microsoft Business Intelligence składa się z oferty Aplikacje PerformancePoint Server 2007, narzędzia użytkownika SharePoint Server 2007 Excel 2007 oraz Platformy Business Intelligence SQL Server 2005. Microsoft stara się zapewnić lepszą realizację swych strategii poprzez monitorowanie, analizowanie i planowanie. Za cel stawia ciągłe, bieżące podnoszenie jakości decyzji biznesowych.

Doniesienia prasowe na temat rynku energii nie są zbyt entuzjastyczne. Komisja Europejska zażądała od polskiego rządu wyjaśnień w sprawie administracyjnego regulowania cen energii, a konstrukcja rynku energii w Polsce nie jest prawidłowa. Jak rozwiązują ten problem inne kraje? Wybierają najlepszą ofertę poczym konkretna firma załatwia za nich wszystko. Co najmniej 20% klientów, którzy między 1 stycznia a 30 czerwca 2006 za pomocą uSwitch.com zmieniło dostawcę gazu lub energii elektrycznej zaoszczędziło przynajmniej 325 funtów. Jak zainteresować klienta? Najważniejszy jest pomysł na rozwiązaniem, które przekracza dotychczasowe przyzwyczajenia. Czy możemy skierować ofertę do odbiorcy który jest w wieku 6 lat? Okazuje się, że tak, gdyż energia nie patrzy na wiek. Wraz z urodzeniem dziecka zużycie energii zużywanej do celów domowych rośnie o 30 kWh miesięcznie. Może więc zaproponować klientowi przez najbliższe 2 lata - 30 kWh/m-c z 25% rabatem?

Kolejną prezentację sponsorską zaprezentował Pan Wojciech Murzyn z Siemens Enterprise Communications Sp. z o.o., a tematem jej były "Rozliczenia - kampania marketingowa, która nigdy się nie kończy. Integracja obsługi klienta z systemami bilingowymi".

Dlaczego faktura może być dobrym przekazem reklamowym? Odpowiedzi jest kilka: dociera ona do konkretnego odbiorcy, jest zawsze czytana, regularna, niezbyt droga i skuteczna. Kiedy rynek energetyczny staje się rynkiem pojawiają się nowe hasła typu: satysfakcja i lojalność. Występują nowe zjawiska dotyczące konkurencyjności, walki o klienta i zmiany zasięgu oferty. Klienci stawiają coraz to większe wymagania, analizują i porównują oferty. Kiedy rynek energetyczny staje się rynkiem- satysfakcja klienta przestaje wystarczać, a satysfakcja nie gwarantuje lojalności. Obsługa klienta staje się obok przesyłki i dystrybucji energii kluczowym procesem w firmie energetycznej. Mechanizmy IT w komunikacji z klientem odgrywają ogromna rolę. Są nimi mechanizmy internetowe, m-biznesowe jak SMS / MMS czy też WAP / WiFi oraz mechanizmy telefoniczne typu Call Centre. System IT jest do wspomagania obsługi, a nie do zastępowania jej. Nowoczesny system bilingowy nie jest tylko stworzony do wystawiania faktur, ale także do obsługi różnych form rozliczeń z klientami.

Tuż po przerwie na lunch miejsce miały dwie prezentacje sponsorskie. Pierwsza z nich - Pana Piotra Pietrusa z Altar Sp. z o.o. dotyczyła "Platforma Piramid WorkFlow - Platformy Piramid WorkFlow". Druga, zaprezentowana przez Pana Przemysława Tworka z Zakład Systemów Komputerowych Sp. z o.o. dotyczyła "Idei SOA i jej wykorzystanie w świetle potrzeb dostawców energii elektrycznej w systemie TPA".

