centrum promocji informatyki
E-MAIL
zapisz się zapisz się zapisz się wypisz się
O NASSZKOLENIAMEDIA O NASPARTNERZYREGULAMINKONTAKT

Warszawa, 21.04.2010 Koordynator: Iwona Nowosielska

Prowadzenie obrad: Maciej Rossa, Dyrektor Departamentu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

PROGRAM

21 kwietnia 2010 r.
10:00 Wykład inauguracyjny: Rola i znaczenie geoinformacji w realizacji zadań GDOŚ, GIOŚ
Maciej Rossa
(Dyrektor Departamentu, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska)
10:40 Wykład: Geoinformacja a środowisko w czasach INSPIRE
 • Systemy geoinformatyczne i ich zastosowanie w środowisku
 • Metadane geoinformacyjne i systemy do ich tworzenia i udostępniania
 • INSPIRE - standardy i interoperacjność
 • Co po INSPIRE - SEIS
Dr Leszek Litwin
(Zakładu Rozwoju Technologii Geoinformacyjnych, CBiR, ISPiK S.A.)
11:20 Wykład: Dane Państwowego Monitoringu Środowiska w systemie zarządzania środowiskiem
Maria Lenartowicz
(Główny Inspektorat Ochrony Środowiska)
12:00 Prezentacja: Satelitarny monitoring zasobów leśnych na potrzeby sprawozdawczości w ramach Protokołu z Kyoto

Referat przybliży założenia i postępy prac w jednym z projektów realizowanych obecnie przez GEOSYSTEMS Polska. Jego celem jest ocena aktualnych parametrów miąższości, biomasy i węgla związanego w drzewostanie na terenie Polski, oraz zmian tych parametrów od roku 1990 stanowiącego rok bazowy dla Protokołu z Kyoto. Podstawowymi źródłami danych dla analiz są zobrazowania satelitarne, a jako dane referencyjne wykorzystywany jest szereg danych przestrzennych pochodzących zarówno z archiwów GEOSYSTEMS Polska jak również pozyskanych z instytucji współpracujących w projekcie. Wyniki projektu, jako informacja o środowisku, zostaną udostępnione szerokiemu gronu potencjalnych użytkowników w postaci geoprzestrzennych usług sieciowych.
Przedsięwzięcie jest kontynuacją prac konsorcjum GMES Service Element Forest Monitoring, które od roku 2004 stworzyło europejską sieć jednostek naukowych, dostawców usług oraz użytkowników zainteresowanych wykorzystywaniem monitoringu satelitarnego dla ochrony obszarów leśnych.
Opisywany projekt jest jedynym realizowanym przez firmę komercyjną projektem w ramach polskiego Planu dla Europejskich Państw Współpracujących (PECS - Plan for European Cooperating States) stanowiącego pięcioletni okres stowarzyszania Polski ze strukturami Europejskiej Agencji Kosmicznej.

Anna Orlińska, Marek Rzepka
(Geosystems Polska)
12:30 Przerwa na lunch
12:50 Wykład: Geoportal jako narzędzie do prezentacji i udostępniania danych o środowisku
 • Dlaczego należy udostępniać dane o środowisku?
 • Jakie dane o środowisku należy udostępniać i w jaki sposób?
 • Jaka powinna być funkcjonalność geoportalu?
 • Przykłady dobrych praktyk
Dr inż. Marcin Guzik
(Kierownik Sekcji ds. Zarządzania Danymi Przestrzennymi, TPN)
13:30 Wykład: Standard danych GIS w ochronie przyrody - wspólny język służb ochrony przyrody w gromadzeniu i wymianie informacji geograficznej

