centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 23.01.2008 Koordynator: Iwona Kornet

Sprawozdanie

VI edycja konferencji z cyklu e-DYREKTOR pt. "e-Dyrektor HR, TELEINFORMATYKA W ZARZĄDZANIU KADRAMI" zgromadziła m.in. osoby zainteresowane rozbudową swych systemów zarządzania kadrami. Podczas spotkania odbyły się wykłady, prezentacje firmowe oraz case study.

Dr Zbigniew Olejniczak wprowadził słuchaczy w tematykę "Narzędzia IT w budowaniu systemu zarządzania kadrami". Podczas wykładu poruszone zostały zagadnienia związane ze wsparciem informatycznym ZZL oraz z wybranymi elementami zarządzania zasobami ludzkimi. Cykl zarządzania rozpoczyna się selekcją, która prowadzi do określonego wyniku i oceny tak, aby łańcuch mógł zakończyć się rozwojem lub nagrodą. Przed rekrutacją, każda firma powinna dokonać dokładnej analizy profilu danego stanowiska. Następnie, należy zastanowić się nad formą i źródłami niezbędnymi do całego procesu, bowiem wybrany kandydat staje się pełnoprawnym uczestnikiem organizacji. Obecnie, niezwykle popularne stało się poszukiwanie pracowników poprzez Internet jak i zamieszczanie ogłoszeń na stronach www. Przytoczone zostały wyniki badania, którego to podstawowym pytaniem było "Czy odbywanie szkoleń powinno wiązać się z systemem awansu zawodowego?" Aż 80% respondentów stwierdziło, że TAK, podając za przykład najczęściej awans finansowy i hierarchiczny.

Dr Grzegorz Sibiga z Instytutu Nauk Prawnych PAN przeprowadził wykład pt. "Ochrona danych wrażliwych w polityce kadrowej". Przytoczone zostały przepisy prawa pracy oraz odrębne przepisy, z których wynika obowiązek podania danych. Pracodawca ma obowiązek, jako administrator danych dokonać należytej staranności przy powierzeniu przetwarzania danych jak i przy zabezpieczeniu technicznym. Przepisy o ochronie danych osobowych stwarzają praktyczne problemy przy weryfikacji danych o kandydacie do pracy, jak np. zaświadczenie o niekaralności. Przepisów prawa odnoszących się do pracownika należy szukać m.in. w Kodeksie Pracy, ustawie o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawie o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby lub macierzyństwa.

Prezentacja sponsora konferencji - CompFort Meridian, dotyczyła "Zarządzania danymi osobowymi i dostępem pracowników". Zbigniew Szmigiero podkreślił, iż współczesne wymagania biznesowe stawiają przed IT wyzwania, których wypełnienie możliwe jest wyłącznie poprzez strukturalne, zaplanowane i kontrolowane zarządzanie. ITIL (IT Information Library) stał się w ostatnich latach podstawą zarządzania Informatyką w znaczącej ilości przedsiębiorstw na świecie i w Polsce. Projekt ma na celu uporządkowanie danych, dostosowanie procesów do możliwości narzędzi oraz identyfikację ról w zarządzaniu uprawnieniami. W środowisku rozwijającej się firmy procesy zarządcze związane z IT wiążą się nierozerwalnie ze współpracą z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi a wielu przypadkach w głównej mierze od nich zależą. Przykładem takiej współpracy może być zarządzanie dostępem do zasobów, którego techniczna realizacja jest oparta o IT, ale proces podejmowania decyzji oraz jakość danych w głównej mierze zależy od Działu Kadr.

Drugą część konferencji otworzył wykład dr Grażyny Spytek-Bandurskiej z Instytutu Polityki Społecznej, pt. "Aspekty prawne telepracy. Telepraca - praca przyszłości. Charakterystyka zatrudnienia telepracownika na podstawie: umowy o pracę, umowy o pracę nakładczą i umowy zlecenia/dzieło". Podczas wykładu przedstawiono prawa i obowiązki pracownika oraz pracodawcy jak i omówiono zatrudnienie na podstawie umowy o pracę i na zlecenie. Za telepracę uważa się pracę, która jest wykonywana regularnie poza zakładem pracy, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu przepisów o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Warunki stosowania telepracy określa się w porozumieniu zawieranym między pracodawcą i związkami zawodowymi. Pracodawcę obciążają dodatkowe obowiązki związane z organizacją telepracy. Podobnie telepracownik jest zobligowany przestrzegać określonych obowiązków. Dotyczą one głównie: bezpieczeństwa i higieny pracy, kontroli wykonywanej pracy, korzystania ze sprzętu, przekazywania i ochrony informacji, porozumiewania się.