Z dniem 1 lipca 2007 roku nastąpi uwolnienie rynku energii. Konieczne będzie spełnienie kilku podstawowych kryteriów jak obsługa klientów odchodzących i przychodzących, działanie zgodnie z przyjętymi procedurami, dotrzymywanie terminów, raportowanie. Wymagana będzie profesjonalna obsługa reklamacji i windykacji. Przedmiotem obrotu są dokumenty i ich format (papierowy lub elektroniczny). System informatyczny powinien być elastyczny, łatwy w dostosowaniu i niezależny od innych systemów. Do czego służy autorska piramida WorkFlow firmy Altar Sp. z o.o.? Przede wszystkim zarządza procesami biznesowymi przepływu zadań, pracy, dokumentów - automatyzując je i nadzorując w części lub w całości. Powoduje, że są one przekazywane od jednego uczestnika procesu do drugiego, zgodnie z definicją procesu, a więc ustalonymi regułami. Raportuje stany realizacji zleceń w poszczególnych procesach, komórkach organizacyjnych i poszczególnych użytkowników dostarczając mierników do analizy procesów. Wynikającymi z tego korzyściami jest możliwość implementacji innych procedur, ich kontrola, czy też niezależność od innych systemów.

SOA jest architekturą zorientowaną na usługi. Jej koncepcją jest tworzenia systemów informatycznych, w której główny nacisk stawia się na definiowanie usług, które spełniają wymagania użytkownika. Ma na celu lepsze powiązanie biznesowej strony organizacji z jej zasobami informatycznymi. Bezpośrednia integracja aplikacji okupiona jest licznymi problemami, które w efekcie generują wysokie koszty. Jak to zmienić? Można zintegrować je z warstwą pośrednią. Daje nam to łatwiejsze zarządzanie i wbudowane w middleware procedury zabezpieczeń. Niestety nadal następuje częste wykorzystywanie komunikacji punkt-w-punkt, z wieloma konsekwencjami. Idea SOA ma na celu zmianę tejże sytuacji. Zapewnia prostsze wprowadzenie modyfikacji, łatwiejsze zarządzanie, większą spójność i przejrzystość architektury. Wszystko to dostępne pod jednym interfejsem. Widoczne są jednak i minusy. Zaznacza się mało efektywną komunikacje pomiędzy IT a biznesem. Biznes nie posiada informacji o tym, jak SOA automatyzując procesy biznesowe pozwala dostarczać rozwiązania które będą tańsze, szybsze i lepsze. Niedostateczna wiedza spowodowała wiele niepowodzeń we wdrożeniach SOA.

Dyrektor Pionu Rozwiązań dla Energetyki i Gazownictwa SPIN S.A. - Pan Maciej Lasota, zaprezentował temat "Obsługi Klientów TPA i Partnerów Biznesowych w dobie deregulacji Rynku Energii i Gazu".

Od 1.07.2007 każdy obywatel Polski uzyska prawo zakupu energii i gazu od wybranych przez siebie sprzedawców. Stanowi to dla nich nowe wyzwanie. Decyzją ustawodawców, dotychczasowi dostawcy mediów (energii i gazu) zostaną podzieleni na Dystrybutorów oraz Spółki Obrotu handlujące danym medium. W wyniku udzielanych koncesji, na rynku pojawiają się firmy handlujące energią bądź gazem. Toczą się dyskusje nad formą działania rynku, zasadami wzajemnych relacji pomiędzy wszystkimi stronami, zapewnieniem bezpieczeństwa całego systemu. Nowe zasady wymuszą wdrożenie szeregu procesów, często wychodzących poza ramy jednego przedsiębiorstwa. Zmiany muszą zagwarantować bezpieczną i ciągłą pracę w określonym czasie. Zmianom będą musiały ulec procesy zawierania różnego rodzaju umów, procesy rozliczania klientów, pozyskiwania odczytów, realizacji zleceń Obsługi Technicznej. Pojawią się procesy związane ze zmianą Sprzedawcy, wzajemnymi rozliczeniami pomiędzy Sprzedawcą a Dystrybutorem. Pojawią się nowe formy rozliczeń za zużycie medium. Elementem wspólnym wszystkich zmian jest wyłaniający się na pierwszy plan element procesowości, przepływu pracy, wymiany dokumentów i informacji. Tradycyjny billing zostaje w tyle jako jedna z istotnych ale nie pierwszoplanowych funkcjonalności.

W dalszej kolejności, wysłuchano prezentacji o "Usprawnieniu obsługi płatności dla spółek dystrybucyjnych - system EBPP w KIR S.A." za sprawą Pana dr Tomasza Jończyka - Dyrektor Działu Strategii i Systemów Rozliczeniowych Krajowa Izba Rozliczeniowa S.A.

