centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 25.10.2007 Koordynator: Magdalena Kowalska

Sprawozdanie

25 października 2007 roku w Centrum Bankowo Finansowym odbyło się XXX Seminarium z cyklu Akademia Prawa Komputerowego. Edycja ta dotyczyła tematu "Zbiorowego zarządu prawami autorskimi w Internecie". Obrady prowadził Andrzej Jabłoński - prezes Centrum Promocji Informatyki.

Jako pierwszy wystąpił dr Wojciech Wiewiórowski z Uniwersytetu Gdańskiego. Przeprowadził wykład na temat "Rozszerzenie dotychczasowych form ochrony prawem autorskim na nowe pola eksploatacji. Transgraniczny zarząd prawami autorskimi".

Twórcy przysługuje wyłącznie prawo do korzystania z utworów i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu. Jest wiele problemów prawnych na tzw. "cyberpolach". Podstawowymi są: caching, hosting, linking, Mere Couit oraz zasady odpowiedzialności ICP i ISP w serwisach Web 2.0 wraz z odpowiedzialnością ISP. Problem stanowią także umowy o udostępnianiu utworu i o dostępie do utworu. Przy pomocy organizacji zbiorowego zarządzania należy rozwiązywać trudności w określeniu zakresu praw poprawnie zarządzanych oraz cele, funkcje, charakter działań organizacji.

Następny wystąpił mec. Xawery Konarski z Kancelarii Prawnej Traple, Konarski, Podrecki. Tematem wystąpienia było "WEB 2.0 a zbiorowy zarząd prawami autorskimi. Podmioty zobowiązane do uiszczania opłat za korzystanie z utworów".

Rola administratorów serwisu polega na zorganizowaniu forum do wymiany treści stworzonych przez użytkowników. W przypadku niektórych serwisów administratorzy zapewniają również dostęp do treści stworzonych przez podmioty profesjonalne. Podstawowymi źródłami przychodów administratorów serwisów Web 2.0. są reklamy internetowe, komercjonalizacja (opłata za udostępnienie treści, prowizja od transakcji). Nasze sądy mają dość liberalne podejście do przesłanek twórczości. Istotna części treści "amatorskich" może zostać uznana za utwory i/lub przedmioty praw pokrewnych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za bezprawność "cudzych" treści, chyba, że nie zablokował dostępu do bezprawnie rozpowszechnianych materiałów mimo otrzymania dostępu.

Podczas kolejnego wykładu, wystąpił prof.dr hab. Jan Błeszyński z Wydziału Prawa Administracji Uniwersytetu Warszawskiego wraz z synem mec. Michałem Błeszyńskim z Kancelarii Prawnej Błeszyński i Partnerzy. Temat wystąpienia dotyczył "Organizacji zbiorowego zarządzania w Internecie. Przymusowe pośrednictwo organizacji zbiorowego zarządu w zakresie internetowych pól eksploatacji".

Jesteśmy w sytuacji pewnego legislacyjnego zamieszania. Obok prawa ustawowego obowiązują zasady konstytucyjne wraz z ustawodawstwem międzynarodowym, które to jest niekompletne. Ustawodawca jest odpowiedzialny za organizację sfery obrotu podmiotu transgenicznego. Zasady są, natomiast nie ma odpowiednich osób do ich wykonania. Istota techniki jest to, że zapis cyfrowy jest w stanie zapisać prawie każdy system audiowizualny. Wokół zbiorowego zarządu narosło wiele konfliktów. Niektóre z nich wynikają tylko po to, aby utrudnić działanie. Prawidłowo rozpisane licencje powinny być sprzężone. Przedmiotem ustawy reprezentatywnej jest kategoria utworów, bez znaczenia kto ma prawa autorskie.

Po przerwie wysłuchaliśmy wykładu mec. dr Zbigniewa Okonia dotyczącego "Zarządu cyfrowego czy tradycyjnego - czy DRM może zastąpić organizacje zbiorowego zarządzania".