W dalszej kolejności miejsce miała prezentacja firmy Macrologic S.A. pt. "Infrastruktura IT dla nowoczesnego zarządzania komunikacją i przepływem dokumentów w zespołach ludzkich". Marcin Wierzbicki przedstawił słuchaczom zalecenia wobec wyboru i budowania rozwiązań IT oraz cechy infrastruktury IT zorientowanej na komunikację i współpracę. Słuchacze zapoznali się z systemem EXPERTIS, który wykorzystywany jest do usprawniania procesów zarządzania personelem platformę komunikacji i pracy grupowej IBM Lotus Notes/Domino. System skutecznie wspomaga pozyskiwanie, gromadzenie i obieg informacji, niezależnie od jej postaci, bez konieczności większego angażowania pracowników w obsługę systemu. Wykorzystuje zaawansowane możliwości tworzenia obiegów dokumentów i przepływu pracy (workflow) w strukturach rozproszonych. Wspiera nowoczesne, procesowe zarządzanie przedsiębiorstwem oparte na dostępie i przetwarzaniu informacji.

Dr inż. Bogdan Ciszewski poruszył temat związany z "Przygotowaniem organizacji do wdrażania systemu zarządzania wiedzą na przykładzie doświadczeń PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.". Podczas występu przedstawione zostały bariery i korzyści wynikające z wprowadzonego systemu. Ważnym elementem przygotowania organizacji do wdrożenia systemu zarządzania wiedzą jest stworzenie przyjaznego klimatu, komunikacji i zaufania w relacjach międzyludzkich oraz uznanie wiedzy za jedną z kluczowych wartości organizacji. Wdrożenie systemu zarządzania wiedzą jest wynikiem konsekwentnego "krok po kroku" przeobrażania firmy w organizację "uczącą się". Jak każdy system, składa się z szeregu procesów i etapów współzależnych, o ściśle określonej sekwencji wdrażania. Efektywna realizacja celów rozwoju kadr firmy wymaga integracji poszczególnych obszarów, działań i narzędzi zarządzania zasobami ludzkimi. Jednym z modeli takiej integracji jest system zarządzania personelem w oparciu o kompetencje. Elementami tego modelu, umożliwiającymi identyfikację potrzeb rozwojowych są: kompetencyjny opis stanowisk pracy, profile kompetencyjne i oceny okresowe.

Wiesław Paluszyński - prezes Trusted Information Consulting, wykładał na temat "Elektronicznego obiegu dokumentów i informacji w firmie, korporacyjnej technologii podpisu elektronicznego jako narzędzia usprawniające pracę HR". Aby stworzyć firmowy świat elektroniczny, konieczne jest nowe podejście do tworzenia reguł korporacyjnych. Obecnie dokument elektroniczny jest wykorzystywany w coraz liczniejszych dziedzinach życia i znajduje to odbicie w rosnącej liczbie aktów normatywnych. Archiwizacja dokumentów elektronicznych jest nie tylko "wyzwaniem dla archiwów" , ale także obowiązkiem. Nie ulega wątpliwości, iż nie da się stosować elektronicznego obiegu w firmie bez znajomości wymagań zewnętrznych i publicznych, a korporacyjny podpis elektroniczny umożliwia elektronizację każdej firmy w bezpieczny sposób. Do wykonania takiego podpisu potrzebny jest certyfikat kwalifikowany, spełniający warunki określone w Ustawie oraz wydany przez kwalifikowany podmiot świadczący usługi certyfikacyjne.

Ostatni wykład Jarosława Żelińskiego z IT-Consulting dotyczył "Maksymalizacji zwrotu z inwestycji w informatyczne systemy zarządzania kadrami". Zanim cokolwiek wdrożymy, powinniśmy udokumentować to, co się dzieje w naszym dziale HR. Cykl życia pracownika składa się z pięciu aktywnych etapów: rekrutacji, selekcji, okresu próbnego, okresu zatrudnienia i wypowiedzenie. Powyższy model nie obejmuje działań związanych z wykonaniem pracy takich jak np. udział w projektach czy raportowanie. Tym zajmują się inne systemy. W firmie powinno się jasno rozdzielić dwie role każdego menedżera: rolę wykonawczą, czyli zarządzanie zespołem w celu realizacji zadań operacyjnych, oraz rolę kadrową, czyli zarządzanie zespołem jako zasobem firmy. Rentowność systemu HR najprościej oszacować metodą porównawczą: co będzie jak nic nie zrobimy i co będzie jak wdrożymy system i czy różnica (koszty, zmniejszenie rotacji personelu, inne) wyrażona w "złotówkach" pokryje koszt inwestycji lub różnica ta po prostu pokaże graniczny budżet na projekt wdrożeniowy, który jest zarazem ograniczeniem dla zakresu projektu.

Zapraszamy do obejrzenia fotoreportażu z konferencji.

Kliknij na zdjęcie, aby powiększyć
fot. 1. fot. 2. fot. 3.
fot. 4. fot. 5.
fot. 6. fot. 7.
fot. 8. fot. 9.

Opracowanie: Dział Public Relations CPI

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78