Obecnie w ramach KIR S.A. funkcjonują dwa, przetwarzające komunikaty elektroniczne systemy rozliczeń międzybankowych: ELIXIR i EuroELIXIR. EBPP to zestaw standardów i usług oraz wspierających je systemów teleinformatycznych, pozwalających na przekazywanie faktur, informacji o płatności oraz specyfikacji szczegółowych, za pośrednictwem bezpiecznego kanału elektronicznego od wierzyciela do banku płatnika. Rachunki wielu wierzycieli prezentowane są w sposób spójny w jednym miejscu z punktu widzenia płatnika. System zapewnia pełną automatyzację. Możliwe jest zwiększenie stopnia "współpracy" banku z płatnikiem np. poprzez powiadomienia, automatyzację płatności - zależnie od polityki każdego banku. ELIXIR daje wiele korzyści końcowemu użytkownikowi. Zapewnia jednakowy dostęp do faktur otrzymywanych od wielu masowych wierzycieli, nie zobowiązuje do logowania się do różnych stron, posiada jednolity sposób autoryzacji, jest dostępny 24h na dobę i 7 dni w tygodniu. Doświadczenia światowe wskazują, że warunkiem sukcesu EBPP jest centralny konsolidator, czyli jednolita platforma, konsolidująca wiele rachunków, zapewniająca wymianę informacji i organizację procesów.

Tuż przed przerwą poruszono temat "Repozytorium dokumentów elektronicznych jako podstawa sprawnej komunikacji z klientem". Autorami prezentacji byli Panowie z CK ZETO S.A. - Grzegorz Kubiak, Tomasz Mikołajczyk.

IBM Content Manager jest repozytorium dokumentów elektronicznych. Zgromadzone tam dokumenty można przeglądać, dokonywać zestawień czy też zadawać precyzyjne pytania w celu uzyskania odpowiedzi i odszukania potrzebnych dokumentów. Dokumenty dostarczane w formie poczty elektronicznej są umieszczane w repozytorium CommonStore for Lotus Domino lub CommonStore for Exchange. Na bieżąco możemy gromadzić tam korespondencję wymienianą z klientami. Za modelowanie zasad przechowywania informacji odpowiedzialny jest program IBM Recordkeeping Methods Modeling. Dzięki niemu zarządzamy, monitorujemy i raportujemy. Repozytorium IBM Content Manager pozwala na gromadzenie dokumentów niezależnie od ich postaci. Pracownicy organizacji mogą korzystać z dokumentów zgromadzonych w nim w czasie rozmów z klientami, podczas przygotowywania korespondencji.

W trzeciej części konferencji miejsce miały dwa wykłady. Pierwszy z nich dotyczył "Integracji systemów informatycznych przedsiębiorstw dystrybucyjnych" a jego autorem był Pan Jędrzej Wieczorkowski z Katedry Informatyki Gospodarcze SGH. Drugi temat poruszał Pana Hieronima Szwabowski z Koncernu Energetycznego ENERGA S.A - "Systemy billingowe - jako zbiory wiedzy o klientach".

Jak należy integrować systemy w zakładzie energetycznym? Ważna jest ewidencja klientów, fakturowanie, ewidencja wypłat, windykacja, reklamacja, systemy odczytu liczników, ewidencji pracy monterów, raportowania oraz współpraca z dostawcami energii. Posiadacze wielu aplikacji muszą liczyć się z równie wieloma problemami. Do najbardziej popularnych należy redundancja danych, problemy przy integralności. Komunikacja z otoczeniem może odbywać się na dwa sposoby, poprzez B2B z klientami (CRM), partnerami (SCM, SRM) lub B2G z organami państwowymi typu Urzędy Skarbowe, Statystyczne, ZUS. Zintegrowane systemy mają za zadanie stworzyć kompleksową funkcjonalność. Istnieje potrzeba integracji komponentów programowych, gdyż zaznacza się ich dużą niezależność.

Problemy w dotychczasowych systemach wynikają z ich różnorodności, zarówno pod względem różnych dostawców jak i poziomu funkcjonalności. Klient stawia nowe wymagania. Chciałby aby było jedno Centrum załatwiania spraw związanych z energią wraz z dodatkowymi usługami. Jak wygląda klient w billingu? Zawierane są z nim umowy, składane zostają umowy przyłączeniowe, istnieje zarówno obsługa reklamacji jak i zgłoszeń.

Opracowanie: Dział Public Relations

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78