Różnego rodzaju ograniczenia treści majątkowych praw autorskich, określone zazwyczaj jako dozwolony użytek prawny i publiczny, regulujący takie kwestie, jak korzystanie z utworu dla celów użytku osobistego, dozwolony cytat, problematykę przedruku prasowego, korzystanie z dzieł przez biblioteki, ośrodki dydaktyczne itp. W prawie wspólnotowym problematykę ochrony technicznych zabezpieczeń utworów reguluje przede wszystkim dyrektywa 2001/29/WE. Ochrona zabezpieczeń technicznych i informacji o prawach została po raz pierwszy wprowadzona do poprzez nowelizację z 9.6.2006r. Jej celem było przygotowanie polskiego prawa autorskiego do ratyfikacji traktatów WIPO. Problematyczna jest zarówno zgodność polskiej ustawy z traktatami WIPO, jak i dyrektywa 2001/29/WE. Nie bez znaczenia jest także ilość usterek legislacyjnych, skutecznie utrudniających stosowanie istniejących przepisów. W tej sytuacji kolejna nowelizacja polskich przepisów o ochronie zabezpieczeń technicznych i informacji o prawach jest konieczna.

Mec. Wojciech Dziomdziora z COTTYN - LECOUTRE Group of Law Firms - Barbasiewicz i Łyś-Gorzkowska przybliżył nam tematykę "Prawa autorskiego w mobilnej telewizji".

Tak naprawdę, telewizja mobilna jeszcze w Polsce nie istnieje. Polska jest zobowiązana do włączenia sygnału analogowego a wyłączenia cyfrowego do połowy 2015 roku. Z normalnej anteny będziemy wtedy mogli odbierać 49 kanałów. TV mobilna sama w sobie nie jest polem eksploatacji. Jest to pewna platforma na której wykorzystywane sa różne utwory. Nie jest możliwe jednolite zakwalifikowanie różnych form wykorzystywania utworów na tej samej platformie technologicznej. Podstawowymi sposobami eksploatacji utworów w TV Mobilnej jest nadawanie, reemisja i od-demand. Trzema podstawowymi kryteriami wyodrębnienia pól eksploatacji jest inna/nowa technika za pomocą której dokonujemy eksploatacji dzieła, inny/nowy krąg odbiorców których właściciel praw może pozyskać. Najważniejszym i decydującym kryterium jest ekonomiczne znaczenia nowego sposobu użytku. Podstawowymi zagadnieniami prawno-autorskimi związanymi z nowymi polami eksploatacji jest konieczność podpisania nowych umów, roszczenie umów z ozz oraz problem terytorialności.

"Problemy prawne transmisji internetowej on-line" przybliżyły nam mec. Magdalena Bartosik wraz z mec. Ewą Kurowską-Tober.

Regulacje prawne nie sa nigdzie zgrupowane. Do podstawowych zaliczamy: ustawę o prawie autorskim i prawach pokrewnych, ustawę o radiofonii i telewizji, prawo telekomunikacyjne, ustawę o świadczeniu usług droga elektroniczną, prawo wspólnotowe. Największym problemem jest nienadążanie przepisów prawnych nad nowymi technologiami. Cyfryzacja stanowi technologiczną przyszłość. Telewizja interaktywna charakteryzuje się personalizacja, asynchronicznością i indywidualizacją. Na gruncie obecnie obowiązującej ustawy o radiofonii i telewizji nie da się przenieść jej uregulowań na usługi udostępniania telewizji w Internecie. W Internecie spotykamy wiele działań pirackich, jak możemy im przeciwdziałać? Pomysłów jest wiele, lecz w praktyce różnie bywa. Przydałaby się konkretna oferta legalna, edukacja, zabezpieczenia techniczne jak i wysyłanie alertów do naruszyciela.

Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78