Obowiązujące przepisy prawne nakładają na służby ochrony przyrody obowiązek opracowywania map tematycznych z wykorzystaniem systemów informacji przestrzennych przy sporządzaniu planów ochrony dla rezerwatów przyrody, parków narodowych i krajobrazowych oraz obszarów Natura 2000. Dane, będące podstawą do wykonania map, są dla tych służb cennym materiałem przy podejmowaniu decyzji administracyjnych oraz zarządzaniu obszarami chronionymi.
Mając na uwadze fakt, iż wiele obszarów, szczególnie wchodzących w skład Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000, ma charakter transregionalny zachodzi potrzeba wymiany danych, pochodzących z planów ochrony pomiędzy służbami ochrony przyrody. Niestety, brak wytycznych określających jednorodny sposób opracowywania danych o charakterze przestrzennym na potrzeby planów ochrony sprawia, że ich wymiana pomiędzy zainteresowanymi służbami jest utrudniona.
Standard danych GIS w ochronie przyrody jest próbą wyjścia na przeciw tym trudnościom. Jego celem jest wypracowanie jednorodnego sposobu gromadzenia danych przestrzennych przez regionalne dyrekcje ochrony środowiska, park narodowe i krajobrazowe, zapewniając tym samym możliwość wymiany danych, a także ich agregowania z poziomu lokalnego do poziomu regionalnego oraz krajowego.

Maciej Łochyński
(Biotope)
14:10 Wykład sponsorski: Dlaczego jedne projekty geoinformacyjne odnoszą sukces, a inne - porażkę?
 • jeśli zdarzyło Ci się zastanawiać jak wiele projektów odnosi sukces, a jak wiele porażkę...
 • jeśli zdarzyło Ci się pomyśleć przed zakończeniem projektu, który zakończył się fiaskiem "wiedziałam/em, że tak będzie"...
 • jeśli zdarzyło Ci się zdumieć wynikiem zleconych prac, bo czego innego się spodziewałaś/eś... ten wykład Cię zainteresuje.
Dr inż. Marcin Bajorski
(Członek Zarządu, ISPiK S.A.)
14:50 Przerwa na kawę
15:10 Wykład: Rozwój zrównoważony a środowisko

Prezentacja koncentruje się na przedstawieniu systemowego podejścia Miasta Kielce do wdrażania zarządzania rozwojem zrównoważonym i środowiskiem przez administrację samorządową zgodnie z Agendą 21 i polskim prawem, w sposób umożliwiający udział społeczności lokalnej w procesach planowania rozwoju miasta oraz procesach podejmowania decyzji.
Odpowiednia realizacja zadań samorządu miejskiego wymaga integrowania w działaniach zagadnień związanych z dynamicznymi procesami przebiegającymi w środowisku przyrodniczym z procesami gospodarczymi i społecznymi mającymi istotny wpływ na jakość życia i poziom zadowolenia mieszkańców.

Jadwiga Skrobacka
(Główny specjalista ds. zrównoważonego rozwoju, Koordynator GIS, Urząd Miasta Kielce)
15:50 Wykład: Systemy geoinformatyczne w e-administracji do zarządzania decyzjami środowiskowymi

Decyzja środowiskowa jest jednym z najważniejszych etapów procesu inwestycyjnego. Pozwala na wykonywanie przedsięwzięcia w określonych ramach regulujących zakres korzystania ze środowiska. Procedura wydawania decyzji jest złożona i wymaga zarówno współpracy pomiędzy jednostkami administracji publicznej, korzystania z informacji pochodzących z wielu źródeł jak i partycypacji społecznej. Niezmiernie istotną kwestią jest również nadzór, kontrola i monitoring przestrzegania postanowień decyzji. Systemy informacji przestrzennej pozwalają wesprzeć wszystkie te elementy procesu wydawania i zarządzania decyzjami środowiskowymi. Dzięki ich zastosowaniu możliwy jest monitoring gospodarki przestrzennej miasta / gminy z punktu widzenia celów ochrony środowiska.

Szymon Ciupa
(24GIS)
16:30 Zakończenie konferencji, wręczenie certyfikatów

Firmy zainteresowane udziałem w programie konferencji - proszę o kontakt - Iwona Nowosielska

  
e-mailkontakt Na górę strony
Copyright © 2002 Centrum Promocji Informatyki Sp. z o.o. | ul. Miedzyborska 50 | tel. (0-22) 870 69 10, 870 69 78